Zasady europejskiej polityki regionalnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady europejskiej polityki regionalnej - strona 1 Zasady europejskiej polityki regionalnej - strona 2 Zasady europejskiej polityki regionalnej - strona 3

Fragment notatki:

SPIS TREŚCI
1. Zasady europejskiej polityki regionalnej - wprowadzenie 3 1.1. Uwarunkowania wykorzystania funduszy strukturalnych UE 6
1.2.Charakter oddziaływania funduszy strukturalnych 7
1.3. Cele i zadania funduszy strukturalnych 7
2. Zasady generalne 10
2.1. Zasada subsydiarności 10
2.2. Zasada koordynacji 11
2.3. Zasada elastyczności 14
3. Zasady organizacji polityki regionalnej 14
3.1. Zasada programowania 14
3.2. Zasada partnerstwa 16
3.3. Zasada kompatybilności 17
3.4. Zasada spójności 19
4. Zasada finansowania polityki rozwoju regionalnego 20
4.1. Zasada koncentracji 20
4.2. Zasada dodawalności 21
4.3. Zasada komplementarności 22
5. Zasada oceny realizacji programów europejskich 22
5.1. Zasada monitorowania 22
5.2. Zasada oceny (ewaluacji) 23
5.3. Zasada kontroli finansowej 24
6. Zakończenie 26
7. Bibliografia 28
1. Zasady europejskiej polityki regionalnej - wprowadzenie
Powstaniu Wspólnot Europejskich w latach pięćdziesiątych przyświecały przede wszystkim cele polityczne oraz gospodarcze. Od powstania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS) na mocy Traktatu Paryskiego 18 kwietnia 1951 roku, oraz Europejskiej Wspólnoty Węgla Gospodarczej (EWG) i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (EURATOM) ustanowionych na mocy Traktatów Rzymskich z dnia 25 marca 1957 roku, zdefiniowane zostały ważniejsze polityki Unii i metody ich realizacji. Z biegiem czasu coraz wyraźniejsza stawała się konieczność stworzenia odpowiednich procedur w celu wyrównywania poziomów życia w przestrzeni europejskiej, tak w odniesieniu do krajów Unii jak i poszczególnych rejonów. Zbyt duże dysproporcje stanowiłyby dla poważne zagrożenie dla europejskiej jedności i spójności wspólnych polityk. Na scenie międzynarodowej, Unia Europejska przedstawia się jako wyspa dobrobytu i bogactwa i przeszkadza w tym stereotypie fakt, iż występują w niej poważne dysproporcje. Dla przykładu PKB na mieszkańca Luksemburga jest dwa razy wyższy niż PKB Grecji. Hamburg - najbogatszy region w Europie wykazuje wzrost na jednego mieszkańca czterokrotnie wyższy od wzrostu Alentejo. Biorąc pod uwagę powyższe rozbieżności w rozwoju gospodarczym i społecznym, nasuwa się pytanie czy Piętnastka musi zagwarantować ramy godnego życia dla swych 370 milionów mieszkańców, czy też być tylko przestrzenią wolnej wymiany dla kapitałów i sprzedawców? W celu przeciwdziałania istniejącym już dysproporcjom i zapobieżenia ich pogłębianiu, sformułowane zostały zasady polityki strukturalnej Unii. Temu też zagadnieniu poświęcona jest ta strona. W dokumencie znajduje się analiza zasad polityki regionalnej Unii, Funduszy Strukturalnych przed i po reformie wchodzącej w życie z dniem 1 stycznia 2000 roku, Funduszu Kohezji, celów polityki strukturalnej, oraz Funduszy Przedakcesyjnych na przykładzie Polski.

(…)

Europejskiego Banku Inwestycyjnego i NIW, pomoc finansowana przez EWWiS czy Fundusz Kohezji. Krajowa pomoc regionalna polega na rygorystycznej kontroli przez Komisję i opiera się na pięciu zasadach:
na zróżnicowaniu pułapu pomocy , stosownie do charakteru i skali problemów regionalnych , który ustalany jest w relacji procentowej w stosunku do wysokości nakładów inwestycyjnych , bądź w kwocie bezwzględnej…
…:
sporządzenie przez kompetentne władze , wskazane przez państwa członkowskie na szczeblu krajowym , regionalnym lub innym planów rozwoju
opracowanie Wspólnotowych Ram Wsparcia (WRW) negocjowanych z Komisją przez państwa członkowskie przy współudziale przedstawicieli Europejskiego Banku Inwestycyjnego
sporządzenie w poszczególnych krajach programów operacyjnych , które uzupełniają WRW i których projekty państw…
… niezbędne do jego osiągnięcia.
Państwa federalne zobligowane postulatami krajów związkowych zredagowały specjalną Deklarację dotyczącą subsydiarności , którą przyjęła do wiadomości Konferencja Międzyrządowa i która została dołączona do Traktatu Amsterdamskiego. Mówi ona, że „dla rządów niemieckiego, austriackiego i belgijskiego jest rzeczą oczywistą , iż działania Wspólnoty Europejskiej , zgodnie z zasadą…
… Unii.
Rada Unii może indywidualnie zakwalifikować do celu nr 1 regiony o PKB dochodzącym do 80% PKB Unii. Regiony objęte tym celem są regionami kategorii NUTS 2 (wyjątkowo mogą być też tutaj zaliczone jednostki mniejsze). Celem tym objęte są również: Irlandia Północna, pięć nowych niemieckich krajów związkowych (landów), wschodnia część Berlina, francuskie departamenty zamorskie, Azory, Wyspy
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz