Zasady etyki TSUE - 22 września 2007

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 392
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady etyki TSUE - 22 września 2007 - strona 1 Zasady etyki TSUE - 22 września 2007 - strona 2

Fragment notatki:

22.9.2007
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
C 223/1
IV
(Zawiadomienia)
ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI
Zasady etyki
Artykuł 2
(2007/C 223/01)
Uczciwość
Członkowie nie przyjmują korzyści, jakiegokolwiek rodzaju,
które mogłyby wzbudzić wątpliwości co do ich niezawisłości.
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
Uwzględniając obrady Trybunału Sprawiedliwości na zgromadzeniach w dniach 28 marca, 24 kwietnia i 3 lipca 2007 r.;
Artykuł 3
Uwzględniając art. 2, 4, 6, 18 i 47 statutu Trybunału Sprawiedliwości i art. 5 załącznika do statutu, art. 3 i 4 regulaminu Trybunału Sprawiedliwości, jak również art. 4 i 5 regulaminu Sądu
Pierwszej Instancji;
Mając na uwadze, że bez uszczerbku dla obowiązujących postanowień statutu i przepisów regulaminów korzystne jest wyjaśnienie w zasadach etyki niektórych obowiązków, jakie na
członków Trybunału Sprawiedliwości, Sądu Pierwszej Instancji i
Sądu do spraw Służby Publicznej nakładają te przepisy;
Po zasięgnięciu opinii Sądu Pierwszej Instancji i Sądu do spraw
Służby Publicznej;
Zasady ogólne
1.
Zasady etyki obowiązują członków i byłych członków
Trybunału Sprawiedliwości, Sądu Pierwszej Instancji i Sądu do
spraw Służby Publicznej.
pełni
poświęcają
Artykuł 4
Oświadczenie o powiązaniach finansowych
2. Oświadczenie, o którym mowa w ustępie pierwszym, ma
następujące brzmienie: „Oświadczam, że moja sytuacja majątkowa nie wykazuje jakiegokolwiek powiązania finansowego
mogącego mieć negatywny wpływ na moją bezstronność i
niezawisłość w pełnieniu funkcji”.
Artykuł 1
w
Członkowie unikają wszelkich sytuacji mogących spowodować
konflikt interesów.
1. Z chwilą objęcia stanowiska członkowie przekazują prezesowi Trybunału Sprawiedliwości oświadczenie dotyczące ich
powiązań finansowych.
Postanawia przyjąć niniejsze zasady etyki:
2.
Członkowie
mandatu.
Bezstronność
wykonywaniu
ich
3.
Poza Trybunałem członkowie powstrzymują się od jakichkolwiek wypowiedzi, które mogłyby zaszkodzić dobremu
imieniu Trybunału lub które mogłyby zostać zrozumiane jako
stanowisko Trybunału w dyskusjach wykraczających poza jego
rolę instytucjonalną.
Artykuł 5
Inne zajęcia
1. Członkowie, którzy zamierzają podjąć się dodatkowych
zajęć, występują o uprzednią zgodę do sądu, do którego należą.
W każdym razie zobowiązują się do przestrzegania obowiązku
dyspozycyjności, tak aby mogli w pełni poświęcić wykonywaniu
ich mandatu.
C 223/2
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
2.
Członkowie mogą uzyskać zgodę na uczestnictwo w działalności edukacyjnej, w konferencji, seminarium lub kolokwium.
W takich przypadkach członkowie nie przyjmują świadczeń
pieniężnych innych niż zwyczajowo przyjęte.
3.
Członkowie mogą również uzyskać zgodę na prowadzenie
działalności o charakterze naukowym, jak również na nieodpłatne pełnienie funkcji honorowych w fundacjach lub podobnych podmiotach działających w dziedzinie kultury, sztuki,
sportu lub dobroczynności, a także w jednostkach edukacyjnych
lub ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz