Zasada ustności i zasada bezpośredniości

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada ustności i zasada bezpośredniości - strona 1 Zasada ustności i zasada bezpośredniości - strona 2

Fragment notatki:

BEZPOŚREDNIOŚCI i USTNOŚCI ZASADA USTNOŚCI
Dotyczy formy reprezentowania przez strony materiału procesowego w post. cywilnym. Najlepiej ta zasada ustności realizowana jest na rozprawie w procesie cywilnym, na podst. art. 210 kpc. Umożliwia realizację zasady bezpośredniości. Po wywołaniu sprawy, najpierw powód, a potem pozwany, zgłaszają ustnie swoje wnioski i żądania. A więc ta zasada dotyczy:
ustnego zgłaszania przez powoda, a następnie pozwanego, swoich żądań oraz wniosków
ustnego zgłaszania twierdzeń oraz dowodów na ich poparcie.
Ustawodawca wyraźnie powiada, że strony mogą również wskazywać podstawy prawne swoich żądań i wniosków. Natomiast nie maja takiego obowiązku. Obowiązuje zasada iura novit curia - sąd zna i stosuje prawo. Mówiliśmy również o zasadzie równości stron i uczestników post. Każda ze stron na mocy §2 art. 210 kpc obowiązana jest do złożenia oświadczenia co do twierdzeń strony przeciwnej, a więc co do okoliczności faktycznych sprawy. Pełna realizacja zasady ustności w nowoczesnym postępowaniu, czy mówiąc węziej w procesie, nie jest możliwa. Stąd też pojawiają się w szerokim zakresie elementy pisemności. A więc związanych z pismami procesowymi oraz pismami sądowymi . definicję pisma procesowego znajdujemy w art. 125 kpc - to są wnioski i oświadczenia stron składane na piśmie poza rozprawą.
Natomiast pisma sądowe są to pisma pochodzące od sądu, chociaż ustawodawca nie jest konsekwentny w przestrzeganiu tej terminologii. ZASADA BEZPOŚREDNIOŚCI
dotyczy sposobu zetknięcia się sądu z materiałem procesowym sprawy w postaci faktów i dowodów, dokonanie właściwej swobodnej oceny dowodów. Realizacja tej zasady przejawia się w tym, że postępowanie dowodowe odbywa się przed sądem orzekającym .
Sformułowana jest w art. 235 kpc - postępowanie odbywa się przed sądem orzekającym. Sądem orzekającym jest ten sąd, który wyda orzeczenie co do istoty sprawy. Skoro ten sąd ma wydać orzeczenie co do istoty sprawy, to przed tym sądem powinno być przeprowadzone postępowanie. Wyjątki: sędzia wyznaczony oraz sąd wezwany.
do określonego tylko dowodu - co oczywiste, sąd orzekający w sprawie nie może zlecić sędziemu wyznaczonemu lub sądowi wezwanemu przeprowadzenie całego postępowania dowodowego, ponieważ przekreśliłby zasadę wynikającą z pierwszej części zdania art. 235 kpc. Kiedy wchodzi w grę zlecenie dowodu: sędziemu wyznaczonemu gdy sprzeciwia się jego przeprowadzeniu przed sądem orzekającym jego charakter
sądowi wezwanemu wzgląd na poważne niedogodności lub niewspółmierność kosztów w stosunku do przedmiotu sporu.


(…)

…. cywilnym nie mamy do czynienia z zasadą ciągłości składu sądu orzekającego!!! Tak więc w procesie i w post. nieprocesowym nie obowiązuje zasada ciągłości składu sądu orzekającego. Może być tak, że ten skład sądu orzekającego będzie ulegał zmianom. Ale tą minimalną gwarancją, która służy realizacji zasady bezpośredniości - jest gwarancja przyjęta w art. (...y,y,y gdzieś mi się zapodział...) w art. 323 kpc…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz