Zasada praworządności (formalnej i materialnej) - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada praworządności (formalnej i materialnej) - wykład - strona 1 Zasada praworządności (formalnej i materialnej) - wykład - strona 2 Zasada praworządności (formalnej i materialnej) - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Zasada praworządności (formalnej i materialnej)
Organy administracji publicznej działają NA PODSTAWIE PRAWA - podejście formalne
Organy administracji publicznej działają jedynie na podstawie przepisów prawa uwzględniających zasady demokratycznego państwa prawnego - podejście materialne.
Zasada praworządności w orzecznictwie sądowym: Naruszenie zasady praworządności powoduje nieważność decyzji podatkowej, gdy ta została wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa „Art. 120 OP oznacza ponadto, że w postępowaniu podatkowym nie ma zastosowania zasada, że dozwolone jest wszystko to, co nie zostało przez prawo zakazane (wyrok NSA z dnia 26 lutego 2001 r., III SA 167/2000)”
Również w orzecznictwie NSA wskazuje się, że zasada praworządności odnosi się do ścisłego przestrzegania terminów wyznaczonych do załatwienia spraw (wyrok z dnia 1 sierpnia 1985 r., SAB/Gd 21/85).
Zasada praworządności wymaga aby organy prowadzące postępowanie działały na podstawie przepisów prawa, zarówno materialnego jak i proceduralnego prawa administracyjnego, wyjątkowo też przepisy innych gałęzi prawa materialnego, jeżeli wyznaczają treść podejmowanej decyzji.
zasada równości
Wszyscy są wobec prawa równi i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne (art. 32 Konstytucji)
Równość wobec prawa oznacza równość stosowania prawa Równość w prawie oznacza wymóg, by prawo nie zawierało w swej treści rozróżnień faworyzujących bądź dyskryminujących pewne grupy obywateli. Konstytucja RP: Równość w znaczeniu formalnym, oznacza konieczność takiego samego traktowania przez prawo wszystkich adresatów norm, bez wprowadzania jakiegokolwiek różnicowania. Tak rozumiana zasada równości wprowadza jednocześnie pewne ograniczenia, polegające przede wszystkim na niemożliwości uwzględniania zróżnicowania sytuacji faktycznej podmiotów. Może się zdarzyć, że takie samo traktowanie różnych podmiotów prowadzić by mogło do naruszenia zasady sprawiedliwości społecznej, a także pogarszania sytuacji niektórych podmiotów. Równość w znaczeniu materialnym, polega na tym, iż wszystkie podmioty charakteryzujące się daną cechą istotną, mają być traktowane tak samo. Jednocześnie tak rozumiana zasada równości dopuszcza możliwość różnego traktowania różnych adresatów lub podmiotów znajdujących się w odmiennej sytuacji faktycznej. Równość w znaczeniu materialnym służy zagwarantowaniu równych szans poszczególnym podmiotom.
Obecnie przepisy dotyczące równego traktowania są zawarte m.in. w:
Kodeksie pracy

(…)

… dotyczące równego traktowania są zawarte m.in. w:
Kodeksie pracy ustawie o swobodzie działalności gospodarczej ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Prawie zamówień publicznych
Kodeksie cywilnym i Kodeksie karnym
Kodeksie postępowania cywilnego i Kodeksie postępowania karnego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz