Zarządzanie - wykład 8

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie - wykład 8 - strona 1 Zarządzanie - wykład 8 - strona 2 Zarządzanie - wykład 8 - strona 3

Fragment notatki:


STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Struktura organizacyjna to sposób uporządkowania elementów organizacji. Pojęcie struktury obejmuje także stosunki zachodzące pomiędzy elementami zorganizowanej całości.
Wyróżniamy dwa ujęcia struktury:
- ujęcie statyczne ujmuje relacje pomiędzy elementami w danej chwili z pominięciem czasu
- ujęcie dynamiczne to struktura zdarzeń zachodzących w czasie. To sposób uporządkowania procesów.
Struktura organizacyjna jest rezultatem:
- podziału pracy
- podziału władzy
- koordynacji i integracji elementów i działań
W organizacji struktura pełni funkcję regulacyjną, minimalizując dowolność i nieprzewidywalność zachowań organizacyjnych przez:
- Redukuje złożoność, podział uczestników na różne grupy i określenie miejsca każdego uczestnika w podziale władzy, pracy, zadań i obowiązków
- Wyznaczanie ogólnych ram zachowań się w organizacji, zinstytucjonalizwanie względem siebie norm postępowania jednostek zespołów ludzi zajmujących odmienne pozycje, pełniących różne role organizacyjne. Pierwszy aspekt regulacyjny określa się mianem strukturalizacji elementów, drugi - strukturalizacji działań organizacyjnych. CECHY STRUKTURY
Strukturę organizacyjną można analizować z punktu widzenia pięciu cech. Zalicza się do niech:
- Konfigurację - odzwierciedlającą kształt struktury, ról i pozycji organizacyjnych, przedstawiającą między innymi wysokość hierarchii organizacyjnej, rozpiętość kierowania na poszczególnych szczeblach, stopień rozczłonkowania oraz propozycji części składowych
- Centralizację - określającą wewnętrzną władzę w organizacji, w więc rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych
- Specjalizację - charakteryzującą wynikający z podziału pracy stopień ograniczenia dowolności zachowań w realizacji zadań i obowiązków organizacyjnych
- Standaryzację - dotyczącą typowości działań i zachowań. Wynika ona z przyjętych ujednoliconych sposobów postępowania, powtarzalnych procedur organizacyjnych i przestrzeganych zwyczajów
- Formalizację - charakteryzującą zakres, w jakim łączność, wzorce działania i postępowania są zapisane w dokumentach organizacyjnych.
RODZAJE I TYPY ORGANIZACJI A ICH ZASADNICZE CELE
Organizacje są otwartymi systemami społeczno-technicznymi, zorientowanymi celowo i mającymi określoną strukturę.
Cechy przysługujące organizacji:
1. Tworzone są przez ludzi
2. Działają w nich ludzie oraz funkcjonują rzeczy


(…)

… potrzeb (uzyskanie wpływa na uczestnictwo w organizacji a wynagrodzenia nagrody)
- Normatywne (ekspresyjne) - władza wynika z norm moralnych i przekonań ludzi - kościoły, partie polityczne etc. gdzie podporządkowanie się organizacji wiąże się z osobistym zaangażowaniem się jej członków
PODZIAŁ ORGANIZACJI
Podział organizacji wg innych kryteriów, np.:
- charakter otoczenia organizacji
- stosowana technologia
- cechy i struktura społeczna uczestników organizacji i charakter ich uczestnictwa
- cechy struktury organizacyjnej
- cechy systemu zarządzania
OTOCZENIE ORGANIZACJI
Według M. Hatch - za otoczenie organizacji uważa się za byt leżący poza jej granicami
ORGANIZACJA JAKO SYSTEM OTWARTY
W ujęciu modernistycznym organizacja przedstawiana jest jako system otwarty.
Każdy system ma swoje podsystemy…
… spotykany jest podział organizacji wg roli, jaką spełniają w zaspokajaniu potrzeb społecznych:
- organizacje społeczne - nastawione na zysk (tzw. profit organizations)
- organizacje użyteczności publicznej - szkoły publiczne, instytucje kulturalne, naukowe, z reguły niedochodowe
- organizacje administracyjne - państwowe i samorządowe
- organizacje militarne i policyjne - służące zapewnieniu bezpieczeństwa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz