Zarządzanie -system

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie -system - strona 1 Zarządzanie -system - strona 2 Zarządzanie -system - strona 3

Fragment notatki:

System to całość złożona z elementów, a struktura to sposób powiązania tych elementów.
Struktura to całokształt stosunków między poszczególnymi częściami oraz między nimi a całością.
Doskonalenie struktury to poszukiwanie rozmieszczenia i powiązania elementów systemu w celu maksymalizacji efektywności zarządzania.
Struktura jest narzędziem zarządzania, ponieważ będąc efektem procesu organizowania jest częścią zarządzania.
Struktura :
określa podział pracy
ustanawia powiązania między różnymi funkcjami i czynnościami
kształtuje podział władzy
ustanawia hierarchię
określa układ odpowiedzialności
zapewnia ciągłość realizacji zadań
umożliwia systemowi przetrwanie
koordynuje stosunki z otoczeniem
Definicja :
Struktura organizacyjna to ogół zależności funkcjonalnych i hierarchicznych pomiędzy elementami systemu wytwórczego, zgrupowanymi w komórki i jednostki organizacyjne, umożliwiających kierowanie funkcjonowaniem systemu. Stanowisko :
Miejsce zajmowane przez pracownika w danej organizacji, określone przez:
zakres realizowanych funkcji (zadania, uprawnienia i odpowiedzialność)
relacje w stosunku do innych stanowisk
rodzaj i wielkość przydzielonego wyposażenia w związku z zakresem realizowanych funkcji
Rodzaje stanowisk :
robocze pracy (administracyjno - biurowe)
kierownicze
Komórka organizacyjna :
Grupa lub zespół stanowisk, które:
realizują wspólnie pewne stałe, wyróżnione funkcje
znajdują się w określonej zależności od innych części składowych systemu
są wyposażone w określoną aparaturę
są zarządzane przez własny wyodrębniony człon kierowniczy, mający określony zakres zadań, kompetencji i odpowiedzialności
Jednostka organizacyjna :
Grupa lub zespół komórek lub stanowisk organizacyjnych o powyższych cechach
Zależności organizacyjne :
Powiązania ustalone miedzy składnikami systemu wytwórczego, związane z realizacją procesu zarządzania. Najistotniejsze:
zależności funkcjonalne, na które składają się więzi informacyjne, operacyjne i doradcze
zależności hierarchiczne, na które składają się więzi rozkazodawcze i regulacyjne
Przyczyny uzależnień :
więzi informacyjne: podział obszaru informacyjnego, ograniczona pojemność informacyjna
więzi operacyjne: podział pracy
więzi doradcze: specjalizacja w zakresie spełnianych funkcji
więzi rozkazodawcze: podział władzy
więzi regulacyjne: delegacja uprawnień
Struktura w ujęciu czasowym :
struktura statyczna


(…)


Rodzaje sztabów:
osobisty: stanowiska pomocnicze, bezpośrednio podległe kierownikowi, których zakresem obowiązków jest wyłącznie realizacja zleceń kierownika, nie mają obowiązków i uprawnień niezależnych od osoby kierownika
doradczy: specjaliści służący radą kierownikom różnych szczebli, nie związani z jedną osobą
Typy struktur
Struktury klasyczne
Struktura liniowa
Struktura funkcjonalna
Struktura liniowo - sztabowa
STRUKTURA LINIOWA: oparta na zasadzie jedności rozkazodawstwa (każdy pracownik podporządkowany jednemu kierownikowi) cechuje się wysokim scentralizowaniem uprawnień decyzyjnych, w związku z czym wymaga od kierowników dużej wiedzy, a od pracowników zdyscyplinowania; jest w dużym stopniu sformalizowana
ZALETY STRUKTURY LINIOWEJ:
jasno określone prawa i obowiązki
jednoznaczne określenie zależności
sprawna koordynacja i kontrola działań
szybkość w podejmowaniu decyzji
bezpośredni kontakt na gruncie przełożony - podwładny
szybka reakcja przełożonego w przypadku powstania konfliktu
WADY STRUKTURY LINIOWEJ
brak zasady specjalizacji
mała elastyczność w reagowaniu na zmiany
skłonność do biurokracji
długie drogi przepływu informacji
scentralizowanie uprawnień decyzyjnych
STRUKTURA FUNKCJONALNA…
… do wykonawców
konflikty na tle ważności zadań
osłabienie odpowiedzialności za skutki wydawanych decyzji
poczucie niepewności i niestabilności u przełożonych i podwładnych STRUKTURA LINIOWO - SZTABOWA: powstaje w wyniku połączenia zasady jedności rozkazodawstwa z zasadą specjalizacji funkcji kierowniczych; struktura ta jest zbliżona w budowie do struktury liniowej, jednakże powołuje się dodatkowo stanowiska…
…; dwie zasady:
jedność rozkazodawstwa: każda osoba w organizacji powinna być podporządkowana tylko jednemu kierownikowi
zasada skalarna: od najniższego do najwyższego stanowiska w organizacji powinna przebiegać wyraźna i nieprzerwana linia władzy
Ustalenie hierarchii zależności obejmuje również ustalenie rozpiętości kierowania (liczba osób podległych jednemu kierownikowi); zasięg kierowania - liczba…
… czasu zadaniom
wyraźnie określa odpowiedzialność
umożliwia równoległe wykonywanie różnych zadań
ułatwia szkolenie dyrektorów filii
WADY STRUKTURY DYWIZJONALNEJ
sprzyja rozgrywkom przy podziale zasobów
nie sprzyja koordynacji działań pomiędzy oddziałami
zachęca do zaniedbywania priorytetów długofalowych
prowadzi do konfliktów między zadaniami filii a priorytetami całej firmy
STRUKTURA MACIERZOWA powstaje gdy niemożliwe jest zbudowanie struktury na podstawie jednego, przeważającego kryterium w przedsiębiorstwach, które przeznaczają takie same środki na realizację różnych misji, których nie da się zhierarchizować i których realizacja wymaga kierowania się odmiennymi prawidłowościami rozwojowymi; w strukturze macierzowej pracownicy mają po dwóch szefów, to znaczy są podwójnie podporządkowani; najczęściej struktura macierzowa powstaje przez nałożenie na istniejący podział funkcjonalny podziału według wyrobu
Sytuacje w których stosuje się strukturę macierzową: otoczenie wywiera na organizację silny nacisk
należy przetwarzać wielką ilość informacji
występuje presja na wspólne zasoby
ZALETY STRUKTURY MACIERZOWEJ zapewnia organizacji elastyczność
pobudza do współpracy interdyscyplinarnej
angażuje…

Formalizacja to zawarcie reguł działania organizacji w postaci przepisów. Formalizacja: skodyfikowany zestaw obowiązujących wzorców współdziałania ludzi, którego celem jest uzyskanie pożądanego poziomu sprawności organizacyjnej instytucji.
Stopień formalizacji to stopień w jakim czynności w organizacji uregulowane są przez dokumenty i przepisy; stosunek organizacji formalnej do organizacji całkowitej (rysunek…
… organizacyjne:
muszą być zrozumiałe dla wykonawców
nie mogą być sprzeczne z ogólnymi celami instytucji i innymi przepisami
muszą wywoływać u odbiorców przeświadczenie, że korzystniej jest podporządkować się im niż narazić na sankcje związane z niezastosowaniem się do zaleceń w nich zawartych
musza być wykonalne Organizacja rzeczywista składa się z organizacji formalnej (uregulowanej przepisami) i nieformalnej…
… na strukturę [rys. 3]
Ponadto ważną rolę w kształtowaniu struktury gra wprowadzenie nowoczesnych technologii informatycznych (telepraca i outsourcing)
Otoczenie
otoczenie stabilne powoduje wykształcenie struktury mechanistycznej
otoczenie zmienne, a zwłaszcza burzliwe wymusza stosowanie struktury organicznej
Struktura mechanistyczna
Struktura organiczna
Jedność zhierarchizowanego kierowania stanowi podstawową…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz