Zarządzanie strategiczne - pytania na kolokwium

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1176
Wyświetleń: 8645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie strategiczne - pytania na kolokwium - strona 1 Zarządzanie strategiczne - pytania na kolokwium - strona 2 Zarządzanie strategiczne - pytania na kolokwium - strona 3

Fragment notatki:

Opracowane pytania na kolokwium z dr. Janem Beliczyńskim z przedmiotu Zarządzanie strategiczne. Notatka zawiera 11 stron. Pytania są następujące. Podaj istotę strategii dyferencjacji. Wyjaśnij co oznaczają symetryczne i asymetryczne bariery mobilności sektora ? podaj przykłady w tym zakresie. Co to jest segment strategiczny. Co oznaczają wysokie i niskie bariery wejścia ? podaj przykłady w tym zakresie. Przedstaw krytykę szkoły planistycznej. Omów strategie prowadzące do sukcesu firmy, które proponują przedstawiciele szkoły pozycyjnej. Przedstawiciele szkoły pozycyjnej uważają, że istnieją 2 fundamentalne strategie prowadzące do sukcesu firmy. Wyjaśnij co wykorzystuje się w celu oddzielenia dużego i małego udziału w rynku oraz pola o wysokim i niskim tempie wzrostu w modelu BCG. Przedstaw sposoby wyrażania wymiaru na osi OX i OY macierzy BCG. Podaj etapy postępowania przy tworzeniu grup strategicznych. Wskaż determinanty aspektu podmiotowego zarządzania strategicznego. Przedstaw krytykę szkoły pozycyjnej. Wyjaśnij co powoduje rozproszenie sektora. Wskaż determinanty aspektu dynamicznego zarządzania strategicznego. Przedstaw pełną klasyfikację metod analizy strategicznej. Na czym polega strategia żniw? Przedstaw graficznie portfele nieprawidłowe. Co to jest analiza strategiczna? Wymień kluczowe czynniki sukcesu w zależności od etapu cyklu życia sektora. Przedstaw interpretację ukośnej linii strategicznej (trajektorii) macierzy ADL. Omów model 5P i 4F. Wymień kryteria oceny istniejących lub projektowanych strategii zarządzania. Wyjaśnij co to są strategie relacyjne. Wymień i omów czynniki kształtujące poziom rywalizacji branż. Omów dowolny model zarządzania strategicznego. Omów zasady myślenia strategicznego. Omów zasadę komplementarności strategicznej. Wyjaśnij na czym polega strategia zintegrowana. Omów aspekty analizy grup strategicznych. Jakie funkcje pełni analiza SWOT? Wyjaśnij jak traktuje się czynnik czasu w projektowaniu strategii zarządzania

wymień, podaj - 2 pkt; omów, wyjaśnij - 4 pkt
kolokwium - 3 pytania za 2 pkt + 2 pytania za 4 pkt (zaliczenie od 7 pkt)
Podaj istotę strategii dyferencjacji.
Strategia dyferencjacji polega na rozbudowywaniu asortymentu przedsiębiorstwa i różnicowaniu jego programów marketingowych, co ma doprowadzić do uzyskania statusu lidera w danej kategorii produktu. Wyróżniona marka, szczególnie przy zachowaniu niewygórowanej ceny, jest często preferowana przez nabywców.
Wyjaśnij co oznaczają symetryczne i asymetryczne bariery mobilności sektora - podaj przykłady w tym zakresie.
Symetryczne bariery mobilności sektora oznaczają, że przejście z jednej grupy strategicznej do innej jest tylko kwestią nakładów poniesionych na rozwinięcie określonej umiejętności lub zasobów. Przy barierach asymetrycznych zwiększenie skali inwestycji nie daje możliwości wejścia do innej grupy bez nabycia specyficznych umiejętności nieosiągalnych dla grupy. Przykład: w sektorze linii lotniczych między grupą przewoźników lokalnych a regionalnych istnieją symetryczne bariery mobilności, ponieważ obie te grupy opierają się na takich samych: sprzęcie i technologii obsługi. Natomiast między przewoźnikami regionalnymi a krajowymi są asymetryczne bariery mobilności - przewoźnik krajowy może wejść do grupy przewoźników regionalnych, ale operacja odwrotna jest praktycznie niewykonalna - potrzebne są zupełnie inne zasoby i umiejętności, doświadczenie międzynarodowe, wysoko wykwalifikowany personel, specjalne zezwolenia i in.
Co to jest s

(…)

… dotyczy projekcji restrukturyzacji rozwoju. Zakres analizy strategicznej można odnieść do trzech obszarów: makrootoczenia, sektora, firmy.
Za narodziny analizy strategicznej jako odrębnej dyscypliny przyjmuje się koniec lat 50. i wiąże się to zdarzenie z sukcesami działalności doradczej amerykańskich firm konsultingowych, takich jak Boston Consulting Group czy McKinsey.
3

… i wymogów otoczenia
- Flexibility - elastyczność działania
Omów zasadę komplementarności strategicznej.
zachowanie komplementarności celów (w kontekście zasady celowości)
eliminowanie tych czynników wytwórczych, których produktywność jest niska (wykorzystanie koncepcji lean management)
dążenie do zgodności strategicznej (strategic fit) w systemie społecznym firmy, aby zapobiegać ostrym konfliktom…
… nabywców - dokonanie segmentacji rynkowej nabywców wg danego kryterium na jednorodne grupy i ocena siły oddziaływania każdej grupy nabywców
Co to jest mapa grup strategicznych?
Mapa grup strategicznych jest narzędziem analizy konkurencji wewnątrz sektora - stosowane kryteria identyfikacji to: specjalizacja, marka, rodzaj kanałów dystrybucji, koszty, polityka cenowa. MGS jest graficzną prezentacją sytuacji…
… barierze wejścia do sektora. Im bardziej stroma jest ta krzywa, tym trudniej jest pokonać barierę wejścia do sektora, jaką jest minimalny opłacalny wolumen produkcji. Poznanie miejsca konkurentów na krzywej doświadczeń daje informacje istotne w budowie strategii zachowania się wobec konkurentów.
Omów jak się tworzy macierz McKinseya.
Metoda McKinseya należy do metod analizy wewnętrznej (metoda portfelowa…
… to pozycja silna z punktu widzenia danego KCS
4.3) określenie wartości łącznej przez zsumowanie iloczynów (ocen ważonych)
naniesienie danych na macierz McKinseya
Wielkość rynku określa się rocznymi obrotami wszystkich przedsiębiorstw.
Podaj ograniczenia metod analizy portfelowej.
występowanie bariery informacyjnej
metody te nie biorą pod uwagę możliwych konfliktów interesów pomiędzy poszczególnymi SJG…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz