Wykład - Planowanie strategiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Planowanie strategiczne - strona 1 Wykład - Planowanie strategiczne - strona 2 Wykład - Planowanie strategiczne - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Planowanie strategiczne
Omówić i przedyskutować pojęcia: strategia, strategia organizacji, planowanie strategiczne i zarządzanie strategiczne, proces strategiczny.
Strategia - polega na zajęciu jak najlepszej pozycji i takim rozmieszczeniu oddziałów, które pozwala na uzyskanie przewagi nad wrogiem jeszcze przed rozpoczęciem walki. W odniesieniu do organizacji gospodarczych- siły, które się rozmieszcza, to zasoby organizacji, konsumenci to wrogowie, a pole bitwy-rynek Strategia organizacji - zaplanowanie działanie kierownictwa najwyższego szczebla mające na celu wywarcie wpływu na wyniki działań organizacji w następstwie kierowania stosunkami organizacji z jej otoczeniem.
Zarządzanie strategiczne - ciągły proces nastawiony na formułowanie i wdrażanie strategii, które sprzyjają większemu stopniowi zgodności organizacji z jej otoczeniem i osiągnięciu celów strategicznych.
Planowanie strategiczne - metody budowania strategii, cele i planowane kierunki rozwoju, przełożenie strategii na jednostki organizacji, Proces strategiczny
2.Przedyskutować różnice pomiędzy pojęciami: myśleć strategicznie i myśleć długofalowo.
„myśleć strategicznie”
- dążyć do poznania sytuacji, badania szans, wyboru celów i zasad wykorzystana zasobów, wybiegających myślą wiele lat
- stosować zespół technik oraz metod analizy i syntezy umożliwiających realizacje tych dążeń oraz gromadzić niezbędne do tego informacje
- charakteryzować się wolą ustawicznej zmiany obszarów oraz sposobów działań przedsiębiorstwa zgodnie ze zmianą wizji tego przedsiębiorstwa i stanu jego otoczenia
„myśleć długofalowo”
Ma podobne znaczenie, co myśleć strategicznie, lecz odnosi się do długiego okresu czasu i ma raczej kojarzyć się z planami na przyszłość.
3.Scharakteryzować i omówić różnice pomiędzy najbardziej rozpowszechnionymi modelami i szkołami planowania strategicznego.
Modele
Model racjonalny
-organizacja stanowi narzędzie naczelnego kierownictwa, strategia zaś to proces projektowania organizacji dla osiągnięcia wcześniej założonego celu;
-podział stanowisk na tzw strategów, wdrożeniowców i wykonawców
-proces strategiczny zachodzi z góry na dół
-włączenie wszystkich dziedzin zarządzania w perspektywę strategiczną
Japoński model zarządzania strategicznego
-zarządzanie strategiczne w skali ogólnokrajowej
-powiązanie z kulturą i filozofią konfucjanizmu i buddyzmu


(…)

… organizacjach ta będzie konkurować(what to do?)
-strategia konkurencji(strategia na poziomie SJO)- sposób w jaki organizacja będzi konkurowała na każdym z wybranych obszarów działania (How to do?)
-strategia na poziomie funkcjonalnym - strategia opracowana dla danego obszaru funkcjonalnego przedsiębiorstwa(np.produkcja, marketing)
6. Scharakteryzować i przedyskutować przesłanki formułowania strategii.
-planowanie strategiczne jest długookresowe
-strategie realizowane będą przy zmieniającym się stanie zasobów - od stanu początkowego, poprzez stany przejściowe aż do docelowego
-aktualne wyróżniające zasoby firmy będące źródłem przewag konkurencyjnych, mogą ulec deprecjacji i za kilka lat mogą być oceniane jako przeciętne
-w otoczeniu przedsiębiorstwa mogą wystąpić zdarzenia będące następstwem obserwowanych…
… zastosowania strategii konkurencji M. Portera w zależności od konfiguracji sił konkurencji w sektorze.
Strategia przywództwa względem kosztów - polega na zdobyciu wiodącej pozycji w sektorze pod względem kosztów całkowitych za pomocą zbioru funkcjonalnych zasad postępowania.
Strategia zróżnicowania - polega na zróżnicowaniu wyrobu lub usługi oferowanej przez firmę, na stworzeniu czegoś, co w całym przemyśle…
… najbardziej rozpowszechnione strategie oparte na portfelu przedsiębiorstwa. Business Unit) lub produktów na różnych rynkach. Istotą metod analizy portfelowej jest określenie pozycji rozwojowej poszczególnych strategicznych jednostek biznesu, dzięki zbadaniu dwóch podstawowych zmiennych: poziomu atrakcyjności rynku (czynnik zewnętrzny) i pozycji konkurencyjności przedsiębiorstwa (czynnik wewnętrzny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz