Zarządzanie Rolnictwem i Gospodarką Żywnościową- Wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2940
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie Rolnictwem i Gospodarką Żywnościową- Wykłady - strona 1 Zarządzanie Rolnictwem i Gospodarką Żywnościową- Wykłady - strona 2 Zarządzanie Rolnictwem i Gospodarką Żywnościową- Wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Są to notatki w formie pliku tekstowego, zawierają 9 stron tekstu. Opisują reformy rolne, kryteria podmiotowe tych reform oraz uprawnienia do konfiskaty majątku. Druga część notatek zawiera informacje o rozdysponowaniu tegoż majątku oraz wymienia akty prawne które legalizowały działania władz.Trzecia część zawiera dalsze rozwiniecie aktów prawnych oraz zawiera ustawowe definicje pojęć używanych na zajęciach.

11.12.09 -egz. Zarządzanie rolnictwem i gospodarka żywnościową WYKŁAD 1
Kodeks cywilny i Konstytucja.
Reforma rolna obejmuje okres od 1944 a 1958r. aktem jest ust. 14.03.1958r. która w pierwszym brzmieniu miała nazwę „O sprzedaży nieruchomości państwowego funduszu ziemi oraz uporządkowanie niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa państwowego”. Podstawa reformy rolnej - kończy się w 1958r. Przekształcenie stosunków własnościowych - reforma Rok 1944r. Pojęcie reformy rolnej pojawia się w dwóch znaczeniach: - szerokim- wszystkie instrukcje prawne zmieniają ustrój rolny - ścisłym - jest to zmiana struktury władania ziemią Struktura agrarna- system władania ziemią. Reformy powojenne cele: a) całkowita likwidacja własności ziemskiej. b) utworzenie gospodarstw rolnych z pozyskanych nieruchomości i oddanie tychże gospodarstw na rzecz chłopów młodych średniorolnych. Pierwszym aktem prawnym jest dekret PKWN (Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego) o przeprowadzeniu reformy rolnej z 6 IX 1944r. Do tego dekretu wydane było rozporządzenie wykonawcze Ministra Rolnictwa i Reform Radnych z 1 III 1945r. w sprawie wykonania dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej.
Reforma rolna zakładała dwa zespoły działań: a) przejęcie własności ziemskich na cele reformy rolnej - najbardziej radykalna b) rozdysponowanie uzyskanego zasobu pomiędzy osoby uprawnione.
Zapowiedziana została reforma w Manifeście lipcowym. Kryteria przejęcia nieruchomości ziemskiej: - przedmiotowe - podmiotowe - osoby władającej Kryterium podmiotowe- na cele reformy rolnej zostały przejęte nieruchomości bez względu na ich obszar należące do : - obywateli Rzeszy Niemieckiej - nie polaków oraz obywateli polskich narodowości niemieckiej - majątek osób skazanych prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wojenne , skazane w dekrecie: dezercje, zdrada stanu, uchylenie się od służby wojskowej, pomoc okupantowi ze szkodą dla ludności cywilnej. - nieruchomości skarbu państwa, które stanowiły już majątek państwowy, a miały charakter rolny, oraz skonfiskowanie z jakiegokolwiek tytułu innego.

(…)

… środowiska.
Z uwagi na te inne niż gospodarcze, społeczne czy środowiskowe aspekty działalności rolniczej prowadzone są wspólnotowe normy ochronne dla gospodarstw rodzinnych. Przepis 20 konstytucji takich potrzeb nie dostrzegł, nie uwzględnił a w konsekwencji ograniczył możliwości ustawodawstwa zwykłego. WYKŁAD 3 Art. 553 -  Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami…
… jest decyzja administracyjna konstytutywna, na tym etapie przeniesienia prawa własności (w księgach wieczystych lub zbiorach dokumentów)
Inne akty prawne: Dekret z 12 XII 1944r- o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa nie objął swoim działaniem majątków leśnych. Przejął lasy w 3 grupach: O obszarze przekraczającym 25h lasy i grunty leśne, przekraczające z mocy samego dekretu i przechodziły do zasobu państwowego, była możliwość wypłacenia -zaopatrzenia- pewna forma rekompensaty -rzadko wypł. Lasy grunty leśne należących do obywateli niemieckich i osób narodowości niemieckiej bez względu na obszar, bez odszkodowań z mocy dekretu ( ex lege) Społecznie lub gospodarcze -orzeczenie adm. O przymusowym wykonaniu W 1948 r. przejęto lasy i grunty należące do samorządu terytorialnego. Majątki ziemskie…
… ( z dniem 4XI)
2. Posiadacze zależni- jest oczywiste, że jest właściciel (dzierżawca, najemca) włada całą rzeczą Przesłanki uwłaszczenia: - Negatywna: dotyczy dotychczasowego właściciela i polega na tym, właściciel nie pracuje, nie prowadzi gosp. ani sam ani przy pomocy innych członków rodziny od co najmniej 5 lat z powodu zatrudnienia w innym zawodzie niż praca rolnika. - Pozytywna: a) Kwalifikacje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz