zarządzanie procesowe opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2618
Wyświetleń: 5012
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zarządzanie procesowe opracowanie - strona 1 zarządzanie procesowe opracowanie - strona 2 zarządzanie procesowe opracowanie - strona 3

Fragment notatki:


Ogólne zasady i koncepcje projektowania 7 ROZDZIAŁ Proces projektowy (projektowanie)- merytoryczny i twórczy rodzaj działalności człowieka który stanowi preparację koncepcyjną i pragmatyczną (odniesioną do metodologii) dla funkcji wykonawczych. Projektowanie jest kreatywne, a więc i oryginalne. Projekt to konstrukcja, którą należy zweryfikować i wprowadzić w życie. -opracowanie koncepcji z uwzględnieniem aspektu metodologicznego. def. problemu (identyfikacja) - def. przedmiotu badania (diagnoza) - wnioski (projektowanie )-taki dobór środków technicznych i wyznaczenie między nimi takich stosunków aby utworzony w określonych warunkach zewn. układ środków umożliwił osiąganie założonego celu przy nakładach gosp. nie wyższych od dopuszczalnych. -głównym celem projektowania jest rozwiązywanie problemu technicznego( sformułować problem, przeanalizować go, poszukać rozwiązań wariantowych, podjąć decyzje o wyborze rozwiązania, przygotować dokumentację)
Zasady projektowania (uniwersalne, ogólne wytyczne) celowości - opis zamierzenia, określenie celu ogólnego, klasyfikator celów, aspekty przewidywanych rezultatów; myślenia strategicznego - analiza sytuacji zew. i wew., koncentacja nad najważniejszymi zadaniami, stosowanie strategi projektowych; klasyfikacji - podział projektu na części składowe, klasyfikacja funkcji projektu; komplementarności - nadanie podobnej funkcjonalności częściom projektu; podejścia systemowego - całościowe, wytwór wielowymiarowy, spójność wszystkich części, jak system; systematyczności - planowanie i regularne dokonywanie zmian, aktualizacja dokum.; podejścia sytuacyjnego ; wykorzystanie inwencji projektantów - zastosowanie umiejętności, zarządzanie wiedzą; wykonalnośc i - możliwość realizacji, zabezpieczenie finansowe, dysponowanie odpowiednimi środkami; kontroli - monitorowanie i nadzorowanie, controlling Prawa projektowania-220 Podejścia organizatorskie: opisowo-ulepszające - identyfikacja i ocena stanu faktycznego a następnie przeprowadzenie usprawnienia, wyeliminowanie wad, udoskonalenie ; funkcjonalno-wzorujące - eksponuje w badaniu funkcje (cel, zadanie, własność) nie zaś formę, wprowadzenie wzorca który jest idealny bądź rzeczywisty, opracowaniem projektu jest model-wzorzec np. wartość planowana, najwyższa jaka udało się uzyskać itp. ; diagnostyczno-funk cjkonalne - skorelowanie wcześniejszych, uwzględnienie stadium opisowego i analizy funkcjonalnej i odniesienia wyników badań do modelu-wzorca Podejeście (metodyka) diagnostyczn a - skupia się na usprawnianiu procesów pracy, klasyczne techniki; pozwala na ustalenie stanu faktycznego do porowniania z planowanym plus analiza dokumentacji poza badaniami. (ważna tu technika kartowania czyli zapi wszystkich zdarzeń w procesie): 1. wybór przedmiotu badania: przewidywany cel, efektywność, możliwość realizacji, opłacalność

(…)

… działalności operacyjnej
Konfiguracja ramowa bankowego postępowania ugodowego: podmioty, których mogą dotyczyć bankowe postępowania ugodowe to: przedsiębiorstwa państwowe; jednoosobowe spółki Skarbu Państwa; spółki, w których akcje będące własnością Skarbu Państwa, przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa stanowią łącznie więcej niż 50 proc. ; Agencja Własności Rolnej Skarbu
…- weryfikacja opinii przez wielokrotne powtarzanie badań. Etapy:1.zdefiniowanie problemu 2.wybór grupy eksp. 3. przygotowanie i rozesłanie ankiety 4. analiza odpowiedzi 5. jeśli zgoda została osiągnięta - przedstawienie wyników6. jeśli zgoda nie została osiągnięta - przygotowanie i rozesłanie kolejnej ankiety itp.
Metoda scenariuszowa: procedura przeprowadzania scenariuszy 1. analiza problemu, 2. Analiza…
… plus marża handlowa, koszt zmienny plus marża brutto, koszt plus zysk od kapitału (tab. 10.5 str. 360 Cykl życia produktu- okres od momentu wprowadzenia produktu na rynek do jego wycofania z rynku. etapy: wprowadzenia produktu, wzrostu, dojrzałości, schyłku. Łańcuch wartości (value chain, łańcuch ekonomiczny): ciąg różnego rodzaju funkcji generujących wartość produktu która jest określona…
… (gospodarka magazynowa)jest to działalność, w skład której wchodzą związane z przechowywaniem zapasów zadania ekonomiczne, środki oraz czynności techniczne i organizacyjne. Termin ten można odnieść zarówno do poszczególnych przedsiębiorstw, jak i szerzej, np. do działalności w skali branży lub kraju. Celem gospodarki magazynowej jest zapewnienie właściwego funkcjonowania pozostałej części działalności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz