Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi - streszczenie rozdział 7, 10 i 12

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1232
Wyświetleń: 8498
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi - streszczenie rozdział 7, 10 i 12 - strona 1 Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi - streszczenie rozdział 7, 10 i 12 - strona 2 Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi - streszczenie rozdział 7, 10 i 12 - strona 3

Fragment notatki:

Streszczone są rozdziały 7, 10 i 12 i każde streszczenie ma po 4 strony. Notatka porusza zagadnienia takie jak: rozdział 7 - proces projektowy, projektowanie, zasady projektowania, podejścia organizatorskie, podejście diagnostyczne, podejście prognostyczne, analiza systemowa, kategorie ogólne opisu systemu, relacje systemotwórcze, efekty systemotwórcze, idealny system Nadlera, podejście funkcjonalne, metodyka analizy funkcjonalnej wyrobu, analiza wartości, metoda ekspercka (delficka), metoda scenariuszowa, metoda PMI (Project Management Institute); rozdział 10 - podejście procesowe, koncepcje badawcze wykorzystujące podejście procesowe, analiza procesów pracy, cykl produktywności zasobów ludzkich, macierz BCG, analiza produktywności, koszty w rachunku produktywności, klasyfikator kosztów, koszty zbędne, obliczeniowa procedura w rachunku produktywności, produktywność progowa, produktywność nieobciążona, koszt docelowy, łańcuch wartości, rachunek kosztów procesów, przykłady nośników kosztów procesu; rozdział 12 - TQM, 14 zasad Deminga, system zarządzania jakością, aspekt podmiotowy, aspekt strukturalny, aspekt funkcjonalny, aspekt instrumentalny.

TQM- kompleksowe zarządzanie jakością. 14 zasad Deminga-zbiór prostych wskazówek praktycznych,będących wykłądnią TQM:
prowadź bieżące doskonalenie wyrobów i usług
umacniaj przekonanie do kompleksowego zarządzania jakością
ograniczaj inspekcyjną kontrolę jakości
opieraj się na zaufaniu do jednego dostawcy,a nie kieruj się w ich wyborze jedynie korzystną ceną
permanentnie usprawniaj każdy proces wpływający na jakość
rozpocznij kształcenie personelu w zakresie TQM
wprowadź w życie ideę „przewodnictwa”(ranking)
dąż do całkowitej eliminacji uczucia strachu,przy jednoczesnym kształceniu w pracownikach odwagi do przyznania się do wyprodukowania braków lub błędów
dąż do zniesienia podziałów między poszczególnymi jedn.org.
nie używaj sloganów i nie inicjuj tzw.prac społecznych
eliminuj system dniówkowy
zwalczaj przyczyny,które powodują obniżenie poczucia godności i dumy zawodowej,rezygnuj z rocznych przeglądów kadrowych energicznie zmieniaj dotych.system zarz.jakością,a zaufaj TQM
pod razu przystąp do działania(przygotowanie koncepcji,zaprojektowanie i wdrożenie TQM)
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ-to rozwiązanie modelowe i jego rzeczywiste odwzorowanie w praktyce,którego determinantami są:-organizacja firmy,mechanizmy projakościowe,zasoby zapewniające prawidłowy przebieg działalności przedsiębiorstwa.
Ujęcie: 1.Statystyczne: aspekt celowościowy:
-klasyfikator celów systemu zarządzania jakością
-warunki współdziałania między podmiotami,które wpływają na jakość:podział pracy i specjalizacja,koncentracja działań dotyczących jakości,system informacji menedzerskiej,system motywacyjny aspekt podmiotowy
-role kierownicze w zakresie jakości
-wyspecjalizowane jed.org.zajmujące się jakością
-komitety jakości
-audytorzy
aspekt strukturalny
-status jednostki gospodarczej
-struktura org. Przeds.
-str.org.systemu zarządzania jakością 2.Dynamiczne:
aspekt funkcjonalny
-zasady zarządzania jakością
-klasyfikator funkcji zarządzania jakością
-formy orgnizacyjne zarządzania jakością,procesy,procedury:decyzyjne,funkcjonalne,wspomagania technicznego,zintegrowane
aspekt instrumentalny
-metody zbierania i gromadzenia inforamcji
-metody heurystyczne
-m.statystyczne
-m.”zero defektów”
-techniki zarządzania:z.przez: cele,wyjątki,wyniki,motywację
-techniki organizatorskie
-zasoby
ASPEKTY OKREŚLANIA SYSTEMU I PROCESU ZARZĄDZANIA
ASPE

(…)

… w projekcie (planowanie dostaw i zamówień, realizacja)
1
PODEJŚCIE PROCESOWE
koncepcją eksponująca ujęcia organizacji w formule dynamicznej i integratywnej
Wyróżniki:
org. jako układ dynamiczny - zbiór procesów zarz. i oper. którym odpowiadają wielofunkcyjne łańcuchy wartości
przebieg procesów
zakres działalności
konfiguracja podmiotów zarządzających
znacząca integracja funkc. zarz. i oper.
wyodrębnione…
… wskaźnika kosztów zbędnych
PRODUKTYWNOŚĆ PROGOWA
stanowi wzorzec oparty na kosztach docelowych, ustalone empirycznie, mogą być wzorcami wew lub zew. np.:cena rynk. lub negocjowana, c.transferowa oparta na kalkulacji kosztów normat.
graniczny wskaź.ekonomiczności działania:
progowa > rzeczywista - zrezygnować z określonych ogniw łańcucha wartości i ewentualnie zastąpić ich wspomaganiem zew.(lean management
… lub zaniechaniu jakiegoś rodzaju produkcji
obliczoną rentowność odnieść do złożonego poziomu opłacalności
Ustalenie kosztu docelowego:
k.j. docelowy=operator rachunku-gi*(cj-zj)
Typowe wzory ustalania cen: koszt plus zysk, tech, koszt wytworzenia plus marża handlowa, koszt zmienny plus marża brutto, koszt plus zysk od kapitału (tab. 10.5 str. 360
ŁAŃCUCH WARTOŚCI (VALUE CHAIN, łańcuch ekonomiczny)
ciąg różnego…
… PODMIOTOWY
typy instytucji zarządzania (podmiotów zarządzania)
- instytucje decyzyjne, administracyjne
- ciała opiniodawczo-doradcze
- jednostki funkcjonalne
tryb powolywania i odwolywania instytucji zarządzania
- dobór kadr menedżerskich
- role kierownicze
charakterystyka stanowisk menedżerskich i specjalistycznych
- opisy stanowisk
- karty kwalifikacyjne (kompetencje)
etatyzacja - normowanie zatrudnienia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz