Zarządzanie procesami zakupu - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie procesami zakupu - wykład - strona 1

Fragment notatki:

ZARZĄDZANIE PROCESAMI ZAKUPU Zarządzanie procesem zakupu może być trudne z najrozmaitszych powodów, począwszy od nieelastycznych struktur organizacyjnych po nieelastyczną kulturę organizacji. Niemniej jednak, dla większości firm proces ten powinien się okazać względnie łatwy. Należy przy tym pamiętać, że każda firma jest inna i w związku z tym będzie miała odmienne wymagania w odniesieniu do procesu zaopatrzenia. Firmy mogą w tym przypadku zastosować czteroetapowe postępowanie, dostosowując je do własnych potrzeb. Określenie typu zakupu Określenie typu zakupu w procesie zaopatrzenia będzie w wielu wypadkach decydować o złożoności całego procesu. Jednakże, kiedy firma dokonuje zakupu po raz pierwszy, konieczne będzie wykonanie wszystkich wymienionych wyżej czynności. Określenie niezbędnego poziomu nakładów Proces zaopatrzenia wymaga od firmy ponoszenia dwóch głównych typów nakładów - czasu i informacji. Czas jest zużytkowany przez podmioty uczestniczące w realizacji zakupu; im zakup będzie ważniejszy i bardziej złożony, tym więcej czasu nań trzeba będzie poświęcić, zwłaszcza, jeśli jest to po raz pierwszy. Z punktu widzenia firmy informacje mogą być zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Informacje wewnętrzne odnoszą się do wymagań użytkownika i skutków, jakie zakup będzie miał dla firmy. Informacje zewnętrzne, dotyczące materiałów kupowanych z zewnątrz na potrzeby firm, mogą być pozyskiwane od członków łańcucha dostaw, od potencjalnych dostawców i z innych źródeł. Określając typ zakupu, specjalista do spraw zaopatrzenia w firmie może ustalić niezbędny poziom nakładów w celu realizacji procesu zaopatrzenia. Kiedy bowiem nakłady te są niedostateczne lub zbyt wysokie, aby zaspokoić potrzeby określonego użytkownika.
Ustalenie poziomu niezbędnych nakładów czasu i informacji w celu wystarczającego zaspokojenia wymagań użytkownika jest procesem ściśle zależnym od danej firmy. Kiedy już podejmie ona decyzję o poziomie niezbędnych nakładów, może rozpocząć proces zakupu. Realizacja procesu zakupu Etap ten jest stosunkowo łatwy do opisania, jednakże jego realizacja może być, zależnie od sytuacji, złożonym zada­niem. Dokonuje się tu czynności umożliwiających efektywną realizacje zakupu i zaspokojenie wymagań użytkownika. Etap ten umożliwia rów­nież specjaliście do spraw zaopatrzenia zebranie danych na temat czasu nie­zbędnego do dokonania określonego zakupu. Mierzenie faktycznie po­niesionych nakładów i stopnia zaspokojenia potrzeb użytkownika jest ważne w ostatnim etapie zarządzania procesem zakupu. Ocena efektywności procesu zakupu Jest to etap kontrolny, którego ce­lem jest uzyskanie odpowiedzi na dwa pytania: (1) czy potrzeby użyt­kownika zostały zaspokojone i (2) czy poniesione nakłady były niezbędne. Należy przy tym pamiętać, że głównym celem jest zainwestowanie takich nakładów czasu i informacji, które są niezbędne do zaspokojenia potrzeb użytkownika. Jeżeli proces zakupu nie był efektywny, to przyczyną mogą być niewystarczające nakłady, niewykonanie właściwych czynności lub popełnienie błędów w trakcie wykonywania. W każdym przypadku stwierdzanie nieefektywności procesu zakupu zmusza menedżera do określenia przyczyn i podjęcia korygujących działań, które zapewnią efektywność zakupów dokonanych w przyszłości. Jeżeli zakup zaspokoił potrzeby użytkownika przy właściwym poziomie nakładów, można uznać, że proces zakupu był efektywny i może służyć jako punkt odniesienia w przyszłych działaniach.

(…)

…, iż współpraca z dostawcami stanowi istotną część skutecznych strategii zaopatrzenia. Obecnie firmy zmniejszają liczbę swoich dostawców, często z jednoczesnym wdrożeniem programów kompleksowego zarządzania jakością (TQM) lub systemów Just-in-Time (JIT) w produkcji i zapasach. Strategia zatrudniania mniejszej liczby dostawców często oznacza zawarcie sojuszu lub nawiązanie partnerstwa z wybranymi dostawcami…
… obejmuje realizację dostawy oraz czynniki, które więk­szość specjalistów stawia na drugim i trzecim miejscu pod względem ważności. Aby zapobiec przestojom linii produkcyjnej, wynikającym z dłuższych niż oczekiwane czasów realizacji dostaw surowców, materiałów i części, nabywca wymaga od swoich kontrahentów regularnych, terminowych dostaw. Również okres przydatności do użycia zakupionego produktu wpływa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz