Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, notatki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1771
Wyświetleń: 6566
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, notatki - strona 1 Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, notatki - strona 2 Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, notatki - strona 3

Fragment notatki:

Pojawiają się tu wzory, jednak głównie poruszane w nich są następujące treści: stopy zwrotu, wartości oczekiwane, odchylenia standardowe, korelacje stóp zwrotu, linia charakterystyczna, stopa zwrotu z portfela, linia kombinacji, zbiór minimalnego ryzyka, pocisk Markowitz\'a, globalny portfel minimalnego ryzyka, zbiór efektywny, izoelipsy wariancji, linia krytyczna, własności zbioru minimalnego ryzyka, model jednowskaźnikowy, ryzyko systematyczne, współczynnik beta portfela, wariancja resztowa portfela, modele wielowskaźnikowe


(…)

…:
jego wartość nie odchyla się w sposób systematyczny od wartości parametru.
Średnia z próby jest nieobciąŜonym estymatorem średniej z populacji.
Uwaga: chociaŜ s 2 jest nieobciąŜonym estymatorem wariancji populacji, to s nie jest nieobciąŜonym
estymatorem odchylenia standardowego populacji. ObciąŜenie to jest jednak niewielkie.
Korelacja:
n
∑ [(r
a ,t
− ra )(rb ,t − rb )]
i =1
Cov ra ,rb =
n −1
(kowariancja z próby). Uwaga: Cov ra ,ra = σ ra
2
N
Cov ra ,rb = ∑ hi * [ra ,i − E (ra )][rb ,i − E (rb )] (kowariancja z populacji, tzn. przy znanym łącznym (dotyczącym
i =1
obu stóp zwrotu) rozkładzie prawdopodobieństwa)
Cov ra , rb
ρ=
(współczynnik korelacji w populacji)
σr σr
a
b
Linia charakterystyczna – linia najlepszego dopasowania w sytuacji, gdy jedna ze zmiennych to portfel
rynkowy akcji. Opisuje zaleŜność…
… wystąpienia danych wartości oraz tych wartości
n
σ 2 = ∑ hi * [ri − E (r )] 2
jest to tzw. wariancja skokowej zmiennej losowej
i =1
Jeśli nie znamy rzeczywistego rozkładu prawdopodobieństwa to nie moŜna uŜyć powyŜszych wzorów.
Wówczas pozostaje tylko obliczenie statystyk z próby – szacują one parametry populacji.
n
N
∑ ri
r=
i =1
∑r
i
(średnia w próbie, konkretna wartość); µ =
n
i =1
N
(średnia w populacji…
… = A + β * rM ,t + ε t , gdzie rM ,t to stopa zwrotu z portfela rynkowego, a β to współczynnik beta portfela.
Ze względu na to, Ŝe wg załoŜeń modelu jednowskaźnikowego jedynym determinantem wartości macierzy
kowariancji jest fakt, Ŝe ceny wszystkich akcji reagują – mniej lub bardziej – na zmiany związane z portfelem
rynkowym, kowariancję pomiędzy stóp zwrotu dwóch akcji moŜna wyrazić następującym wzorem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz