Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Grotowski egzamin testy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 532
Wyświetleń: 5950
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Grotowski egzamin testy - strona 1

Fragment notatki:

TEST
Czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe:a. W transakcjach na rynku wtórnym uczestniczą emitenci       T/Nb. Imienne świadectwo depozytowe nie jest papier wartościowy i nie może być przedmiotem obrotu     T/Nc. Wartość instrumentu finansowego papieru wartościowego jest to dzisiejsza wysokość dochodów, które ten instrument przyniesie w przyszłości       T/Nd. Emitentem jest wystawiający papier wartościowy we własnym imieniu   T/Ne. Obligacje są papierem wartościowym o mniejszym zysku niż akcje    T/N
Oblicz wartość akcji o następującej charakterystyce: wymagana stopa dochodu 10%, wielkość dywidendy 2zł, a stopa wzrostu dywidendy 5%.
Wtórny rynek kapitałowy oznacza:a) sprzedaż nowych papierów wartościowych pierwszemu nabywcyb) możliwość nabycia papierów wartościowych na giełdziec) możliwość nabycia papierów wartościowych przez kolejnych inwestorówd) sprzedaż papierów wartościowych przez emitenta
Do zadań Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych należy:a) rejestrowanie papierów wartościowych znajdujących się w publicznym obrocieb) rozliczanie zawartych transakcjic) publikowanie wyników finansowych spółekd) prowadzenie giełdowego obrotu papierami wartościowymi
Rynek kapitałowy spełnia w gospodarce następujące funkcje:- kojarzenie podmiotów zgłaszających popyt na kapitał z podmiotami, które zgłaszają podaż oszczędności- dochodzi tam do transakcji kupna-sprzedaży papierów wartościowych- przekształcanie oszczędności w inwestycje rzeczowe- podkręcanie koniunktury- dla przedsiębiorstw to źródło finansowania np. kredytów, sprzedaż papierów wartościowych- umożliwia przedsiębiorstwom pozyskiwanie kapitału poprzez zakup i sprzedaż papierów wartościowych- dla jednostki rynek ten daje możliwość korzystnego ulokowania oszczędności
W obrocie akcjami mamy doczynienia z następującymi rodzajami cen:a) cena rozliczeniowab) cena emisyjnac) wartość nominalnad) cena rynkowa (bieżąca)
Do podstawowych rodzajów obligacji należą:a) obligacje o stały oprocentowaniub) obligacje indeksowec) obligacje uprzywilejowaned) obligacje aportowe
Przyszłoroczne zyski szacuje się na 5,50zł za akcję. wskaźnik C/Z firmy wynosi 12. Oblicz wartość akcji tej firmy. Rynek kapitałowy tworzą następujące elementy:- uczestnicy rynku (inwestorzy i emitenci)- instrumenty finansowe tego rynku - papiery wartościowe- instytucje obrotu papierami wartościowymi (giełdy, biura maklerskie, banki, Komisję Papierów Wartościowych i Giełdy, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych)- regulacje rynku (umowy prawne, regulaminy, umowy prawne - ustawy, rozporządzenia)
W przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych (funduszy powierniczych)a) możliwość gromadzenia kapitału są nieograniczoneb) możliwość gromadzenia kapitału są ograniczonec) jednostki uczestnictwa w funduszach mogą być przedmiotem wtórnego obrotu

(…)

… albo w inny sposób, jeżeli propozycja skierowana jest do więcej niż 300 osób albo do nieoznaczonego adresata      T/N Podstawowymi indeksami giełdowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie są: - WIG (Warszawski Indeks Giełdowy) - WIG 20 - MIDWIG - WIRR (Warszawski Indeks Rynków Równoległych) - NIF - TECHWIG Akcje: a) zawierają udział w kapitale spółki z.o.o b) reprezentują prawa współwłasności majątkowej  c) przynoszą…
…) żadne z powyższych stwierdzeń nie jest prawdziwe Obligacje śmieciowe: a) obligacje zerokuponowe b) obligacje emitowane przez miejskie przedsiębiorstwa oczyszczania c) obligacje sprzedawane na bazarach d) obligacje podwyższonego ryzyka e) wszystkie z powyższych należą do obligacji śmieciowych Na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie obowiązuje a) system notowań ciągłych b) system jednolitego kursu dnia c…

Współczynnik Cooka to:
fundusze własne netto do aktywów ważonych ryzykiem
fundusze własne brutto do aktywów ważonych ryzykiem
ROE prze współczynnik beta
W 1995 roku kapitalizacja giełd wynosiła:
4%PKB
2%PKB
5,5%PKB
ten współczynnik nie był obliczany w 1995 roku
Bookbuilding to:
porozumienie firm developerskich
zbieranie ofert od potencjalnych nabywców akcji
opcje na akcje firm budowlanych
Indeks Dow - Jones…

jednostki uczestnictwa
akcje uprzywilejowane
Certyfikaty inwestycyjne funduszy zamkniętych są umarzane na mocy prawa:
z chwilą sprzedaży innemu inwestorowi
z chwilą nabycia przez fundusz inwestycyjny
z chwilą nabycia przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych
nie są umarzane w żadnym z przypadków
Jednostki uczestnictwa funduszu otwartego mogą być:
sprzedawane przez ich posiadaczy na rynku kapitałowym
nabywane przez TFI
odkupywane tylko przez fundusz, który je wyemitował
Utworzenie otwartego funduszu inwestycyjnego wymaga zgody:
KDPW
KPWiG
Ministerstwa Finansów
NBP
wszystkich tych instytucji żadnej z powyższych instytucji
Towarzystwo funduszy inwestycyjnych może działać w formie:
przedsiębiorstwa państwowego
spółki z o.o.
spółki cywilnej
spółdzielni
spółki akcyjnej
w każdej z podanych firm…
… powinien być ustalony na poziomie zapewniającym maksymalny wolumen obrotów
transakcje zawierane są po cenach zawartych w zleceniach inwestorów
wszystkie zlecenia złożone na sesji muszą być zrealizowane
Utworzenie zamkniętego funduszu inwestycyjnego wymaga zgody:
KPWiG
NBP
KDPW
wszystkich powyższych instytucji
żadnej z powyższych instytucji
W analizie fundamentalnej:
podstawowe znaczenie mają przewidywania przyszłych…
… się trzymaniem instrumentów finansowych i dokonywaniem obrotu nimi
musza w swej nazwie mieć słowa „instytucja finansowa”
mają bardzo wysoki zapas towarów handlowych w aktywach
ich kapitał jest głównie kapitałem własnym
nie charakteryzują się żadną z ww. cech
W przypadku kształtowania się kursu akcji powyżej ceny realizacji stratę poniesie:
wystawca opcji zakupu
wystawca opcji sprzedaży
nabywca opcji zakupu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz