Rynki finansowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1610
Wyświetleń: 6034
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynki finansowe  - strona 1

Fragment notatki:

Zadania z testów.
1. Akcje: a. zatwierdzają udział w kapitale spółki z o. o. b. reprezentują prawa własności majątkowej c. przynoszą zmienny dochód d. SA niepodzielne 2. Spółka C, która wyemitowała dotychczas 2 mln akcji będzie emitować kolejną serię 1 mln akcji. Korzystając z prawa poboru akcjonariusz posiadający 300 starych akcji otrzyma: a. 500 praw na zakup 500 akcji b. 250 praw na zakup 250 akcji c. 500 praw na zakup 250 akcji d. 250 praw na zakup 500 akcji 3. Czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe: a. papiery wartościowe reprezentują określone prawa majątkowe b. cena emisyjna akcji to wartość przypadającego na akcję majątku spółki c. w przypadku inwestycji w papiery wartościowe im większe ryzyko, tym większy oczekiwany zysk d. opcje należą do instrumentów pochodnych e. pierwszą sprzedaż publiczną akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych należy zaliczyć do rynku pierwotnego 4. Ze względu na charakter uprawnień ucieleśnionych w pap. wart. dzieli się je na: a. papiery pieniężne b. papiery na zlecenie c. papiery towarowe d. papiery udziałowe 5. Akcje na GPW mogą być notowane na: a. rynku powszechnym b. rynku wolnym c. rynku równoległym d. rynku podstawowym 6. Publiczny obrót pap. wart. na rynku regulowanym w Polsce: a. odbywa się na zasadach określonych w kodeksie Handlowym b. podlega nadzorowi KPWiG c. wymaga obowiązkowego pośrednictwa biur maklerskich d. może odbywać się bez pośrednictwa biur maklerskich 7. Miarą ryzyka związanego z inwestowaniem w p.w. jest: a. zrealizowana stopa zwrotu b. różnica między ceną nabycia a ceną sprzedaży waloru c. współczynnik korelacji d. odchylenie standardowe 8. W systemie kursu jednolitego stosowanym na GPW a. obowiązują ograniczenia wahań kursów b. kurs dnia powinien b

Akcje:
zatwierdzają udział w kapitale spółki z o. o. reprezentują prawa własności majątkowej
przynoszą zmienny dochód
SA niepodzielne
Spółka C, która wyemitowała dotychczas 2 mln akcji będzie emitować kolejną serię 1 mln akcji. Korzystając z prawa poboru akcjonariusz posiadający 300 starych akcji otrzyma:
500 praw na zakup 500 akcji
250 praw na zakup 250 akcji
500 praw na zakup 250 akcji
250 praw na zakup 500 akcji
Czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe:
papiery wartościowe reprezentują określone prawa majątkowe
cena emisyjna akcji to wartość przypadającego na akcję majątku spółki
w przypadku inwestycji w papiery wartościowe im większe ryzyko, tym większy oczekiwany zysk
opcje należą do instrumentów pochodnych
pierwszą sprzedaż publiczną akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych należy zaliczyć do rynku pierwotnego
Ze względu na charakter uprawnień ucieleśnionych w pap. wart. dzieli się je na:
papiery pieniężne
papiery na zlecenie
papiery towarowe
papiery udziałowe
Akcje na GPW mogą być notowane na:
rynku powszechnym
rynku wolnym
rynku równoległym
rynku podstawowym
Publiczny obrót pap. wart. na rynku regulowanym w Polsce:
odbywa się na zasadach określonych w kodeksie Handlowym
podlega nadzorowi KPWiG
wymaga obowiązkowego pośrednictwa biur maklerskich
może odbywać się bez pośrednictwa biur maklerskich
Miarą ryzyka związanego z inwestowaniem w p.w. jest:
zrealizowana stopa zwrotu
różnica między ceną nabycia a ceną sprzedaży waloru
współczynnik korelacji
odchylenie standardowe
W systemie kursu jednolitego stosowanym na GPW
obowiązują ograniczenia wahań kursów
kurs dnia powinien być ustalony na poziomie zapewniającym maksymalny wolumen obrotów
transakcje zawierane są po cenac

(…)

… zwrotu z inwestycji wolnych od ryzyka oraz ceny ryzyka b) oczekiwana stopa zwrotu portfela jest suma stopy zwrotu wolnej od ryzyka i współczynnika beta firmy c) cena ryzyka jest iloczynem współczynnika beta oraz premii za ryzyko d) nie występuje stopa zwrotu wolna od ryzyka Które z poniżej wymienionych zadań należą do kompetencji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych: a) obsługa zadłużenia krajowego…
… w ............................................................., wniosek wraz z załącznikami ...................................................................................... ...................................................................................................................... Uczestnicy rynku kapitałowego to: ??????????? a) inwestorzy indywidualni b) przedsiębiorstwa maklerskie c) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i Giełdy d) emitenci…
… i Giełd b) uzyskanie zgody Rady Ministrów c) wydrukowaniem papierów wartościowych  d) złożeniem papierów w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych e) żaden z warunków nie jest konieczny Fundusze emerytalne są: a) przedsiębiorstwami sektora niefinansowego b) finansowymi instytucjami depozytowymi c) instytucjami niedepozytowymi d) instytucjami kredytu hipotecznego Który z poniższych funduszy…

Współczynnik Cooka to:
fundusze własne netto do aktywów ważonych ryzykiem
fundusze własne brutto do aktywów ważonych ryzykiem
ROE prze współczynnik beta
W 1995 roku kapitalizacja giełd wynosiła:
4%PKB
2%PKB
5,5%PKB
ten współczynnik nie był obliczany w 1995 roku
Bookbuilding to:
porozumienie firm developerskich
zbieranie ofert od potencjalnych nabywców akcji
opcje na akcje firm budowlanych
Indeks Dow - Jones…
… i sprzedawane na przetargu (tak jak bony skarbowe);
są dyskontowym papierem wartosciowym o nominale 100 000 PLN;
mogą być nabywane jedynie przez banki i Bankowy Fundusz Gwarancyjny;
ich emisja przez NBP słuzy ograniczaniu nadpłynności sektora bankowego;
mogą być emitowane na okres od 1 dnia do 1,5 roku
żadne z powyższych;
Bony pieniężne NBP:
są dyskontowym papierem wartosciowym o nominale 100 000 PLN;
na rynku…
… powinien być ustalony na poziomie zapewniającym maksymalny wolumen obrotów
transakcje zawierane są po cenach zawartych w zleceniach inwestorów
wszystkie zlecenia złożone na sesji muszą być zrealizowane
Utworzenie zamkniętego funduszu inwestycyjnego wymaga zgody:
KPWiG
NBP
KDPW
wszystkich powyższych instytucji
żadnej z powyższych instytucji
W analizie fundamentalnej:
podstawowe znaczenie mają przewidywania przyszłych…
… się trzymaniem instrumentów finansowych i dokonywaniem obrotu nimi
musza w swej nazwie mieć słowa „instytucja finansowa”
mają bardzo wysoki zapas towarów handlowych w aktywach
ich kapitał jest głównie kapitałem własnym
nie charakteryzują się żadną z ww. cech
W przypadku kształtowania się kursu akcji powyżej ceny realizacji stratę poniesie:
wystawca opcji zakupu
wystawca opcji sprzedaży
nabywca opcji zakupu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz