Zarządzanie logistyczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1582
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie logistyczne - strona 1

Fragment notatki:

Co znajdziecie w tej notatce? Oto są wyjaśnione pojęcia i rysunki dotyczące następujących zagadnień: system logistyczny przedsiębiorstwa, pojęcie logistyki, historia, logistyka w nowoczesnym ujęciu, łańcuch logistyczny, zintegrowany łańcuch dostaw, zarządzanie logistyczne, technologie informatyczne a zarządzanie logistyczne.

1. System logistyczny przedsiębiorstwa
System logistyczny przedsiębiorstwa jest bardzo złożony. Do głównych jego podsystemów, wyodrębnionych w oparciu o kryterium funkcjonalne, należą: zaopatrzenie, produkcja, transport, magazynowanie, zbyt, wraz z relacjami między nimi i ich własnościami, ze stałą dążnością do wzrostu stopnia zorganizowania. Głównym zadaniem logistyki jest to, aby dostawa produktu do miejsca przeznaczenia nastąpiła zgodnie z zamówieniem: by właściwy produkt (pod względem rodzaju, jakości i ilości) dostarczony był w odpowiednim miejscu i we właściwym czasie. Ważne jest, aby cały ten proces odbywał się przy minimalnych kosztach.
1.1. Pojęcie logistyki
- logos (gr.) lub logicos (liczenie, sztuka liczenia, prawidłowo myślący, rozsądny),
- loger (fr.) lub logis (zakwaterowanie, kwatera). Historia
- Baron de Jomini (1837 r. "Zarys sztuki wojennej")"O logistyce, czyli sztuce wprawiania w ruch oddziałów", przypisuje logistyce znaczenie, które później znalazło drogę do nauk cywilnych.W rozdziale tym mówi się już m.in. o: lokalizacji i zaopatrywaniu magazynów, planowaniu i realizacji marszów, przygotowywaniu środków transportowych, urządzaniu dróg komunikacyjnych, zaopatrywaniu oddziałów Jeszcze do niedawna termin logistyka był odnoszony wyłącznie do wojskowości.
W gospodarce cywilnej Stanów Zjednoczonych termin logistyka został użyty w latach pięćdziesiątych i odnosił się przede wszystkim do przedsiębiorstwa.
W Europie pojawił się on w latach siedemdziesiątych i tu ma znacznie szersze, bowiem odnosi się nie tylko do przedsiębiorstwa, ale także do jego otoczenia.
We współczesnej literaturze przedmiotu możemy napotkać wiele definicji logistyki m in. następujące:
(...) do logistyki należą wszystkie czynności, poprzez które następuje planowanie, realizacja i kontrola przestrzenno-czasowych transformacji produktów i związane z nimi transformacje w zakresie ilości i rodzajów produktów, podatności tych produktów na procesy manipulacyjne. Poprzez współdziałanie tych czynności następuje uruchomienie przepływu materiałów, łączącego w sposób możliwie najbardziej efektywny miejsca wysyłki i odbioru. Sprawą logistyki jest zapewnienie, by odbiorca otrzymał od dostawcy produkt właściwy pod względem ilości i rodzaju, we właściwym czasie i miejscu oraz by koszt związany z dostawą był minimalny. (...) w ujęciu ogólnym logistyka jest nauką planowania, sterowania i kontroli w systemach przepływu materiałów, kadr, energii i informacji.
O systemie logistycznym można mówić wtedy, gdy rozwiązanie zagadnień planowania, sterowania i kontroli dotyczy co najmniej dwu elementów logistyki. Elementami logistyki są: towary i inne dobra materialne, kadry, informacje, energia, środki niezbędne dla przepływu materiałów (środki transportowe, opakowania, magazyny), środki niezbędne dla produkcji dóbr, środki informacji, infrastruktura (budynki, drogi).


(…)

… eliminowanie istniejących między nimi barier i osiąganie wysokiej sprawności całego łańcucha dzięki integracji i koordynacji przepływów. Sukces zarządzania łańcuchem dostaw zależy od integracji i koordynacji trzech rodzajów przepływów: informacji, produktów i gotówki
Zintegrowany łańcuch dostaw charakteryzuje zbiór atrybutów, które przesądzają o jego sprawności. W pierwszej kolejności zaliczyć do nich należy…
… lepszemu wykorzystaniu zasobów poprzez redukcję kosztów i doskonalenie procesów zarządzania. Logistyka stała się niezbędnym elementem wielu nowo definiowanych procesów. Dobrym przykładem jest koncepcja just in time (JIT). Warunkiem koniecznym jej wdrożenia jest posiadanie dobrze zamodelowanych procesów i poprawnie wdrożonego systemu informacyjnego zarządzania. Nie można jednak liczyć na sprawną realizację koncepcji just in time bez niezawodnej logistyki zaopatrzenia i dobrze wykorzystującej zasoby logistyki produkcji. Bez nich będziemy tworzyli koszty wynikające z wyczerpania zapasów, czyli tracili pieniądze na przestoje w wytwarzaniu, handlu lub świadczeniu usług, zamiast zmniejszać koszty kapitału związanego w zasobach magazynowych i utrzymaniu samych magazynów. Jest to przykład konfliktu kosztów. Przodownicy branż stosują daleko zaawansowane technologie informacyjne sprzyjające obniżeniu kosztów. Obecnie, ze względu na powszechne stosowanie ERP, nie mają oni w tym zakresie zbyt wielu szans na utrzymanie i pogłębienie swojej przewagi konkurencyjnej. Nową klasą systemów informacyjnych stwarzającą takie szanse są systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM - customer relationship management). Celem…
…-telekomunikacyjnego na systemy logistyczne można analizować co najmniej w ramach następujących zagadnień:
informacja jako przedmiot procesów logistycznych,
wpływ rozwoju informatyki i telekomunikacji na przeobrażenia modelowe w zakresie organizacji i zarządzania logistycznego,
wpływ zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania na kształt systemów logistycznych. Systemy informacyjne zarządzania (ERP) sprzyjają…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz