Zarządzanie i Inżynieria produkcji - Egzamin inżynierski - przykładowe pytania( i odpowiedzi)

Nasza ocena:

4
Pobrań: 546
Wyświetleń: 5215
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie i Inżynieria produkcji - Egzamin inżynierski - przykładowe pytania( i odpowiedzi) - strona 1

Fragment notatki:

Co znajdziecie w środku. Dobre pytanie. Są tam wyjaśnione takie pojęcia jak: etapy działań w inżynierii produkcji [Dr inż. S.Rusinek], techniczne przygotowanie produkcji, technologiczne przygotowanie produkcji, porównanie inżynierii sekwencyjnej i współbieżnej [Dr inż. S.Rusinek], porównanie konwencjonalnego rozwoju wyrobu z projektowaniem realizowanym w trybie inżynierii współbieżnej [Dr inż. J.Duda], metody i cele symulacji komputerowej [Prof. J.Cyklis, dr inż. W.Małopolski, dr inż. K.Krupa], model komputerowy.
A gdyby tak opisać jeszcze inne pojęcia jak np.: zalety stosowania symulacji komputerowej, metoda stałego kroku czasowego, metoda kolejnych zdarzeń, podstawowe sprawozdania finansowe, modele rachunków wyników w kształtowaniu wyniku finansowego przedsiębiorstwa, rachunkowość zarządcza, informacyjna struktura procesu zarządzania w przedsiębiorstwie, marketing to sztuka sprzedaży produktu lub usługi lub produktu na rynku. Jaki rodzaj orientacji odzwierciedla ta definicja? Główne cechy tej orientacji. Jeśli myślisz, że to już wszystko co możesz znaleźć w środku to się mylisz. Są tam ponadto: zasady i cele segmentacji rynku, algorytm iteracyjny i rekurencyjny, podobieństwa i różnice, rola Banku Centralnego w kształtowaniu procesów makroekonomicznych, miękka i twarda polityka gospodarcza BC i jej skutki dla gospodarki.
Notatka zawiera liczne rysunki, które obrazują omawiane zagadnienie. Polecam.

Etapy działań w inżynierii produkcji. [Dr inż. S.Rusinek] 1.Rozpoznanie potrzeby - badanie rynku
2.Techniczne Przygotowanie Produkcji: - Przygotowanie konstrukcyjne - konstrukcja
- Przygotowanie technologiczne - technologia
3. Przygotowanie Organizacyjne - organizacja produkcji 4.Produkcja - sterowanie i motywowanie
5.Zaspokojenie potrzeby
6.Okres życia wyrobu Techniczne Przygotowanie Produkcji - zespół działań związanych z projektowaniem nowych wyrobów, opracowaniem ich technologii, uruchomieniem produkcji oraz doskonaleniem wyrobu. Na działania te składają się: organizacja prac badawczo-eksperymentalnych; projektowanie nowych wyrobów i doskonalenie starych wraz z niezbędną dokumentacją; wykonywanie modeli, prototypów, serii informacyjnej; projektowanie oprzyrządowania i specjalnych urządzeń produkcyjnych; rozruch produkcji .
Typowe procesy w TPP:
- ze względu na złożoność dokumentacji: procesy proste i złożone,
- ze względu na rodzaj operacji: technologiczne, kontrolne, transportowe, magazynowe,
- ze względu na stopień mechanizacji operacji : ręczne, zmechanizowane, półautomatyczne, automatyczne,
- ze względu na typ produkcji: w produkcji jednostkowej i małoseryjnej, średnioseryjnej, wielkoseryjnej i masowej
Etapy realizacji TPP:
1.Prace konstrukcyjno-doświadczalne :
- opracowanie założeń konstrukcyjnych w oparciu o analizę rynku i analizę techniczno-ekonomiczną,
- opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania prototypu,
- wykonanie prototypu i przeprowadzenie badań
2.Techniczne przygotowanie i uruchomienie produkcji:
- opracowanie dokumentacji dla serii próbnej,
- wykonanie serii próbnej i badanie,
- opracowanie dokumentacji dla produkcji przemysłowej.
Konstrukcyjne Przygotowanie Produkcji realizowane jest w etapach:
-wymagania techniczno-eksploatacyjne, - założenia konstrukcyjne, - projekt wstępny, - projekt techniczno-roboczy, - model, - prototyp, - badania prototypu, - seria informacyjna i probna.
Technologiczne Przygotowanie Produkcji obejmuje etapy:
- analiza technologiczności konstrukcji, - opracowanie technologii

(…)

… wykonawczych i naturalnych np. suszenie, potrzebnych do wywołania określonych i zamierzonych zmian w surowcach i materiałach wyjściowych.
Typ Produkcji - oznacza stopień specjalizacji i stabilizacji produkcji, określa się go w odniesieniu do pojedynczego stanowiska produkcyjnego. Wyróżniamy: - produkcję masową- gdy stanowisko w określonym przedziale czasu(gł. roku) wykonuje tą samą operację, - wielkoseryjną…
… się:
• rachunkowość finansową (zwaną także transakcyjną),
• rachunkowość zarządczą (zwaną także menedżerską).
Rachunkowość finansowa jest zorientowana głównie na zewnętrznych użytkowników infor­macji finansowych, natomiast rachunkowość zarządczą wspomaga proces podejmowania decyzji, planowania i kontroli (sterowania). Inaczej, rachunkowość finansowa zajmuje się przygotowaniem sprawozdań na potrzeby użytkowników…
… skuteczniej i wydajniej.
Podstawowe różnice między rachunkowością menedżerską a finansową zestawia — według określonych kryteriów. Jest to ilustracja jednego z wariantów dokonywanych porównań. W literaturze przedmiotu wiele miejsca poświęca się opisom porównawczym rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej. W rozróżnianiu rachunkowości finansowej i rachunkowości menedżerskiej istotnym kryte­rium…
…. Każdy następnik nie jest większy od swojego poprzednika;
Z warunku tego wynikają szczególne własności kopca:
w korzeniu znajduje się zawsze największy element;
w ścieżkach czyli w połączeniach między węzłami od kożenia do liścia elementy są posortowane nierosnąco.
Np.
Drzewo przeszukiwań binarnych BST - jest drzewem binarnym ponieważ oprócz pola wartości posiada jeszcze dwa pola „L” , „P” prawy i lewy następnik…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz