Zarządzanie aktywami i pasywami banku- wykład 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1778
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie aktywami i pasywami banku- wykład 2 - strona 1 Zarządzanie aktywami i pasywami banku- wykład 2 - strona 2 Zarządzanie aktywami i pasywami banku- wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:

Zarządzanie aktywami i pasywami banku Wykład 2
ZARZĄDZANIE AKTYWAMI:
AKTYWA BANKU ustawa:
Kasa, operacje z bankiem centralnym
Należności od sektora finansowego
niefinansowego
budżetowego
Dłużne papiery wartościowe
Udziały lub akcje w jednostkach zależnych, współzależnych, stowarzyszonych, pozostałych
Rzeczowe aktywa trwałe
AKTYWA BANKU MSR:
Kasa i operacje z bankami centralnymi
Aktywa finansowe
Przeznaczone do obrotu
Wycenione wg wartości godziwej
Dostępne do sprzedaży
Kredyty i inne należności
Instrumenty pochodne zabezpieczające
Aktywa trwałe
Aktywa banku:
PRZYCHODOWE: - lokaty w bankach centralnych - aktywa finansowe
- kredyty - instrumenty pochodne zabezpieczające
NIEPRZYCHODOWE
- kasa
- nieoprocentowane operacje z bankiem centralnym
- wartości niematerialne i prawne
- nieruchomości
Wycena kredytów - metody:
Metoda narzutu na koszt
Metoda stopy podstawowej
Metoda maksymalnej stopy procentowej
Metoda analizy zyskowności klienta (koszt - zysk)
Zarządzanie finansami- proces decyzyjny polegający na pozyskiwaniu zasobów pieniężnych niezbędnych do prowadzenia działalności banku i na takim ich zagospodarowaniu, aby realizować cel strategiczny banku.
ZARZĄDZANIE FINANSAMI:
-cel i zakres, źródła informacji, kategorie, instrumenty
RODZAJE DECYZJI FINANSOWYCH I INWESTYCYJNYCH
-decyzje w sferze pozyskiwania zasobów pieniężnych  zarządzanie pasywami
- decyzje w sferze zagospodarowania pozyskanych środkówzarządzanie aktywami
- decyzje w sferze pozabilansowej
Banki prowadzą gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego w sposób zapewniający pokrycie z uzyskanych przychodów, kosztów działalności oraz zobowiązań.
BANK DOKONUJE PODZIAŁU OPERACJI NA:
Portfel handlowy
- operacje dokonywane na własny rachunek w celach handlowych
- operacje dokonywane w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z operacji zaliczanych do portfela handlowego
Przykłady:
- giełdowe i pozagiełdowe terminowe transakcje pozabilansowe
- operacje dokonywane w ramach świadczenia usług pośrednictwa finansowego na hurtowym rynku pośrednictwa finansowego
- operacje polegające na gwarantowaniu emisji papierów wartościowych


(…)

… pośrednictwa finansowego
- operacje polegające na gwarantowaniu emisji papierów wartościowych
Portfel bankowy
- obejmuje operacje zaliczane do portfela handlowego, w szczególności:
Udzielanie kredytów
Zakładanie lokat
Przyjmowanie depozytów
- wykonywane w ramach działalności banku lub też w celu zarządzania płynnością ( klasyczne czynności bankowe)
INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA FINANSAMI
- odsetki, opłaty, marże…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz