Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym - strona 1 Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym - strona 2 Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym - strona 3

Fragment notatki:

Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym Poważną awarią przemysłową jest poważna awaria w zakładzie , natomiast przez zakład rozumie się przez to jedną lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim urządzeniami; art. 3 ust pr.o.ś „ Instalację” - rozumie się przez to: a)stacjonarne urządzenie techniczne, b)zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu, c)budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję; art. 3 pr.o.ś Poważna awaria - zdarzenie, w którym występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadząca do natychmiastowego lub opóźnionego powstania zagrożenia dla życia, zdrowia lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem, art3 pr.o.ś substancji niebezpiecznej - rozumie się przez to jedną lub więcej substancji albo mieszaniny substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub środowiska; substancją niebezpieczną może być surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja powstała w wyniku awarii; art3 pr.o.ś Zakłady stwarzające ryzyko wystąpienia zagrożenia awarii przemysłowej: Dzielą się na zakłady: O zwiększonym ryzyku O dużym ryzyku wystąpienia awarii ↓ Szczegóły zależą od ilości /rodzaju substancji niebezpiecznych w zakładzie Obowiązki prowadzącego taki zakład: Zapewnienie że zakład został zaprojektowany, wykonany, prowadzony, likwidowany w sposób zapobiegający awariom przemysłowym i ograniczający ich skutki dla ludzi i środowiska -rozwinięcie ustawowej zasady prewencji Zgłoszenie na 30 dni przed uruchomieniem Państwowej Straży Pożarnej i inspektorowi ochrony środowiska (określając min charakter prowadzonej działalności, istniejące systemy zabezpieczeń , rodzaj/ilość substancji niebezpiecznej itp) O terminie przewidywanego zakończenia eksploatacji instalacji należy powiadomić z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem Kontrola spełnienia wymagań bezpieczeństwa w takim zakładzie- komendant powiatowy PSP -co najmniej raz w roku Przed uruchomieniem sporządzić i przekazać PSP i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym Uruchomienie takiego zakładu może nastąpić dopiero po upływie 14 dni od otrzymania programu przez organ PSP chyba że w tym terminie złoży on sprzeciw ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz