Przeciwdziałanie poważnym awariom

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przeciwdziałanie poważnym awariom - strona 1 Przeciwdziałanie poważnym awariom - strona 2 Przeciwdziałanie poważnym awariom - strona 3

Fragment notatki:

PRZECIWDZIAŁANIE POWAŻNYM AWARIOM
Podstawy prawne •Konwencja Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych (zw. Konwencją awaryjną) sporządzona w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r. (ratyfikowana przez RP) •Dyrektywa Rady 82/501/EWG z dnia 24 czerwca 1982 r. w sprawie zagrożenia poważnymi awariami przez niektóre rodzaje działalności przemysłowej (zw. Dyrektywą Seveso)(zakończenie ważności: 03/02/1999) •Dyrektywa Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (zw. Dyrektywą COMAH lub Dyrektywą Seveso II)(zakończenie ważności: 31/05/2015) •Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE •Art. 243-271b Poś •Inne akty normatywne, np.: ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawa o ochronie przeciwpożarowej, ustawa o Państwowej Straży Pożarnej, ustawa o stanie klęski żywiołowej, ustawa o zarządzaniu kryzysowym Definicje Art. 3 Poś pkt: •23) poważna awaria - rozumie się przez to zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem; •24) poważna awaria przemysłowa - rozumie się przez to poważną awarię w zakładzie; •36) substancja - rozumie się przez to pierwiastki chemiczne oraz ich związki, mieszaniny lub roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka; •37) substancja niebezpieczna - rozumie się przez to jedną lub więcej substancji albo mieszaniny substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub środowiska; substancją niebezpieczną może być surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja powstała w wyniku awarii. Instrumenty ochrony przed poważną awarią
•Prawny obowiązek każdego, kto zauważy wystąpienie poważnej awarii, niezwłocznego zawiadomienia o tym osób znajdujących się w strefie zagrożenia oraz jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej albo Policji albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (art. 245 ust. 1 Poś + sankcja karna z art. 352 Poś za naruszenie tego obowiązku - kara grzywny)

(…)

… ze środowiska -Upoważnienie wioś do wydania decyzji (z rygorem natychmiastowej wykonalności), w której: •zarządzi przeprowadzenie właściwych badań dotyczących przyczyn, przebiegu i skutków awarii; •wyda zakazy lub ograniczenia w korzystaniu ze środowiska -Obowiązki właściwych organów Państwowej Straży Pożarnej (PSP) wymienione w art. 268 Poś Kategorie obiektów niebezpiecznych Tzw. „zakłady stwarzające…
…, a także działaniach mających na celu ograniczenie skutków awarii i zapobieżenie jej powtórzeniu się; -stałej aktualizacji informacji, o których mowa w pkt 2, odpowiednio do zmiany sytuacji Obowiązki prowadzącego ZDR •opracowania i wdrożenia systemu bezpieczeństwa gwarantującego ochronę ludzi i środowiska, stanowiącego element ogólnego systemu zarządzania zakładem (art. 252 Poś); w systemie tym należy uwzględnić…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz