Zanieczyszczenia wód

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2492
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zanieczyszczenia wód - strona 1 Zanieczyszczenia wód - strona 2

Fragment notatki:... Bezpośrednie działanie trujące - występuje w przypadku, gdy ścieki zawierają substancje toksyczne w ilościach przekraczających tzw. granicę toksyczności. Najbardziej toksycznymi są związki owado- i chwastobójcze używane w rolnictwie (pestycydy). Również toksyczne są ścieki przemysłu metalowego, zwłaszcza z elektrochemicznej obróbki, zawierające związki metali ciężkich (mają działanie rakotwórcze, mogą powodować trwałe uszkodzenia różnych narządów wewnętrznych, np. nerek, mózgu) oraz cyjanki, a także przemysłu chemicznego zawierającego wolne kwasy i ługi ...

Zanieczyszczenia wód, wprowadzone do wód naturalnych organizmy żywe, zanieczyszczenia mechaniczne lub substancje chemiczne, które albo nie są ich naturalnymi składnikami, albo - będąc nimi - występują w stężeniach przekraczających właściwy dla nich zakres.
Podział zanieczyszczeń wód ze względu na pochodzenie
naturalne - takie, które pochodzą z domieszek zawartych w wodach powierzchniowych i podziemnych - np. zasolenie, zanieczyszczenie związkami żelaza;
antropogeniczne, czyli związane z działalnością człowieka, m.in. zanieczyszczenia..:
jonami azotanowymi, których źródłem mogą być procesy rozkładu materii organicznej, spływy z pól uprawnych nawożonych nawozami azotowymi i obornikiem, ścieki komunalne i przemysłowe;
jonami chlorkowymi, które mogą pochodzić z procesów ługowania naturalnych pokładów soli, przemian metabolicznych organizmów żywych, ścieków przemysłowych i komunalnych, wysokie stężenia chlorków występują również w wodach kopalnianych;
fosforanami, które mogą się dostawać do wód wraz ze spływami z terenów rolniczych nawożonych nawozami fosforowymi, znajdują się także w ściekach przemysłowych i komunalnych (spowodowane stosowaniem dużych ilości syntetycznych środków piorących i detergentów);
jonami siarczanowymi pochodzącymi ze ścieków przemysłowych z zakładów chemicznych, garbarni, koksowni oraz z wód odprowadzanych z terenów górnictwa siarki jak również ścieków komunalnych;
metalami ciężkimi takimi jak ołów, rtęć, kadm, chrom- źródłem tych zanieczyszczeń są ścieki przemysłowe, odcieki ze składowisk odpadów i hałd hutniczych, pestycydy. Metale ciężkie mają zdolność kumulowania się w osadach dennych, skąd są uwalniane w przypadku obniżenia pH wody
Skutki zanieczyszczeń wód:
1. Odtlenianie wody, co wpływa na życie ryb i innych organizmów wodnych. Nadmierne zużycie tlenu przez ścieki może doprowadzić do całkowitego jego wyczerpania, co w efekcie powoduje powstanie warunków beztlenowych, a tym samym wymarcie organizmów tlenowych. 
2. Fizyczne zanieczyszczenie zbiornika, polegające na niekorzystnych zmianach cech fizycznych wody, takich jak barwa, temperatura, zawartość ciał stałych czy przezroczystość. 
3. Nieprzyjemny smak i zapach wody - mogą powstać na skutek odprowadzania ścieków produkcyjnych, np. fenoli z chemicznej przeróbki węgla, dwusiarczku węgla z fabryki celulozy, ścieków z garbarni. 
4. Bezpośrednie działanie trujące - występuje w przypadku, gdy ścieki zawierają substancje toksyczne w ilościach przekraczających tzw. granicę toksyczności. Najbardziej toksycznymi są związki owado- i chwastobójcze używane w rolnictwie (pestycydy). Również toksyczne są ścieki przemysłu metalowego, zwłaszcza z elektrochemicznej obróbki, zawierające związki metali ciężkich (mają działanie rakotwórcze, mogą powodować trwałe uszkodzenia różnych narządów wewnętrznych, np. nerek, mózgu) oraz cyjanki, a także przemysłu chemicznego zawierającego wolne kwasy i ługi. 


(…)

… związków toksycznych;
metody biologiczne, w których wykorzystywane są mikroorganizmy, powodujące mineralizację zanieczyszczeń organicznych. Mikroorganizmy te występują najczęściej w postaci osadu czynnego. Po zakończeniu procesu oczyszczania biologicznego osad czynny oddzielany jest od ścieków w osadnikach wtórnych. Ponieważ podczas trwania procesu mikroorganizmy namnażają się, po jego zakończeniu część…
…, a także przemysłu chemicznego zawierającego wolne kwasy i ługi. 
5. Oddziaływanie pobudzające rozwój organizmów wodnych, które występuje wówczas, gdy ścieki zawierają nadmierne ilości składników nawozowych, takich jak azot, fosfor i potas. W sprzyjających warunkach pojawiają się masowe zakwity glonów, co utrudnia wykorzystanie wody do celów wodociągowych oraz przyspiesza eutrofizację zbiorników wodnych.
Rodzaje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz