Zamiana miar kątowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2534
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zamiana miar kątowych  - strona 1 Zamiana miar kątowych  - strona 2 Zamiana miar kątowych  - strona 3

Fragment notatki:

ZAMIANA MIAR KĄTOWYCH    Radiany - stopnie                                            Stopnie-radiany                    Radiany-grady                                            Grady-radiany                        Stopniegrady                              WYZNACZANIE WARTOŚCI FUNKCJI TRYGONOMETRYCZNYCH MAŁYCH KĄTÓW                                                        =                                                     Do zadao                   Przykład  Azymut odcinka AB wyznaczono z błędem          . Oblicz błąd poprzeczny mp położenia punktu B na  odległości d=200m     WYRÓWNANIE SPOSTRZEŻEO BEZPOŚREDNICH JEDNAKOWO DOKŁADNYCH WRAZ Z OCENĄ DOKŁADNOŚCI  1)  Poprawka        ̅      która spełnia warunek [  ]        2)  Wartośd najprawdopodobniejsza    ̅                  [  ]              ̅        [  ]    ,           ̅        3)  Ocena dokładności  a)  średni błąd pojedynczej obserwacji       √ [  ]      b)  średni błąd średniej arytmetycznej    ̅     √    c)  względny średni błąd wielkości    ̅ :         ̅  ̅        4)  Obliczenia kontrolne  a)[ ]      b)[  ]   [    ]   [  ] [  ]        Oznaczenia:     – obserwacja i-ta     – wartośd przybliżona wielkości  ̅, np.  ̅           =              n – liczba obserwacji    Przykład  Określid liczbę pomiarów odcinka AB o długości L=300m zakładając, że średni błąd względny  najprawdopodobniejszej odległości tego odcinka w=1/10000 oraz błąd pojedynczego pomiaru  m=0,05m      WYRÓWNANIE SPOSTRZEŻEO BEZPOŚREDNICH NIEJEDNAKOWO DOKŁADNYCH WRAZ Z OCENĄ ICH DOKŁADNOŚCI  1)  Zależnośd pomiędzy wagami                                               2)  Wartośd najprawdopodobniejsza   ̅                                 [    ] [  ]   lub    ̅        [    ] [  ]   3)  Ocena dokładności po wyrównaniu obserwacji  a)  średni błąd pomiaru jednostkowy        √ [   ]       b)  średni błąd i-tej obserwacji         √ [   ]               √[ ]   c)  średni błąd średniej arytmetycznej ważonej   ̅  

(…)

… cięcia warstwicowego – dla terenów o nachyleniu większym niż 6o
NIWELACJA METODĄ PUNKTÓW ROZPROSZONYCH
1) Informacje
 Celem – wyznaczenie charakterystycznych punktów terenu wraz z określeniem ich
położenia sytuacyjnego
 Wysokości wyznaczane metodą niwelacji geometrycznej „w przód”
 Sytuacyjne położenie pikiet wyznaczone za pomocą kręgu poziomego w niwelatorze i
dalmierzem
 Stanowisko niwelatora – punkty poziomej osnowy geodezyjnej (jeżeli brak, to
wyznaczamy na podstawie map i punktów charakterystycznych)
 Stanowiska odległe o nie więcej niż 200m
2) Przebieg prac polowych
 Ustawiamy niwelator nad punktem osnowy sytuacyjno wysokościowej
 Określamy wysokośd osi celowej
(dokładnośd do 0,01m) – na przykład poprzez
nawiązanie stanowiska pomiarowego od sąsiednich punktów osnowy wysokościowej…
… lunety
 przełącznik obrazów na kręgu podziałowym
3) alidada
 libella okrągła
 libella rurkowa
 leniwka alidady
 leniwka lunety
 pion optyczny
 sprzęg repetecyjny
4) spodarka
 zacisk spodarki
 śruby poziomujące
 płytka sprężynująca
Sprawdzanie mechanizmów teodolitu
1) płynnośd i łatwośd obrotu śrub poziomujących spodarki
2) sprawdzanie śrub sercowej
Sprawdzenie elementów optycznych
1…
… w terenie punktów osnów geodezyjnych

Warunki terenowe: rodzaj, charakter i intensywnośd zagospodarowania terenu

Rodzaj projektowanej metody pomiaru szczegółowego
3) Zasady i wskazówki realizacji pomiarowej osnowy sytuacyjnej

Konstrukcja jednorzędowa, nawiązanie wielopunktowe do punktów co najmniej III klasy

Dokładnośd wyznaczenia położenia punktów tej osnowy charakteryzuje się jego błędem
średnim…

Niwelacji geometrycznej, przy poziomej osi celowej
Niwelacji trygonometrycznej (tachimetrycznej)
 Obserwacji satelitarnych
 Opracowao fotogrametrycznych
3) Dopuszczalna dokładnośd wyznaczenia wysokości charakterystycznych punktów
infrastruktury terenowej względem osnowy wysokościowej, która nie powinna byd mniejsza
niż:
 0,01m – dla elementów naziemnych sieci uzbrojenia terenu
 0,05m – dla budowli…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz