Założenia ontologiczne organizacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Założenia ontologiczne organizacji - strona 1 Założenia ontologiczne organizacji - strona 2 Założenia ontologiczne organizacji - strona 3

Fragment notatki:

ZAŁOŻENIA ONTOLOGICZNE ORGANIZACJI Termin organizacja jest bardzo szeroko definiowany. Podnosząc problem ontologiczny mogę stwierdzić, że jej geneza sięga starożytności. Obecnie pojęcie to można wiązać z dwoma kategoriami jako: organizacja społeczna o rganizacja gospodarcza Biorąc pod uwagę organizacje społeczną chciałbym zwrócić uwagę na wyróżnienie, jakim posługuje się encyklopedia powszechna, która określa następujące zagadnienia: grupa celowa, zrzeszenie zmierzające do realizacji pewnych celów w sp osób zorganizowany; sposoby zarządzania ludźmi i środkami działania, by prowadziły do osiągnięcia określonego celu; system elementów więzi społecznych zapewniający spójność i funkcjonowanie grupy; celem organizacji społecznej jest zapewnienie społecznego porządku. Organizacja jest nauką rozwijającą się dynamicznie, której rozwój uzasadnia rewolucja naukowo-techniczna i jej odzwierciedlenie w efektach działalności człowieka. W organizacji występuj ludzie, których działanie, aby było efektywne, musi być zorganizowane. Toteż nie bez powodu mówi się o sztuce kierowania zespołami ludzkimi, gdyż jest to indywidualne uzdolnienie wrodzone lub nabyte, ugruntowane przez doświadczenie. Organizacja natomiast jest pojęciem rzeczowym - logiką i porządkiem - wywodzącym się ze zdrowego ludzkiego rozsądku. Poczucie ładu i porządku, dążenie do współpracy i współdziałania przy racjonalnym rozplanowani pracy - wszystko to są cechy ludzkie, które mogą być realizowane jedynie za pośrednictwem organizacji. Człowiek jest układem biologicznym i psychologicznym bardzo złożonym i niekiedy trudnym do rozpoznania, a gdy przyjmujemy, że każdy człowiek jest inny, ma inne cechy, stąd wniosek, że organizowanie zespołu ludzkiego w procesie pracy jest także zagadnieniem złożonym. Jedynie przez dobrą organizację i przez stosowanie się do zasad organizacyjnych uniknąć można niezliczonych powodów do nieporozumień, osobistych tarć, zbędnych dwutorowości, pracy nieefektywnej. Należy również podkreślić, że zła organizacja wyrządzić może niepowetowane straty. O złej organizacji mówimy wtedy, gdy pracownicy nie są w stanie wykazać i rozwinąć swoich przymiotów, takich jak: inicjatywa, energia, umiejętność podejmowania decyzji, chęć ponoszenia ryzyka, koleżeńskość. Jednostka organizacyjna może być pod względem organizacyjnym zbyt słabo rozwinięta lub rozwinięta nadmiernie, jeden i drugi stan jest jednakowo zły. Pierwszy prowadzi do chaosu, rozpadania się i braku decyzji w kierownictwie - drugi do skostnienia i biurokracji. Odpowiednia dla danej jednostki organizacja dostarcza jedynie przepisów ramowych i układa współpracę, stwarza reguły gry, które w interesie wszystkich powinny obowiązywać w czasie pracy instytucji, oraz umożliwia osiągnięcie zamierzonej efektywności poprzez rozsądek.

(…)

… się również w formie automatyzacji, człowiek jako element sił wytwórczych jest równocześnie niezbędnym składnikiem organizacyjnym jednostki wytwórczej. Człowiek oddziałuje na przyrodę za pomocą różnego rodzaju narzędzi, zmienia ją i podporządkowuje swoim celom. Oddziaływanie to jest najczęściej zespolone i wymaga określonego sterowania, sugerowanego przez naukę organizacji. Nauka organizacji bowiem zajmuje się badaniem składników i ich powiązań w jednostkach wytwórczych, w tym także człowieka.
W całokształcie badań człowiek odgrywa decydującą rolę i jest czynnikiem szczególnym, bo istotą żywą, posiadającą specyficzne cechy fizyczne i psychiczne. Różnorodność wykonywanych prac oraz różnorodność otoczenia i stosunków międzyludzkich w czasie realizacji zadań nie pozostaje bez wpływu na wydajność i jakość działania…
….
Pogłębiając charakterystykę można wskazać, że organizacje można pełniej opisać za pomocą następujących, przysługujących im cech:
tworzone są przez człowieka ( ludzi ) na mocy decyzji jakiegoś organu założycielskiego, tzn. albo z woli samych członków - uczestników organizacji, albo z woli pewnego organu społecznego, politycznego, państwowego; stąd też bywają - choć niesłusznie - określane jako systemy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz