Zakres wiedzy obowiązującej na egzaminie z litaratury XIX wieku

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1638
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres wiedzy obowiązującej na egzaminie z litaratury XIX wieku - strona 1 Zakres wiedzy obowiązującej na egzaminie z litaratury XIX wieku - strona 2 Zakres wiedzy obowiązującej na egzaminie z litaratury XIX wieku - strona 3

Fragment notatki:

Zakres wiedzy obowi ¹ zuj ¹ cej na egzaminie z litaratury XIX wieku Obowi¹zuje znajomoœæ wyk³adu. Treœci na nim przekazane s¹ podstaw¹ dla stworzenia obrazu wieku, zachodz¹cych w nim przemian œwiatopogl¹dowych, procesów œwiadomoœciowych, relacji spo³ecznych - maj¹cych swój wyraz w literaturze (w formach estetycznych). St¹d wymóg powo³ywania siê na utwory literackie.
- Granice czasowe wieku: Rewolucja Francuska - Pierwsza Wojna Œwiatowa; uzasadnienie tych granic.
- Wiek rewolucji i poszukiwañ stabilizacji; pola dokonuj¹cych siê przemian. Romantyzm a rewolucja.
- Kwestia wolnoœci:
- jednostki (nobilitacja),
- spo³ecznoœci (grup spo³ecznch, nobilitacje tych grup),
- narodów (konflikt pañstwo-narodowoœæ).
- Demokratyzacja i poszukiwanie p³aszczyzny braterstwa:
- wolnych narodów (w fazie rewolucyjno-romantycznej I po³. XIX wieku)
- pracy, wytwórczoœci i wymianie us³ug (w fazie rozwoju nowoczesnej gospodarki, rozwoju cywilizacji opartej na zdobyczach naukowych II po³. XIX wieku)
st¹d:
- I po³. XIX wieku - wiara w rewolucyjne przemiany i "wojnê o wolnoœæ ludów"
- II po³. XIX wieku - wiara w pokojow¹, cywilizacyjn¹ budowê jednoœci spo³eczeñstw i Europy po³¹czonej kr¹¿eniem dóbr naukowych i cywilizacyjnych.
- Kryzys utopii wolnoœciowych, obietnic powszechnego szczêœcia i harmonijnych spo³eczeñstw (schy³ek wieku); nasilenie siê nastrojów katastroficznych (koniec wieku); kryzys kultury mieszczañskiej.
- Romantyzm i odrodzenie religijne (odrodzenie religijne w Niemczech i Francji; dzia³alnoœæ ks. Lammenais.) Odrodzenie religijne w literaturze (Chateaubriand). Lammenais i polscy romantycy. Liryka metafizyczna (mistyczna) niemiecka, w³oska, francuska, polska (tu: pozycje z kanonu lektur - obowi¹zkowa znajomoœæ przyk³adów).
- Cz³owiek - Bóg - Natura w literaturze wczesnego i dojrza³ego romantyzmu (pozycje z kanonu lektur; powo³aæ siê w odpowiedzi na konkretne przyk³ady). Rousseau, Goethe, Macpherson, Novalis, Foscolo.
- W poszukiwaniu scalonej wizji œwiata i cz³owieka (koncepcja pe³ni cz³owieczeñstwa: Faust Goethego a ta¿ koncepcja w ujêciu polskich romantyków).
- Cz³owiek - Historia - Bóg
- Transcenduj¹ca jednostka i Kosmos (spotkanie nieskoñczonoœci)
- Jednostka (cz³owiek) i historia - symbolika ruiny: ruina antropologiczna, historiozoficzna,
etyczna (moralna); ruina - jej motywy w literaturze
- Ból istnienia (jednostki)
- egzystencjalny; przyk³ady na ów ból w literaturze (przyk³ady na egzystencjalne cierpienie: Chateaubriand, Byron, Goethe, Foscolo, Puszkin, Lermontow, Leopardi,

(…)

…) koncepcja historii;
organicyzm spoeczny i utylitaryzm spoeczny
- czowiek a zbiorowoœ (spoecznoœ), deterministyczna wizja jednostki ludzkiej - Taine - humanistyka i estetyka pozytywistyczna
- Taine'owskie kategorie determinujce rozwj kultury (dzie artystycznych):
- rasa (czynnik psychologiczny),
- moment historyczny,
- œrodowisko.
- Renan - dyskusje wok Chrystusa, chrzeœcijastwa, fenomenu wiary i roli wiary (œciœle - religii) w rozwoju kultury.
- Rozwj nowoytnej prozy. Proza wobec przemian ideologicznych, spoecznych, œwiadomoœciowych, midzyosobowych w wieku dziewitnastym. Przykady - naley umie omwi sposb prezentacji tych zjawisk w konkretnych powieœciach:
- powieœ spoeczna
- powieœ historyczna
- powieœ psychologiczna
Chodzi tu o przykady z listy lektur; naley umie umiejscowi:
- powieœ Balzaka, Stendhala…
… z dwch)
Literatura francuska
1. R. Chateaubriand, Rene
2. W. Hugo, Katedra Notre-Dame
3. H. Balzak, Ojciec Goriot
4. Stendhal, Czerwone i czarne
Vanina Vanini
5. K. Baudelaire, Kwiaty za (wybra kilka wierszy zn.)
6. G. Flaubert, Salambo
Bani Bovary
Trzy opowieœci (do wyboru)
7. E. Zola, np. Germinal
8. G. de Maupassant, Nowele (jedna lub dwie)
9. K. Huysmans, Na wspak
10. K. Peguy, Joanna d'Arc…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz