Literatura XIX wieku

note /search

Zakres wiedzy obowiązującej na egzaminie z litaratury XIX wieku

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Literatura XIX wieku
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1631

Zakres wiedzy obowi ¹ zuj ¹ cej na egzaminie z litaratury XIX wieku Obowi¹zuje znajomoœæ wyk³adu. Treœci na nim przekazane s¹ podstaw¹ dla stworzenia obrazu wieku, zachodz¹cych w nim przemian œwiatopogl¹dowych, procesów œwiadomoœciowych, relacji spo³ecznych - maj¹cych swój wyraz w literaturze (w fo...