Zakres umocowania prokurenta - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres umocowania prokurenta - wykład - strona 1 Zakres umocowania prokurenta - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Zakres umocowania prokurenta
Zakres czynności, do dokonywania których umocowany jest prokurent, jest z jednej strony wyznaczany w sposób pozytywny, a z drugiej strony - ograniczany poprzez wyłączenie z tego pierwszego kręgu pewnego rodzaju czynności. Zasadniczo prokura upoważnia do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa (art. 1091 § 1 k.c.). Są to czynności zewnętrzne, obejmujące swym przedmiotem stosunki między przedsiębiorcą a osobami trzecimi (czynności reprezentacji). Tym samym prokurent nie jest upoważniony do podejmowania decyzji odnośnie do sposobu czy strategii prowadzenia działalności gospodarczej (np. dotyczących zmiany wielkości produkcji, sposobu reklamy, utworzenia oddziału przedsiębiorcy), może jednak dokonać czynności prawnych będących efektem podjętych przez przedsiębiorcę decyzji (np. zawarcie umowy na wykonanie ulotek reklamowych, zawarcie umowy najmu lokalu będącego siedzibą nowego oddziału).
9Czynności sądowe dokonywane przez prokurenta to m.in. składanie w imieniu przedsiębiorcy pism procesowych (pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń), zawieranie ugód, udzielanie pełnomocnictw procesowych, odbiór kosztów procesu zarówno w postępowaniu cywilnym, karnym, jak i sądowoadministracyjnym. W postępowaniach tych prokurent nie jest jednak stroną, lecz przedstawicielem przedsiębiorcy.
9Czynności pozasądowe, do których umocowany jest prokurent, to przede wszystkim czynności prawne, wśród których najbardziej doniosłe jest zawieranie w imieniu przedsiębiorcy umów z innymi podmiotami. Do tej kategorii czynności będzie także należeć składanie jednostronnych oświadczeń woli (np. wypowiedzenie umowy, odstąpienie od umowy), jak również występowanie w imieniu przedsiębiorcy w postępowaniu administracyjnym.
Z drugiej strony krąg czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa jest ograniczany przez art. 1093 k.c. oraz przepisy dotyczące poszczególnych przedsiębiorców. Przede wszystkim prokurent nie może na podstawie udzielonej mu prokury zbyć przedsiębiorstwa, oddać go do czasowego korzystania, jak również zbyć czy obciążyć nieruchomości należącej do przedsiębiorcy. Do tych czynności potrzebuje oddzielnego pełnomocnictwa, udzielonego w formie właściwej dla dokonania tych czynności. Jednocześnie przepis ten nie ogranicza nabywania nieruchomości (mowa jest tylko o zbywaniu), prokurent może zatem tego dokonać w ramach udzielonej mu prokury. Ratio legis tego przepisu opiera się na z reguły istotnej wartości tych składników dla przedsiębiorcy. Ich zbycie, obciążenie lub oddanie do korzystania bez wiedzy przedsiębiorcy mogłoby mieć istotne konsekwencje dla prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Istnieje również uzasadniony pogląd mówiący o tym, iż ograniczenie to nie dotyczy tych przedsiębiorców, którzy zajmują się np. obrotem nieruchomościami, a więc zwykle dokonują tego rodzaju czynności. W ich przypadku to ograniczenie mogłoby przekreślić sens powołania prokurenta.


(…)

…. 1095 k.c.).
Prokurent, działając w imieniu przedsiębiorcy, zobowiązany jest zaznaczać na dokumentach, na których składa oświadczenie woli w imieniu swego mocodawcy (na których składa podpis), że działa jako prokurent. Może to nastąpić np. poprzez umieszczenie obok podpisu dopisku: „prokurent”, „jako prokurent”, „per procura” lub innego, wskazującego na działanie danej osoby w charakterze prokurenta…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz