Ustanie umocowania prokurenta - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustanie umocowania prokurenta - wykład - strona 1 Ustanie umocowania prokurenta - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Ustanie umocowania prokurenta
Umocowanie prokurenta do działania w imieniu przedsiębiorcy może zostać cofnięte przez tego ostatniego lub wygasnąć w wyniku zajścia określonych zdarzeń prawnych. Prokurent może też sam zrezygnować z bycia przedstawicielem przedsiębiorcy.
9Przedsiębiorca w każdym czasie może odwołać prokurę z dowolnego powodu. Często przyczyną takiej decyzji będzie utrata zaufania do prokurenta. Podobnie do udzielenia prokury, jej odwołanie jest jednostronną czynnością prawną, której możliwości dokonania przedsiębiorca nie może się zrzec (prokura nie może być nieodwołalna). Jeżeli przedsiębiorca jest jednostką organizacyjną, jego akt założycielski lub przepisy ustawy decydują o tym, kto w imieniu przedsiębiorcy może prokurę odwołać. Prokurenta nie może odwołać inny prokurent. Odwołanie prokury wymaga zgłoszenia do rejestru przedsiębiorców.
Nie ulega wątpliwości, że sam prokurent może zrzec się możliwości dokonywania czynności w imieniu przedsiębiorcy. Powinien wówczas złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prokury na ręce przedsiębiorcy lub osobie uprawnionej do odbioru oświadczeń woli w imieniu przedsiębiorcy (np. wspólnikowi spółki osobowej, członkowi zarządu spółki kapitałowej lub innemu prokurentowi).
9Artykuł 1097 § 2 k.c. określa przypadki, w których prokura wygasa z przyczyn leżących po stronie przedsiębiorcy. Są nimi wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru, ogłoszenie jego upadłości, otwarcie likwidacji lub przekształcenie przedsiębiorcy. W pierwszym przypadku dalsze istnienie prokury wydaje się bezcelowe z uwagi na silne powiązanie jej oraz prawnego bytu przedsiębiorcy z rejestrem przedsiębiorców. Wygaśnięcie prokury w razie ogłoszenia upadłości albo otwarcia likwidacji przedsiębiorcy uzasadnione jest rozpoczęciem procesu kończącego jego działalność i skupieniu zarządzania jego majątkiem co do zasady w rękach syndyka lub zarządcy (postępowanie upadłościowe) albo likwidatorów (likwidacja). Prokura nie wygasa w razie otwarcia postępowania naprawczego.
9Również przyczyny dotyczące prokurenta uzasadniają wygaśnięcie prokury. Może być to śmierć prokurenta (art. 1097 § 3 k.c.) lub utrata przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych (arg. a contrario z art. 1092 § 2 k.c.). Ponadto, z uwagi na to, co zostało powiedziane wyżej, prokura wygasa, gdy prokurent uzyska „mocniejsze” prawo do działania w imieniu przedsiębiorcy, np. stanie się wspólnikiem handlowej spółki osobowej uprawnionym do jej reprezentacji czy członkiem zarządu spółki kapitałowej. W przypadku prokury samoistnej wygaśnięcie prokury z przyczyn leżących po stronie jednego z prokurentów (np. jego śmierć) nie wpływa na umocowanie pozostałych prokurentów. W razie ustanowienia prokury łącznej i np. śmierci jednego z dwóch prokurentów drugi z prokurentów będzie mógł dokonywać czynności w imieniu przedsiębiorcy po ustanowieniu w miejsce zmarłego prokurenta nowego pełnomocnika. Zmiana nazwiska prokurenta nie powoduje wygaśnięcia prokury. Fakt ten powinien jednak zostać zgłoszony do rejestru przedsiębiorców.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz