Zakres stosowania KPA

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres stosowania KPA - strona 1 Zakres stosowania KPA - strona 2

Fragment notatki:

Zakres stosowania KPA 1. postępowanie jurysdykcyjne ogólne,
2. postępowanie w sprawie wydawania zaświadczenia,
3. postępowanie w sprawie skarg i wniosków,
4. postępowanie w sprawie rozstrzygania sporów kompetencyjnych (nie ma odrębnego takiego postępowania w KPA, bo dany spór wiąże się z konkretną sprawą, są w ramach konkretnego postępowania albo poprzedzają postępowanie).
Postępowanie jurysdykcyjne ogólne - ciąg czynności procesowych, dokonywanych przez organy administracji publicznej które mają na celu rozstrzygnięcie pewnej sprawy indywidualnej w drodze decyzji administracyjnej, zmierza do orzeknięcia, jakie się ma prawa lub obowiązki na podstawie prawa materialnego,
- jest ogólne, gdy nie jest regulowane przepisami szczególnymi poza KPA,
- jeżeli przepisy przewidują rozstrzygnięcie w drodze decyzji i dalej milczą, to stosuje się KPA. Aby było postępowanie szczególne, to musi być regulacja,
- ogólne, bo dotyczy większości spraw, np. kary za wycięcie drzew, dotyczy decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej. Zakres stosowania przepisów KPA dotyczących postępowania jurysdykcyjnego 1. zakres podmiotowy - podmiot, który może stosować KPA, art. 1. pkt 1 i 2,
2. zakres przedmiotowy (SPRAWA INDYWIDUALNA ROZSTRZYGANA W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ)
3. sprawa nie jest wyłączona spod KPA.
Wyłączenia spod przepisów KPA. Przepisów kpa nie stosuje się do:
Nie stosuje się w prawach uregulowanych w ustawie „Ordynacja podatkowa” oraz w tych aktach, które do ordynacji podatkowej odsyłają. Postępowania w sprawach karnych skarbowych;
Postępowania w sprawach należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych (o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej);
Postępowania w sprawach wynikających z:
nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami państwowymi i innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi;
podległości służbowej pracowników organów i państwowych jednostek organizacyjnych.
ZASADY OGÓLNE W KPA Zasada legalności - organy adm. działają na podstawie i w granicach prawa. Jest to zasada konstytucyjna. Organ musi wskazywać podstawę prawną wydania decyzji. Brak podstawy prawnej, nie powoduje unieważnienia decyzji. Gdy organ narusza prawo, wydaje decyzje niezgodnie z prawem - strona może złożyć odwołanie, i organ odwoławczy powinien decyzję uchylić. Brak odwołania może powodować utrzymanie w mocy takiej decyzji.
Zasada praworządności -organy adm. podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Nie tylko sam organ musi przestrzegać prawa, działać na podstawie przepisów ale też musi pilnować innych czyli odpowiada za to, że będzie prawo przestrzegane w toku postępowania.


(…)

… stanu faktycznego sprawy w zakresie potrzebnym do jej załatwienia i nie jest pod tym względem ograniczony wnioskami stron. Może zbierać z urzędu materiały dowodowe, określać okoliczności faktyczne, jakie uważa za istotne dla załatwienia sprawy, oraz dopuszczać dowody na powyższe okoliczności. Realizacji zasady służą także takie instytucje procesowe, jak wyłączenie pracownika i organu administracyjnego…
… postępowania oraz uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji. Decyzja, która dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną, jest nieważna.
Zasada kontroli sadowej - Decyzje mogą być zaskarżane do sądu administracyjnego z powodu ich niezgodności z prawem, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych ustawach. Dla realizacji tej zasady utworzono Naczelny Sąd
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz