Zakres materiału teoretycznego do ćwiczeń laboratoryjnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1498
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres materiału teoretycznego do ćwiczeń laboratoryjnych - strona 1 Zakres materiału teoretycznego do ćwiczeń laboratoryjnych - strona 2

Fragment notatki:

   TERMODYNAMIKA ćw. 1,2
Zasady termodynamiki, podstawowe funkcje termodynamiczne, prawo Hessa, prawo Kirchhoffa, ciepło reakcji, ciepła przemian fazowych, pojemność cieplna, ciepło molowe, ciepło właściwe.
        Kalorymetria
Rodzaje kalorymetrów, metody pomiaru zmian temperatury, ciepło neutralizacji, rozpuszczania, ciepło molowe ciał stałych, cieczy i gazów. Metody wyznaczania ciepeł reakcji doświadczalne i obliczeniowe.
        Prężność pary
Równanie Clausiusa-Clapeyrona, zależność prężności pary od temperatury, temperatura wrzenia, metody wyznaczania prężności pary, ciśnienie pary nasyconej, ciśnienie pary nad małymi kropelkami, wykres fazowy wody.
    Uwaga: do ćwiczenia 2 obowiązuje też materiał ogólny z równowag fazowych jednoskładnikowych (patrz ćw.7-11)
 
    WŁASNOŚCI CIECZY ćw.3,4.
Budowa cieczy, rodzaje oddziaływań w cieczy, ciekłe kryształy.
        Lepkość
Definicje i jednostki lepkości , metody pomiaru lepkości cieczy, zależność lepkości od temperatury. Lepkość gazów na gruncie teorii kinetyczno-molekularnej.
        Napięcie powierzchniowe
Definicja i jednostki napięcia powierzchniowego, metody pomiaru zależności napięcia powierzchniowego od temperatury. Zwilżalność, niezwilżalność. Napięcie międzyfazowe. Napięcie powierzchniowe roztworów, teoria detergentów. Nadmiar powierzchniowy, równanie Gibbsa.
    Literatura dodatkowa: Jarosław Ościk - Adsorpcja
    Henryk Buchnowski, Waldemar Ufnalski - Fizykochemia gazów i cieczy (Wykłady z chemii fizycznej, W-w, WNT, 1998).
 
    RÓWNOWAGI CHEMICZNE ćw. 5, 6.
Stan równowagi chemicznej, stałe równowagi chemicznej: Ka, Kc, Kp, Kx i związki między
nimi; zależność stałych równowag i reakcji chemicznych od temperatury i ciśnienia (izoterma, izobara, izochora Van't Hoffa. Reguła przekory le Châteliera- Brauna; określenie kierunku przebiegu reakcji chemicznej, powinowactwo chemiczne.
        Równowaga I2 + aromaty metodą spektrofotometryczną
Podstawowe prawa adsorpcji światła, widmo elektronowe, związki z przeniesieniem ładunku, zasada działania spektrofotometru w zakresie światła widzialnego i UV
        Równowaga chemiczna I2 + KI
Równowaga podziału I2 między 2 niemieszające się warstwy (wodną i niewodną). Prawo podziału Nernsta. Wyprowadzenie wzoru na stałą równowagi wyżej wymienionej reakcji z uwzględnieniem KNernst.
 
    RÓWNOWAGI FAZOWE ćw. 7, 8, 9, 10, 11 oraz 2
Równowagi fazowe w układach jedno- i wieloskładnikowych, wykresy fazowe dla tych układów. Reguła faz Gibbsa. Podstawy termodynamiczne praw rządzących omawianymi równowagami fazowymi. Potencjał chemiczny, warunek równowagi fazowej.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz