Równowagi fazowe - wejściówka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Równowagi fazowe - wejściówka - strona 1

Fragment notatki:


 Faza – wg Gibbsa oznacza stan materii, który jest jednorodny w całym obszarze, nie tylko pod  względem składu chemicznego, lecz również stanu fizycznego; to stan materii, który charakteryzuje  się makroskopową jednorodnością oraz określonym mikroskopowym uporządkowaniem. mówimy  o fazie stałej ciekłej i gazowej substancji oraz o różnych fazach stałych. Ciepło przemiany fazowej  [J/kg] ciepło pochłaniane lub oddawane przez jednostkową masę substancji przy przejściu z jednej  fazy do drugiej. Entalpia parowania- to zmiana entalpii układu równa energii doprowadzonej do  cieczy na sposób ciepła, by określona ilość substancji mogła przejść w stan gazowy. E.p. ma zawsze  znak dodatni.molowe ciepło parowania-ilość ciepła potrzebna do przeprowadzenia 1mola cieczy w  parę w tej samej temp. I prawo Konowałowa – w war T=const krzywe zal ciśnienia całk od składu  pary (tzw krzywa rosy) leży zawsze poniżej krzywej przedstawiającej zal ciśn całk od skł cieczy  (krzywa wrzenia). II Konowałowa –w punkcie ekstremalnym skład cieczy jest równy składowi  pary, a mieszanina odpowiad składem punkt ekstrem to mieszanina azeotropowa, Prawo  Raoulta:mówi, że  cząstkowe prężności par składników zal od ich ułamka molowego w roztworze.  p 1=p o  1 x1, p2=p o 2 x2  p o  1,2  - prężność par czystych składnik 1,2 w danej temp,  xi  - ułamek molowy  składnika  i  w roztworze,  p 1  -cząstkowe prężności pary składnika  1 i 2  cieczy.. Prawo Daltona , inaczej  prawo ciśnień cząstkowych- Ciśnienie wywierane przez mieszaninę  gazów jest równe sumie ciśnień wywieranych przez składniki mieszaniny,(suma ciśnień  cząstkowych).P=Σ pi   P - ciśnienie w mieszaninie k-składnikowej (objętość V i temperatura T) p i –  ciśnienie cząstkowe (parcjalne) składnika "i" (objętość V i temperatura T)  mieszanina  azeotropowa  to ciekła mieszanina (roztwór) dwóch lub więcej związków chemicznych, która jest  w równowadze termodynamicznej z parą nasyconą powstającą z tej mieszaniny. Skład pary i cieczy  jest taki sam.   mieszanina zeotropowa – taki układ ciecz–para, w którym skład ciekłej mieszaniny  (roztworu) dwóch lub więcej związków chemicznych jest zawsze inny niż skład pary nasyconej,  powstającej z tej cieczy.  REGUŁA DŹWIGNI:s łuży do określania procentowego udziału faz w  stopie przy danej temp w stanie równowagi. ng/nc=ce/dc  Reguła Troutona- W warunkach ciśnienia  normalnego stosunek molowej entalpii parowania (molowego ciepła parowania) do temperatury  wrzenia cieczy wynosi  ok. 85 J/ mol  K (Δ ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz