Zakres kontroli sądów administracyjnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres kontroli sądów administracyjnych - strona 1 Zakres kontroli sądów administracyjnych - strona 2 Zakres kontroli sądów administracyjnych - strona 3

Fragment notatki:

Zakres kontroli
Kontrola sądowoadministracyjna w p.p.s.a. jest ukształtowana wg systemu klauzuli generalnej, a odstępstwa od tej zasady mają charakter wyjątkowy (enumeracja negatywna).
Ustawa normuje postępowanie sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych:
z zakresu kontroli działalności administracji publicznej
innych sprawach, do których stosuje się jej przepisy z mocy ustaw szczególnych
Według art. 3§2 p.p.s.a. kontrola działalności administracji publicznej obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:
1. Decyzje administracyjne
Decyzja to zewnętrzny akt władczy organu administracji publicznej, skierowany na wywołanie określonych skutków prawnych, określających sytuację prawną konkretnie oznaczonego podmiotu w indywidualnej sprawie.
Skargę można wnieść tylko po wyczerpaniu środków zaskarżenia w postępowaniu przed organem administracji właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub RPO.
Kontroli sądu podlegają decyzje bez względu na charakter norm prawnych stanowiących podstawę ich wydania.
2. Postanowienia:
wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie ( wg art. 141§1 kpa zażalenie służy, gdy kodeks tak stanowi)
kończące postępowanie
-skarga może być wniesiona na postanowienie wydane po rozpatrzeniu zażalenia przez właściwy organ po wyczerpaniu środków zaskarżenia
-gdy ustawa nie przewiduje prawa do wniesienia zażalenia (art. 134 kpa - organ odwoławczy stwierdza niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania)
rozstrzygające sprawę co do istoty
3. Postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym (na które służy zażalenie)
-zażalenie przysługuje tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi
-skarga może być wniesiona po wyczerpaniu środków zaskarżenia
4. Inne niż określone w pkt 1-3 akty i czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa
Do zakresu tych aktów i czynności należą np.:
-czynności materialno - techniczne
-akty rejestracji lub wykreślenie z rejestru
-odmowa uznania lub stwierdzenia przez właściwy organ uprawnień wynikających bezpośrednio z przepisów prawa
Skargę można wnieść po uprzednim wezwaniu (do usunięcia naruszenia prawa) na piśmie właściwego organu w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu czynności.
Jeżeli organ:
udzieli odpowiedzi na wezwanie - skargę można wnieść w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia
nie udzieli odpowiedzi - w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania


(…)

…, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę, i stosują środki określone w tych przepisach.
+Spory kompetencyjne
Art. 4. Sądy administracyjne (art. 15§ 1 pkt 4 p.p.s.a. - rozstrzyga NSA) rozstrzygają:
spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej
spory kompetencyjne między organami…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz