Zakres i formy działania Rzecznika Praw Obywatelskich.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres i formy działania Rzecznika Praw Obywatelskich. - strona 1 Zakres i formy działania Rzecznika Praw Obywatelskich. - strona 2 Zakres i formy działania Rzecznika Praw Obywatelskich. - strona 3

Fragment notatki:

ZAKRES I FORMY DZIAŁANIA RPO zadanie RPO → stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych → art. 80 K. zapewnia każdemu dostęp do RPO; aspekt podmiotowy - dot. obywateli, bezpaństwowców, cudzoziemców, ale nie innych podmiotów jak osoby prawne czy organy samorządu; aspekt przedmiotowy - ochrona praw i wolności nie tylko konstytucyjnych, ale i zawartych w innych aktach normatywnych (więc również wydane przez organy lokalne); działalność RPO to badanie działania lub zaniechania organów, organizacji i instytucji obowiązanych do przestrzegania i realizacji tych praw i wolności → właściwość RPO obejmuje : w sensie podmiotowym - działania wszystkich organów władzy publicznej , ale rozszerza ten zakres sformułowanie „organizacje” , jednak jest to kwestia sporna i od początku RPO podkreślał, że nie jest właściwy do interweniowania w relacje między podmiotami prywatnymi; w sensie przedmiotowym - wszelkie działania ( zaniechania ), ale kwestia sporna czy te działania muszą dot. tylko sytuacji jednostki czy mogą dot. też innych sfer funkcjonowania → brak jasnej odpowiedzi, ale zadaniem RPO jest też informowanie o stanie praworządności, a mało jest dziedzin adm. które by tego nie dot.; kryterium kontroli - pod kątem naruszenia prawa, współżycia społecznego i sprawiedliwości społecznej → w szczególności RPO może wkraczać w sferę tzw. uznania adm.; Formy działania RPO: wystąpienia i interwencje w sprawach indywidualnych punkt wyjścia to powzięcie informacji - może działać z własnej inicjatywy , ale regułą jest działanie na wniosek (nie musi dot. własnej sprawy, nie ma żadnych wymogów formalnych, prócz konieczności oznaczenia nadawcy); RPO po zapoznaniu się z wnioskiem może: poprzestać na wskazaniu właściwych środków prawnych;
przekazać sprawę wg właściwości
nie podjąć sprawy;
podjąć sprawę → zależy od uznania RPO; gdy podejmie sprawę może: prowadzić sprawę samodzielnie;
zwrócić się o zbadanie sprawy do organów właściwych (organy nadzoru, prokuratura, kontrola państwowa, zawodowa, społeczna);
zwrócić się do sejmu o zlecenie NIK kontroli; gdy zdecyduje się prowadzić postępowanie samodzielnie przysługuje mu szereg uprawnień: prawo badania (też bez uprzedzenia) każdej sprawy na miejscu;
prawo żądania wyjaśnień;
prawo żądania przedstawienia akt każdej sprawy prowadzonej przez organy adm. publicznej;
prawo żądania przedłożenia informacji prowadzonej przez sądy, prokuraturę i inne organy ścigania;
prawo zlecania ekspertyz i opinii;

(…)

… prowadzonej przez sądy, prokuraturę i inne organy ścigania;
prawo zlecania ekspertyz i opinii;
po zbadaniu sprawy może:
podjąć interwencję dla załatwienia sprawy → wystąpienie kierowane do organu naruszającego prawa/wolności (z uwzględnieniem niezawisłości sędziowskiej) lub do organu nadrzędnego z wnioskiem o zastosowanie środków przewidzianych prawem → adresat ma 30 dni na poinformowanie RPO o podjętych…
… w nich udział na prawach prokuratora;
żądać wszczęcia postępowania przygotowawczego w przypadku przestępstw ściganych z urzędu;
wnosić kasację w postępowaniu cywilnym i karnym;
zwrócić się o wszczęcie postępowania adm., wnosić skargę do sądu adm. oraz uczestniczyć w tych postęp. na prawach prokuratora oraz wnosić rewizje nadzwyczajne od orz. NSA;
wziąć udział w postęp. przed TK w sprawie skargi konstytucyjnej
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz