Zagrożenia jakości wód podziemnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagrożenia jakości wód podziemnych-opracowanie - strona 1 Zagrożenia jakości wód podziemnych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

ZAGROŻENIA JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH
Wody podziemne
Biorąc pod uwagę sposób i głębokość zalegania wód podziemnych można wyróżnić:
wody przypowierzchniowe (podskórne)
wody gruntowe (wody podziemne swobodne) mające - podobnie jak wody glebowe - duże znaczenie dla zasilania odpływu powierzchniowego.
wody wgłębne (wody podziemne naporowe), znajdujące się pod ciśnieniem hydrostatycznym. Gdy ciśnienie to powoduje swobodny wypływ wody w nawierconym otworze, wody takie nazywane są wodami artezyjskimi i występują w Polsce głównie w basenach niecki warszawskiej i łódzkiej;
wody głębinowe - występujące na dużych głębokościach, zupełnie odizolowane od poziomów wyższych i praktycznie nieodnawialne, z reguły wysoko zmineralizowane.
Warstwa wodonośna posiada naturalną odporność na przenikanie zanieczyszczeń z powierzchni terenu oraz zdolność do samooczyszczania wody. Wielkość antropogenicznego zagrożenia jakości wód podziemnych zależy od głębokości ich występowania, stopnia izolacji od powierzchni terenu przez utwory słabo przepuszczalne, sposobu użytkowania terenu i położenia ognisk zanieczyszczeń. Najbardziej na degradację jakości wód narażone są wody gruntowe, których zwierciadło występuje na głębokości mniejszej niż 5 metrów, w obrębie obszarów zurbanizowanych oraz intensywnych upraw rolniczych. Jest to spowodowane brakiem występowania utworów trudno przepuszczalnych izolujących warstwę wodonośną od powierzchni.
Główne źródła zanieczyszczeń mające wpływ na jakość wód podziemnych to:
przemysł-głównie składowiska odpadów stałych, odprowadzanie ścieków, emitowanie pyłów i gazów
górnictwo-głównie odkrywkowe-przekształca powierzchnię ziemi i odkrywa warstwę wodonośną umożliwiając łatwe jej zanieczyszczenie, powoduje głębokie i rozległe leje depresyjne. Górnictwo podziemne zanieczyszcza cieki i wody podziemne słonymi wodami kopalnianymi.
transport-przesyłanie rurociągami paliw płynnych i ich magazynowanie oraz dystrybucja; funkcjonowanie punktów obsługi pojazdów oraz związanych z ruchem torowym.
rolnictwo-niewłaściwe stosowanie nawozów i środków ochrony roślin; zła gospodarka odpadami z hodowli zwierząt i produkcji pasz (gnojowica, soki kiszonkowe) oraz ogólnie zły stan sanitarny wsi-brak kanalizacji, oczyszczalni ścieków, odpowiednio zabezpieczonych wysypisk odpadów.
Z uwagi na naturalną odporność struktur wodonośnych na zanieczyszczenia dotychczas nie stwierdzono degradacji całych struktur wodonośnych w stopniu, który by można uznać za stan klęski ekologicznej. Zaobserwowano lokalne lub małoobszarowe zanieczyszczenie użytkowych poziomów wodonośnych a wielkoobszarowe zanieczyszczenia objęły jedynie nieużytkowe poziomy wód gruntowych w obrębie dużych aglomeracji miejsko-przemysłowych lub obszary intensywnej produkcji rolnej. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz