Zagadnienia z polityki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1617
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia z polityki - strona 1

Fragment notatki:

in. następujące tematy: perspektywa nowego ładu europejskiego po upadku systemu komunistycznego, Nowa Pentarchia, Pax Consortis, Pax Nipponica, Bigemonia, system unipolarny, rola ONZ we współczesnym świecie, główne cele ONZ, perspektywa nowego ładu europejskiego po upadku systemu komunistycznego, jak doszło do zjednoczenia Niemiec (przesłanki wewnętrzne i zewnętrzne), 5 warunków traktatu zjednoczeniowego, przyczyny niepowodzeń polityki pierestrojki Michaiła Gorbaczowa, strategia współczesnej polityki zagranicznej USA (główne koncepcje i kierunki), procesy globalizacji - ich skutki dla współczesnych stosunków międzynarodowych, cechy procesu globalizacji na współczesnym poziomie (etapie), skutki rozpadu ZSRR dla świata i Polski, zasady nowej polityki zagranicznej Gorbaczowa, najistotniejsze przyczyny sytuacji krajów najsłabiej rozwiniętych i sposoby jej przezwyciężenia, szanse i zagrożenia stojące przed krajami Europy Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji systemowej, Wspólnota Niepodległych Państw - powstanie, charakter, główne cele, perspektywy, najważniejsze mocarstwa światowe i zasadność ich aktualnej pozycji, rola USA w wielobiegunowym układzie światowym - szanse i zagrożenia.

Perspektywa nowego ładu europejskiego po upadku systemu komunistycznego
Społeczność międzynarodowa stanęła w obliczu konieczności budowy nowego ładu międzynarodowego. Po zakończeniu „zimnej wojny” zostały przedstawione propozycje budowy nowego ładu. Do najważniejszych należą: Nowa Pentarchia, Pax Gonsortis, Bigemonia, Pax Nipponica, System Unipolarny.
Pomysł Nowej Pentarchii zakłada, że najdoskonalszym systemem jest system nad którego stabilizacją czuwa 5 ośrodków siły, które są zdolne utrzymać równowagę polityczną i militarną, nie dopuszczając do wyeliminowania ze sceny międzynarodowej innych państw, traktowanych jako faktycznych lub potencjalnych sprzymierzeńców. Wzorowaną na takim rozwiązaniu Nową Pentarchię mogłyby tworzyć Stany Zjednoczone, Japonia, Chiny, Unia Europejska i Rosja.
Pax Consortis jest policentryczną wersją nowego ładu międzynarodowego. Podstawą tego kierunku myślenia jest założenie, że po upadku Związku Radzieckiego osłabieniu ulegnie znaczenie drugiego bieguna bipolarnego. Ma to związek z ewentualną rezygnacją Stanów Zjednoczonych z dominującej pozycji w świecie. USA stałoby się tylko jednym z wielu członów systemu złożonego z równorzędnych partnerów o porównywalnej sile i roli w stosunkach międzynarodowych. Wszyscy w jednakowym stopniu ponosiliby odpowiedzialność za pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe.
Pax Nipponica - punktem wyjścia kolejnego wariantu jest założenie, że prężnie rozwijająca się Japonia, stanie się największą potęgą gospodarczą i osiągając pozycję super mocarstwa przejmie dominację w świecie. Paź Nipponica jako model przywództwa w nowym ładzie międzynarodowym z Japonią w roli hegemona, wydaje się być wizją bardzo odległą, gdyż państwo to nie dysponuje wyjątkowo ważnym atrybutem mocarstwowości, jakim jest potencjał nuklearny.
Bigemonia - wszystkie atrybuty mocarstwowości zostały uwzględnione w opcji opowiadającej się za zdynamizowaniem współpracy USA i Japonii w kierowaniu systemem światowej gospodarki. Taką Bigemonię tworzyłyby dwa silne państwa: Stany Zjednoczone potęga militarna, polityczna i ekonomiczna oraz Japonia potęga gospodarcza. Ten model może być w przyszłości rozwiązaniem dylematu przywództwa w świecie. Duet mocarstw uzyskałby prymat na arenie międzynarodowej.
System unipolarny - wizja systemu unipolarne ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz