Zagadnienia na zaliczenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na zaliczenie - strona 1 Zagadnienia na zaliczenie - strona 2 Zagadnienia na zaliczenie - strona 3

Fragment notatki:

3. Co to jest efekt synergetyczny. Synergia jest to zjawisko polegające na tym, że współdziałające elementy dają wypadkowy wynik pod jakimś względem większy niż prosta suma skutków wywołanych przez każdy z elementów z osobna. Zjawisko nazwane jest często “efektem 2+2 = 5”. Szczególnym przypadkiem synergii jest efekt organizacyjny będący przeciętną nadwyżką korzyści przypadającą nadwyżką korzyści przypadającą na członka zespołu współdziałającego z pozostałymi członkami w sposób zorganizowany, w porównaniu z korzyścią możliwą do osiągnięcia w działaniu indywidualnym. 4.Podaj przynajmniej dwie definicje terminu „organizacja”, spotykane w literaturze przedmiotu. Najogólniej organizacją można rozumieć jako jakąkolwiek wyodrębnioną względnie z otoczenia całość ludzkiego działania, mającą określoną strukturę skierowaną na osiąganie jakiegoś celu lub celów.
Organizacja inaczej to sposób ułożenia i przydziału pracy członkom organizacji dla sprawnego osiągnięcia jej celów.
5. Rozróżnienie pojęć kierowanie, rządzenie, zarządzanie, administrowanie .
Kierowanie można rozumieć jako oddziaływanie jednego obiektu (kierującego) na inny obiekt (kierowany) zmierzające do tego , aby obiekt kierowany zachowywał się (działał lub funkcjonował) w kierunku osiągnięcia postawionego przed nim celu. Rządzenie jest to wykonywanie władzy za pomocą legalnego przymusu. Źródłem władzy są w tym przypadku legalne uprawnienia osób do rządzenia,
Zarządzanie jest to działalność kierownicza polegająca na ustalaniu celów i powodowaniu ich realizacji w organizacjach podległych zarządzającemu na podstawie własności środków produkcji lub dyspozycji nimi.
Administrowanie kierowanie przez państwo w określonych formach, w wyłączeniem działalności ustawodawczej oraz wymiaru sprawiedliwości. 6. Przesłanki do sprawowania władzy wg. Maxa Webera. Władzę zdefiniował jako prawdopodobieństwo , że pewne lub wszystkie polecenia, pochodzące z danego źródła, znajdą posłuch w danej grupie osób. Weber wyróżnił trzy idealne prawomocne typy władzy organizacyjnej.
Władzę charyzmatyczną opartą na przekonaniu ulegających jej osób o szczególnych, nadzwyczajnych cechach przywódcy i prawomocności ustanowionych przez niego norm.
Władzę tradycyjną (tradycjonalną), czyli taką, która opiera się głównie na wierzę w trwałość pewnego porządku i jego prawomocność. Wiąże się ona z dziedziczeniem statusu społecznego, czyli władza przechodziła z ojca na syna.
Władzę racjonalną (legalną), która pochodzi z mianowania lub wyboru dokonanego na podstawie usankcjonowanych prawnie procedur. Opiera się ona „na przekonaniu o legalności norm prawnych i o uprawnieniu osób, sprawujących władzę na mocy tych norm, do wydawania poleceń.


(…)

… techniczne lub koncepcyjne nie są wiele warte jeśli nie można ich wykorzystać do inspirowania innych członków organ. i wywarcia na nich wpływu.
78.Cechy pożądane u kierownika *kompetencje intelektualne (możliwości poznawcze danej osoby: myślenie strategiczne, radzenie sobie z nadmiarem lub niedoborem informacji); *interpersonalne (umie wpłynąć na pozytywną atmosferę w grupie i zdolności mediacyjne…
… krytyczna (ścieżka krytyczna) jest najdłuższą pod względem czasu trasą przechodzącą przez sieć. Określa się ją sumując czasy potrzebne na wykonanie wszystkich zadań w każdej ich sekwencji (w odróżnieniu od zadań, które można wykonać jednocześnie). Łańcuch zadań o najdłuższym czasie jest ścieżką krytyczną. Zaznaczenie ścieżki krytycznej polega na tym, że wyznacza ona cały czas realizacji czy datę…
…. Ważny jest autorytet osobisty, dzięki któremu kierownik wymusza posłuszeństwo.
- dyscyplina - członkowie organizacji muszą przestrzegać przepisów i uzgodnień rządzących organizacją.
- jedność rozkazodawstwa - każdy pracownik powinien otrzymywać polecenia dotyczące danej operacji od jednej tylko osoby.
- jedność kierownictwa - operacje w organizacji prowadzące do jednego celu powinny być przedmiotem…
… OD - jest oparta na siatce kierowniczej, opracowanej przez Roberta Blake'a i Jane Mouton. Siatka kierownicza przedstawia różne kombinacje troski o produkcję i troski o ludzi oraz zmierza do zwrócenia uwagi na obie te zmienne. Najskuteczniejszym stylem jest ten, w którym kierownicy tworzą zwarte, zaangażowane grupy robocze, charakteryzujące się zarówno wysoką wydajnością, jak i znacznym zadowoleniem.
37. Definicja…
… zorganizowanego,
podejścia systemowego
twórczego myślenia (indywidualnego i zespołowego)
wprowadzania usprawnień i ulepszeń
upraszczania
40.Modele programowanie liniowego, kolejek, symulacyjne, prognozowanie i inne.
Modele programowania liniowego są powszechnie stosowane do określania najlepszego sposobu podziału ograniczonych zasobów dla uzyskania jakiegoś pożądanego celu. Modele programowania liniowego uważa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz