Zagadnienia i opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia i opracowanie - strona 1 Zagadnienia i opracowanie - strona 2 Zagadnienia i opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

1) GALICJA W DOBIE AUTONOMII - WŁADZE PAŃSTWOWE I SAMORZĄD. 2) ORGANIZACJA PAŃSTWA W OKRESIE BEZKRÓLEWIA 3) POZYCJA MONARCHY W KONSTYTUCJI 3 MAJA 4) WŁASNOŚĆ W I RP 5) ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH I JEJ OGRANICZENIA. 6) SĄDY W KSIĘSTWIE WARSZAWSKIM 7) WOJEWODA W II RP. 8) ŚRODKI ODWOŁAWCZE W POLSKIM PROCESIE ZIEMSKIM 8a) ŚRODKI PRAWNE PRZECIW WYROKOM 9) ŚRODKI UMACNIANIA UMÓW 10) PODSTAWY PRAWNE DEMOKRACJI SZLACHECKIEJ 11) ŹRÓDŁA PRAWA I ŹRÓDŁA POZNANIA PRAWA W RP SZLACHECKIEJ 12) ZASTAW W POLSKIM PRAWIE ZIEMSKIM 13) ZASTAW BEZ DZIERŻAWY 14) PRAWO WŁASNOŚCI I JEGO OGRANICZENIA W POLSCE ŚREDNIOWECZN. 15) STATUTY KAZIMIERZA WIEKLIEGO I ICH ROZWÓJ 16) PROCES ZIEMSKI W OKRESIE DEMOKRACJI SZLACHECKIEJ 17) SĄD KRÓLEWSKI, MONARSZY 18) SĄDY ZIEMSKIE 19) SĄD S EJMOWY 20) INSTYTUCJA ORDYNACJI 21) POZEW I POZYWANIE W POLSKIM PROCESIE ZIEMSKIM 22) ARTYKUŁY HENRYKOWSKIE 23) PRAWA KARDYNALNE 24) PRAWO SPADKOWE W POLSCE PRZEDROZBIOROWEJ 25) PALESTRA W POLSCE PRZEDROZBIOROWEJ 26) RZĄD W KONSTYTUCJI 3 MAJA 27) PROCES USTAWODAWCZY W KONSTYTUCJI 3 MAJA 28) WŁADZA WYKONAWCZA W KONSTYTUCJI 3-go MAJA. 29) REFORMA SĄDOWNICTWA NA SEJMIE 4-LETNIM 30) SĄDOWNICTWO W KRÓLESTWIE POLSKIM 31) USTRÓJ KRÓLESTWA POLSKIEGO 32) RZĄD W KSIĘSTWIE WARSZAWSKIM. 33) RECEPCJA PRAWA FRANCUSKIEGO W POLSCE 34) SĄDY POWSZECHNE W II RP 35) SĄDY SPECJALNE II RP 36) NOWELA SIERNIOWA 37) ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁADZ WYKONAWCZYCH W KONSTYTUCJI MARCOWEJ I KWIETNIOWEJ. 38) POZYCJA PREZYDENTA W KONSTYTUCJI KWIETNIOWEJ 39) ODPOWIEDZIALNOŚĆ RZĄDU W KONSTYTUCJI KWIETNIOWEJ 40) ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚCI KONSTYTUCYJNEJ I POLIT. W II RP 41) SYSTEM PRAWA WYBORCZEGO W II RP 42) KOMISJA KODYFIKACYJNA I JEJ DOROBEK 1) GALICJA W DOBIE AUTONOMII - WŁADZE PAŃSTWOWE I SAMORZĄD. Na mocy dwu aktów prawnych wydanych przez cesarza: Dyplomu październikowego z 1860 i Patentu Lutowego z 1861, Galicja otrzymała statut przyznający autonomię. Władze państwowe: Najwyższą władzę krajową, realizującą autonomicznie uprawnienia Galicji był Sejm Krajowy (zwiazane z ustrojem rolnym, budowlami publicznymi i budżetem krajowym) oraz przekazywane ustawami ogólnopaństwowymi (sprawy gmin, wyznaniowe i stanowienie przepisów o organizacji sądownictwa, władz administracji, prawa sadowego). Także uprawnienia związane z kontrolą władz rządowych funkcjonujących w Galicji. Organem wykonawczym Sejmu Krajowego był Wydział Krajowy, który nadzorował samorząd terytorialny; wybierany przez Sejm, przewodniczył mu (Sapiecha) marszałek. Wybory do Sejmu Krajowego odbywały się w czterech kuriach wyborczych:
- wielki właśności ziemskiej
- izb przemysłowo - handlowych
- miast największych


(…)

… - konsystorskie, dla prawosławnych - sądy konsystorskie prawosławne. 4) Trybunał Kompetencyjny - został utworzony na podstawie ustaw z 1925r. dla rozstrzygania sporów o właściwość pomiędzy organami władzy administracyjnej, a sądami. W jego skład wchodziło 2 prezesów i 14 członków mianowanych przez prezydenta na wniosek Rady Ministrów. Istniały również Trybunał Stanu i Najwyższy Trybunał Administracyjny. 36…
… we wszystkich sferach życia politycznego i gospodarczego, przy jednoczesnym wyłączeniu innych stanów. Kolejnym kluczowym elementem było utworzenie przez posłów delegowanych przez sejmiki na sejm walny Królestwa odrębnej izby poselskiej i usankcjonowanie równouprawnioną w stosunku do możnowładczych senatorów roli posłów ziemskich przez konstytucję Nihli Novi z 1505r. Odtąd zgoda posłów ziemskich była konieczna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz