Zagadnienia i opracowania do egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2065
Wyświetleń: 6713
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia i opracowania do egzaminu - strona 1

Fragment notatki:

analiza taksonomiczna treści kształcenia, i poziomy taksonomii celów poznawczych wg B. Blooma, przykłady celów na poszczególnych poziomach, taksonomia celów nauczania i wychowania wg B. Niemierki, współczesne koncepcje podziału metod nauczania, funkcje, przedmiot i prawidłowości kontroli i oceny osiągnięć uczniów, plan dydaktyczny, otoczenie ucznia i uruchamianie procesu motywacji, dyscyplina i ład w procesie kształcenia.

Dr Violetta Rodek
Katedra Dydaktyki Ogólnej
zagadnienia do egzaminu
Przedmiot: dydaktyka ogólna
Wykłady
Dydaktyka ogólna jako dyscyplina: - istota, przedmiot, cele i zadania dydaktyki ogólnej; - funkcje dydaktyki ogólnej oraz jej podstawowe pojęcia; - metody badań dydaktyki ogólnej; - współpraca dydaktyki ogólnej z innymi naukami.
Problemy związane z pełnieniem roli zawodowej przez współczesnego nauczyciela - wychowawcę:
- kompetencje zawodowe współczesnego nauczyciela - wychowawcy (jeden dowolny podział);
- pełnione przez nauczyciela funkcje;
- style nauczania; - osobliwości roli zawodowej nauczyciela (niejasność, niespójność roli, psychologiczna trudność, niezgodność z innymi pełnionymi przez niego rolami).
Zasady nauczania: - istota poszczególnych zasad, przyczyny i skutki ich nieprzestrzegania dla osiągnięć ucznia.
Program szkolny:
- program nauczania w warstwie jawnej (filozoficzne, psychologiczne i socjologiczne podstawy konstruowania programu kształcenia; wzorce programowe); - program ukryty (istota „programu ukrytego”, przykłady jego oddziaływania, konsekwencje dla ucznia - wychowanka); - programy autorskie (elementy konstrukcyjne, kryteria oceny).
Analiza treści kształcenia; teorie doboru treści kształcenia. Cele kształcenia:
- cele ogólne i operacyjne - ich zalety i wady; - koncepcja operacjonalizacji celów kształcenia; - taksonomie celów kształcenia;
- przykłady celów nauczania i wychowania na poszczególnych poziomach taksonomicznych według różnych propozycji taksonomicznych.
Ewaluacja w edukacji:
- psychologiczne prawidłowości procesu oceniania; - społeczne oczekiwania wobec nauczycieli, jako osób oceniających; - przedmiot, funkcje i metody oceniania uczniów przez nauczycieli w systemie edukacji tradycyjnej i alternatywnej.
Szkoła jako źródło zagrożeń dla rozwoju ucznia? - niepowodzenia szkolne (rodzaje, przyczyny, sposoby pomocy);
- Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych - jak go rozpoznać?; - uczeń zdolny (metody diagnozy, sposoby pracy z uczniem zdolnym).
zagadnienia do egzaminu
Przedmiot: dydaktyka ogólna
Ćwiczenia
Planowanie procesu kształcenia:
- rola planowania, tradycyjna i alternatywna postać planu dydaktycznego; - fazy i okresy planistyczne; - typy planów; - instrumenty planistyczne; - badania naukowe związane z planowaniem (próba obalenia dowolnego mitu);
Budzenie motywacji uczniów i kształtowanie środowiska sprzyjającego uczeniu się:

(…)

…. Wielu nauczycieli ogranicza się do sformułowanie celów ogólnych (poznawczych, wychowawczych, kształtujących) często wieloznacznie ujętych. Cele operacyjne, ujęte konkretnie i jednoznacznie, ułatwiają dobór odpowiednich treści do ich realizacji, metod i środków dydaktycznych. Cele operacyjne wskazują jak przygotować nauczanie, pomagają w ustalaniu ogniw i czynności dydaktycznych. Cele operacyjne składają się z 3…
… nauczanie, - wspomagają ład w klasie, - pomagają ocenić osiągnięcia uczniów. Fazy i okresy planistyczne: Roczny plan - podstawą tego planu jest program danego przedmiotu oraz podręcznik. Uwzględnia się w nim najczęściej: - liczbę tematów (grup tematycznych), - nazwę grup tematycznych, - czas przeznaczony na ich realizację, - środki dydaktyczne. Plan roczny jest dość ogólny i nie zawiera szczegółowych…
… lub pobudza nas do przedsięwzięcia działania. Psychologowie rozróżniają dwa główne typy motywacji:
motywację wewnętrzną - wtedy, kiedy zachowanie zostało wzbudzone wewnętrznie przez własne zainteresowania, ciekawość lub po prostu przez chęć przeżywania przyjemności; np. przyjemność odnajdywana w oglądaniu zachodu słońca
motywację zewnętrzną - która popycha cię do działania, kiedy impuls stanowią czynniki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz