Zadania i rola audytorów energetycznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania i rola audytorów energetycznych - strona 1 Zadania i rola audytorów energetycznych - strona 2 Zadania i rola audytorów energetycznych - strona 3

Fragment notatki:


Zadania i rola audytorów energetycznych    1. WSTĘP    O energooszczędnym budownictwie ostatnio duŜo się mówi. Paliwa stale droŜeją. Rośnie  zainteresowanie  budownictwem  energooszczędnym.  Znaczną  część  budŜetów  nie  tylko  domowych stanowią koszty ogrzewania.   Światowe zuŜycie energii podwoiło się od 1970 r, a prognozuje się, Ŝe do 2030 r wzrośnie  3-krotnie  pomimo  działań  mających  na  celu  zmniejszenie  zuŜycia  energii  oraz  jej  racjonalne uŜytkowanie. Skutkiem tego są kurczące się zasoby paliw konwencjonalnych,  a  w  efekcie  dynamiczny  wzrost  cen  energii.  Przetwarzanie  i  uŜytkowanie  energii  powoduje wysokie emisje CO2, co destrukcyjnie wpływa na stan klimatu na ziemi.    Problem oszczędzania energii jest dla ludzkości zadaniem priorytetowym  decydującym o jego przyszłości    Największy  potencjał  oszczędności  ma  wytwarzanie  energii  cieplnej  w  sektorze  budownictwa  mieszkaniowego.  W  Polsce  budownictwo  mieszkaniowe  zuŜywa  ponad  30%  energii  pierwotnej  produkowanej  w  źródłach  konwencjonalnych  opalanych  głównie węglem kamiennym. Efektywność energetyczna ogrzewania budynków w Polsce  jest niska w porównaniu z krajami UE o podobnym jak Polska klimacie. Przyczyny leŜą  po  stronie  technologii  budowlanych  jak  i  systemów  ogrzewania.  Niedostateczna  izolacyjność  ścian  zewnętrznych  budynków  wznoszonych  w  przeszłości  według  tradycyjnych metod lub w oparciu o tzw wielką płytę, niska jakość stolarki budowlanej  powoduje  nadmierne  zapotrzebowanie  na  ciepło.  Potrzeby  cieplne  pokrywane  są  przez  źródła  ciepła  o  niskiej  sprawności  energetycznej.  W  systemach  ciepłowniczych  często  mamy  do  czynienia  z  siecią  cieplną  wykonaną  metodą  tradycyjną  w  kanałach  łupinowych,  która  generuje  duŜe  straty  ciepła  wynikające  z  niedostatecznej  izolacji  ciepłochronnej oraz błędów wykonawczych i eksploatacyjnych.   W  ostatnich latach obserwuje się stałą poprawę efektywności energetycznej w sektorze  budownictwa  mieszkaniowego.  Ciągle  jest  jeszcze  duŜo  do  zrobienia.  Powstaje  wiele  inicjatyw  legislacyjnych  artykułowanych  w  dokumentach  politycznych.  Do  najwaŜniejszych dokumentów naleŜą :    - STRATEGIA ZRÓWNOWAśONEGO ROZWOJU POLSKI DO 2025 R  - ZAŁOśENIA POLITYKI ENERGETYCZNEJ DO 2020 R    NajwaŜniejszym  w  tym  obszarze  było  przyjęcie  w  !995  r  przez  rząd,  a  następnie  przez  sejm  dokumentu  zatytułowanego  „ZałoŜenia  polityki  państwa  w  zakresie  racjonalnego 

(…)

… sfery budŜetowej tj szkoły, szpitale,
urzędy, przedszkola przy nielimitowanym pokrywaniu kosztów ekspoatacji i przy
trudnym pozyskiwaniu funduszy na finansowanie inwestycji.
Dokument ZPRKB był waŜną deklaracją polityczną, społeczną i gospodarczą. Otworzył
drogę do następujących działań legislacyjnych :
- w kwietniu 1997 r przyjęta została ustawa ”Prawo energetyczne”, powołano Urząd
Regulacji Energetyki…
… do audytu
Potrzebne są dane dotyczące rozwiązań budowlanych i instalacyjnych, aktualne
zuŜycie i opłaty za energię , taryfy, warunki umowne dotyczące dostawy energii i
sposobu rozliczania, system obsługi i konserwacji , a takŜe wymagania,
przyzwyczajenia i zachowania uŜytkowników. Źródłem tych danych jest
dokumentacja projektowa
branŜy architektonicznej i instalacyjnej, w
przypadku jej braku wizja lokalna
…. Jako dane
do analizy wykorzystujemy :
- wielkość nakładów inwestycyjnych w poszczególnych latach,
- roczne oszczędności w poszczególnych latach,
- stopę dyskonta zaleŜną od warunków na rynku kapitałowym i od warunków
ogólnogospodarczych
- czasu trwania inwestycji
Stosujemy następujące wskaźniki :
- wartość bieŜąca netto (NVP)
- wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
- wskaźnik wartości bieŜącej netto (NPVR…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz