Zachodnioeuropejskie systemy partyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zachodnioeuropejskie systemy partyjne  - strona 1 Zachodnioeuropejskie systemy partyjne  - strona 2 Zachodnioeuropejskie systemy partyjne  - strona 3

Fragment notatki:

Kształtowanie się zachodnioeuropejskich systemów partyjnych Podział socjopolityczny (clevage) – próba operacjonalizacji   • charakter, ilość i hierarchia dominujących w poszczególnych społecznościach konfliktów społecznych  (podziałów socjopolitycznych) wpłynęły na ukształtowanie się takiej a nie innej struktury  zachodnioeuropejskich systemów partyjnych • podział socjopolityczny  - rodzaj uświadomionego podziału społecznego, który w sposób trwały różnicuje  uczestników życia politycznego i wpływa na ich działania Podziały i konflikty społeczne a podziały polityczne • określony antagonizm zyskuje znaczenie polityczne dopiero wtedy, gdy determinuje zachowania polityczne  w dłuższym przedziale czasowym, co prowadzi do wytworzenia się względnie trwałej struktury rywalizacji  politycznej, przebiegającej wzdłuż jednej lub kilku osi konfliktu • wyróżnienie istniejących w zbiorowości grup społecznych oraz cech je różniących, będących źródłem  antagonizmów nie świadczy jeszcze o tym, że kwestie te stają się podziałami socjopolitycznymi – dzieje się  tak dopiero wtedy, gdy członkowie grup są świadomi swojej odrębności i podejmują działania zmierzające do  realizacji interesów grupowych, składających się na grupową tożsamość • z chwilą pojawienia się struktury organizacyjnej (ruch/partia polityczna) będącej instrumentem wpływania i  kształtowania polityki państwa zakończony zostaje proces  polityzacji  konfliktu społecznego • jedynie nieliczne antagonizmy społeczne ulegają polityzacji Parsonowski paradygmat wymian w społeczeństwie* Dwa wymiary podziałów: terytorialno-kulturowy i funkcjonalny Podziały wewnątrz czworokąta I (podsystem integracyjny, sfera publiczna, społeczności i stowarzyszenia) można  uporządkować w podwójnej dychotomii: Linia  l-g  reprezentuje  terytorialny  wymiar krajowej struktury podziałów; linia  a-i  – wymiar  funkcjonalny . l  – ściśle lokalne opozycje wobec dominujących elit klasowych i ich biurokracji; typowe dla regionów peryferyjnych,  mniejszości g  – konflikty dotyczące sterowania, organizacji, celów i wyborów politycznych w systemie jako całości (walki między  elitami) a  – konflikt dotyczące reguł dystrybucji środków, produktów i korzyści w sferze gospodarczej (producenci vs. nabywcy,  robotnicy vs. pracodawcy, kredytodawcy vs. kredytobiorcy, dzierżawcy vs. właściciele) – rozwiązywanie konfliktów na  drodze racjonalnych przetargów oraz ustalenia ogólnie obowiązujących reguł dystrybucji i  – opozycje „przyjaciel – wróg” typowe dla zwartych ruchów religijnych i ideologicznych; konflikt dotyczy moralności, 

(…)

…, gdzie Kościół był
bardziej niezależny od państwa)
• ruchy prokościelne dążą do odizolowania swoich zwolenników poprzez wytworzenie odrębnych struktur
organizacyjnych (trochę na wzór ruchu robotniczego – stowarzyszenia, związki zawodowe, wydawnictwa,
szkoły, organizacje młodzieżowe i sportowe, czasopisma, a nawet stacje radiowe i telewizyjne) –
zinstytucjonalizowana segmentacja miała zapewnić ruchom prokościelnym maksimum lojalności i
ograniczyć wpływy innych środowisk na zwolenników tych właśnie ruchów
• powstają partie wyznaniowe, z czasem przekształcające się w ruchy masowe (upowszechnienie się prawa
wyborczego); partie zyskują poparcie osób wierzących oraz należących do klasy robotniczej

Rewolucja przemysłowa:
• ma swój początek w Wielkiej Brytanii
c) przemysł vs. ziemiaństwo
• nasilenie…
… jak nowa elita utrwala swoją pozycję)
d) pracodawcy vs. pracobiorcy
• stale zwiększająca się liczba robotników zaczyna odczuwać niezadowolenia z powodu skrajnie niekorzystnych
warunków pracy, płacy i życia
• tworzenie związków, stowarzyszeń oraz masowych partii socjalistycznych reprezentujących społeczne,
ekonomiczne oraz polityczne interesy klasy robotniczej
• powodzenie ruchów robotniczych zależało od stopnia otwartości społeczeństwa (możliwość awansu
społecznego, uzyskania wykształcenia, prawo wyborcze) – lepsza sytuacja robotników amerykańskich
(szersze perspektywy awansu społecznego) niż europejskich (którzy często dziedziczyli status społeczny;
niedrożność edukacyjnych kanałów ruchliwości społecznej)
• największe i najbardziej zadomowione partie socjalistyczne istnieją dzisiaj w krajach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz