Zabezpieczenie - przebieg postępowania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zabezpieczenie - przebieg postępowania - strona 1 Zabezpieczenie - przebieg postępowania - strona 2

Fragment notatki:

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA Zabezpieczenie udzielane jest na wniosek, w wypadkach w których postępowanie może być wszczęte z urzędu- także z urzędu (art. 732)
Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego trakcie
Po uzyskaniu TW dopuszczalne jest udzielenie zabezpieczenia gdy ma ono na celu zabezpieczenie roszczenia o świadczenie, którego termin spełnienia nie nadszedł
Przed wszczęciem- sąd wyznacza termin, w którym pismo wyznaczające postępowanie powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia, max 2 tygodnie Do udzielenia zabezpieczenia właściwy jest sąd właściwy w I instancji, jeśli nie można ustalić to sąd w okręgu którego ma być wykonane postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, w braku tej podstawy sąd rejonowy miasta stołecznego Warszawy Art. 736 § 1 wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien odpowiadać wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego i zawierać
Wskazanie sposobu zabezpieczenia, a w sprawach o roszczenie pieniężne także wskazanie sumy zabezpieczenia
Uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek
Jeśli wniosek złożono przed wszczęciem postępowania należy przedstawić przedmiot sprawy, suma zabezpieczenia nie może być wyższa niż od dochodzonego roszczenia liczonego wraz z odsetkami do dnia wydania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia wraz z kosztami wykonania zabezpieczenia
Może obejmować przewidywane koszty postępowania
Jeśli wniosek nie odpowiada wymogom formalnym z art. 736, przewodniczący zwraca wniosek bez wzywania wnioskodawcy do jego uzupełnienia
Wniosek podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, udzielenie zabezpieczenia wymaga przeprowadzenia rozprawy w warunkach wskazanych w art. 753 1 § 1
Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu, jeśli przewiduje rozpoznanie na rozprawie należy ją wyznaczyć tak by rozprawa mogła odbyć się w terminie miesięcznym od dnia wpływu wniosku (art. 737)
Wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia sąd może uzależnić od złożenia przez uprawnionego kaucji na zabezpieczenie roszczeń obowiązanego powstałych w wyniku wykonania postanowienia o zabezpieczeniu. Z tej kaucji będzie przysługiwało obowiązanemu pierwszeństwo zaspokojenia przed innymi należnościami zaraz po kosztach egzekucyjnych.
Obowiązany może w każdym czasie żądać uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia, gdy odpadnie lub zmieni się przyczyna zabezpieczenia. Jeśli zobowiązany złoży na rachunek zabezpieczenia żądaną przez uprawnionego we wniosku o udzielenie zabezpieczenia, zabezpieczenie upada (art. 742 § 2)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz