Postępowanie zabezpieczające.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie zabezpieczające. - strona 1 Postępowanie zabezpieczające. - strona 2 Postępowanie zabezpieczające. - strona 3

Fragment notatki:

postępowanie zabezpieczające Od 05.02.06r. jest ono uregulowane w odrębnej części II kpc (część V Sad polubowny), w kt. to bardzo je rozbudowano i podkreślono jego strukturalną samodzielność.
Celem tego postępowania jest udzielenie tymczasowe pomocy prawnej. Może być ono prowadzone w następujących przypadkach: jeszcze przed wszczęciem postępowania rozpoznawczego (w ramach procesu cywilnego czy postępow. nieprocesowego)
może być prowadzone równolegle, gdy wierzyciel domaga się zabezpieczeni swojego roszczenia
w wyjątkowych przypadkach może być prowadzone po zakończeniu post.cywilnego- tu też chodzi o domaganie się zabezpieczenia roszczenia, ale w grę wchodzi tylko takie roszczenie, kt. nie jest jeszcze wymagalne. Jest to konsekwencją zasady, zgodnie z kt. w sytuacji, gdy wierzyciel może domagać się wszczęcia postępow. egzekucyjnego, nie może żądać wszczęcia postępow. Zabezpieczają Przedmiot postępowania zabezpieczającego: roszczenie materialno prawne, czy procesowe. Należy odróżnić przedmiot zabezpieczenia od przedmiotu tego samego postępowania zabezpieczającego. Więc należy przyjąć, że przedmiotem tego zabezpieczenia jest roszczenie materialne tj. roszczenie jednej osoby do żądania od drugiej osoby określonego zachowania. To jest przedmiotem zabezpieczenia. Natomiast przedmiotem samego postępowania zabezpieczającego jest roszczenie procesowe w tym wypadku to zindywidualizowane okolicznościami faktycznymi żądanie zabezpieczenia tego roszczenia. Niezbędne elementy konstrukcyjne tego postępowania: w ramach postępowania zabezpieczającego jest udzielana tymczasowa ochrona prawna ta ochrona prawna może być udzielana przed wszczęciem postępowania rozpoznawczego, w toku tego postępowania rozpoznawczego a w wyjątkowych wypadkach może być udzielana już po zakończeniu postępowania rozpoznawczego i po uzyskaniu przez osobę uprawnioną tytułu wykonawczego, ale tylko do świadczenia, którego termin jeszcze nie nastąpił ( innymi słowami - postępowanie zabezpieczające może poprzedzać postępowanie rozpoznawcze, może biec równolegle z postępowaniem rozpoznawczym a w wyjątkowych wypadkach może być prowadzone po zakończeniu postępowania rozpoznawczego i po uzyskaniu tytułu wykonawczego, ale tylko do świadczenia, którego termin spełnienia jeszcze nie nastąpił - do roszczenia niewymagalnego
to ostatnie łączy się z zasadą, że jeżeli wierzyciel dysponuje tytułem wykonawczym i może przystąpić do egzekucji może zgłosić wniosek o wszczęcie egzekucji, do którego dołączy tytuł wykonawczy - w takim przypadku nie może żądać zabezpieczenia roszczenia ( z tego powodu instytucja zabezpieczania roszczeń była nazywana antycypującą egzekucją)

(…)

… udzieleniu tymczasowej ochrony prawnej (proces cywilny może trwać dłużej - oby trwał bez szkody dla wyjaśnienia należytego sprawy - w czasie trwania takiego procesu, dłużnik, jeśli nie będzie odpowiedniego zabezpieczenia roszczenia, może wyzbywać się majątku i po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego w postaci prawomocnego wyroku zaopatrzonego w klauzulę wykonalności czyli po powstaniu tytułu wykonawczego (tytuł egzekucyjny tworzy podstawę do wszczęcia i prowadzenia egzekucji w postaci tytułu wykonawczego) i dołączenie tego tytułu wykonawczego do wniosku o wszczęcie egzekucji i może się okazać, że komornik nie ma już do czego skierować egzekucji tzn. egzekucja okaże się bezskuteczna postępowanie zabezpieczające powinno zapewnić realność potem wykonania prawomocnego wyroku, który będzie nadawał się do realizacji…
…) - 3 podstawy:
1) to roszczenie musi podlegać rozpoznaniu przez sąd lub przez sąd polubowny
na mocy art. 730 § 1. W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia
sąd polubowny to sąd niepaństwowy, powołanym zgodną wolą stron do rozstrzygnięcia sporu o prawo
sąd - to sąd powszechny jako sąd państwowy powołany do rozpoznawania spraw…

przesłanka nr 1 wiąże się z drogą sądową - decyduje o dopuszczalności zabezpieczenia ( droga sądowa jest bezwzględną przesłanką procesową -nie oznacza to, że w postępowaniu zabezpieczającym sąd nie będzie badał jurysdykcji krajowe z elementem międzynarodowym - będzie to badał na podstawie ogólnych przepisów o procesie, które znajdują zastosowanie na mocy art. 13 § 2 w postępowaniu zabezpieczającym…
… uprawdopodobnienia tego interesu jeżeli żądamy zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych - na mocy art. 753. § 1. W sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.(nie ma potrzeby uprawdopodabniać interesu prawnego)
§ 2…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz