Cel postępowania zabezpieczającego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cel postępowania zabezpieczającego - strona 1 Cel postępowania zabezpieczającego - strona 2

Fragment notatki:

CEL POSTĘPOWANIA ZABEZPIECZAJĄCEGO Postępowanie pomocnicze
Udzielona zostaje natychmiastowa i tymczasowa ochrona prawna polegająca na zabezpieczeniu roszczenia, które może być dochodzone przed sądem powszechnym lub polubownym
Funkcja zostaje zrealizowana gdy cel w konkretnej sprawie zostanie osiągnięty, zaspokojone roszczenie osób uprawnionych
Dopuszczalne w odniesieniu do wszystkich spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu cywilnym, bez względu na tryb wykonania czy późniejszą możliwość orzeczeń
Art. 730 § 1- w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia Stronami są Uprawniony
Obowiązany Podstawy zabezpieczenia, art. 730 1 § 1- udzielenia zabezpieczenia może żądać zabezpieczenia każda strona lub uczestnik postępowania jeśli uprawdopodobni:
Roszczenie, które ma być zabezpieczone Interes prawny w udzieleniu (uzyskaniu) zabezpieczenia
Interes Prawny istnieje gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w Iny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie
Uprawdopodobnienie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia nie jest wymagane w wypadkach określonych w art. 753 § 1, 753 1 § 1
Dla uzyskania zabezpieczenia jest wtedy wystarczające uprawdopodobnienie istnienia roszczenia RODZAJE KONSERWACYJNE
Polega na utrzymaniu istniejącego stanu rzeczy, znaczna część postępowań zabezpieczających ma ten charakter
Powód żąda zabezpieczenia powództwa o zapłatę przez obciążenie nieruchomości obowiązanego, będącej jego jedynym majątkiem, hipoteką przymusową
Zabezpieczenie zmierza w takiej sytuacji do zapewnienia uprawnionemu w przyszłości możliwości zaspokojenia z nieruchomości nawet w wypadku, gdyby została sprzedana przez obowiązanego
Nie zmierza do zaspokojenia roszczenia, wg art. 731
NOWACYJNE
Tymczasowe uregulowanie stosunków między wierzycielem a dłużnikiem przez stworzenie nowej sytuacji prowizorycznej aż do rozstrzygnięcia sprawy
W pewnych sytuacjach może zmierzać do zaspokojenia roszczenia, nazwane są wtedy antycypacyjnymi Nowelizacja z 2004 rozszerzona liczba wypadków tego zabezpieczenia
Przykłady: Art. 753 § 1 - w sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej Art. 753 1 Art. 754 Art. 755- zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ PIENIĘŻNYCH
Zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego


(…)

… o ochronę dóbr osobistych, sąd odmówi udzielenia zabezpieczenia polegającego na zakazie publikacji, jeśli zabezpieczeniu sprzeciwia się ważny interes publiczny
W sprawach o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, sąd może orzec o wydaniu małżonkowi, opuszczającemu mieszkanie zajmowane wspólnie przez małżonków i wydanie mu przedmiotów …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz