Zabezpieczenia majątkowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zabezpieczenia majątkowe - strona 1 Zabezpieczenia majątkowe - strona 2 Zabezpieczenia majątkowe - strona 3

Fragment notatki:

ZABEZPIECZENIE MAJĄTKOWE Zabezpieczenie majątkowe- ( antycypacja egzekucji ) śr odek przymusu mający na celu zagwarantowanie wykonania przyszłego orzeczenia przez zabezpieczenie na mieniu oskarżonego. O ile większość poprzednich środków skierowana było przeciwko wolności osobistej, to ten skierowany jest przeciwko mieniu, wyprzedza prawomocną decyzję o tym mieniu. Funkcje a. gwarancyjna - zmierza do zapewnienia wykonalności przyszłym wyrokiem skazującym oskarżonego na karę grzywny, przepadku przedmiot, urealnia też egzekucję roszczeń cywilnych, b. nieopłacalność przestępstwa c. danie satysfakcji społeczeństwu, oczekującemu szybkiej i skutecznej ingerencji organów procesowych, zapobiegającej uchyleniu się sprawcy od poniesienia pełnej, także majątkowej odpowiedzialności za popełniony czyn. 1. Zabezpieczenie wykonania orzeczenia na mieniu oskarżonego ( Art. 291 §1 ) Przesłanka a. popełnienie przestępstwa, za które można orzec określony środek karny: - grzywnę, - przepadek, - nawiązkę, - świadczenie pieniężne - nałożenie obowiązku naprawienia szkody - nałożenie obowiązku zadośćuczynienia za doznaną krzywdą Przesłanką nie jest natomiast samo nałożenie środka karnego. Wystarczy, że jest wedle ustawy taka możliwość. Organ uprawniony do stosowania a. prokurator- w postępowaniu przygotowawczym ( Art. 293 §1 ) b. sąd- w postępowaniu sądowym ( Art. 293 §1 ) Przedmiot zabezpieczenia Mienie: - oskarżonego - podejrzanego Tryb Z urzędu Forma Postanowienie ( Art. 293 §1 ) Zaskarżalność Tak- zażaleniem ( Art. 293 §2 ) Organ właściwy do rozpatrzenia zażalenia a. na postanowienie prokuratora o zabezpieczeniu- sąd rejonowy, w którego okręgu prowadzi się postępowanie b. na postanowienie sądu- wg zasad ogólnych Zakres uznaniowy Fakultatywne Skutki ustanowienia zabezpieczenia Zasada: w sposób wskazany w kpc ( Art. 292 §1 ) Wyjątek: zabezpieczenie przepadku: i. zajęcie: - ruchomości, - wierzytelności, - innych praw majątkowych ii. ustanowienie zakazu zbywania i obciążania nieruchomości. Zakaz ten podlega ujawnieniu w: - księdze wieczystej i - zbiorze złożonych dokumentów, jeśli księgi wieczystej brak iii. ustanowienie zarządu nieruchomości lub przedsiębiorstwa oskarżonego ( podejrzanego )- w miarę potrzeby.

(…)

… lub zawieszenie postępowania przygotowawczego
ii. niezgłoszenie przez pokrzywdzonego w terminie 30 dni od daty doręczenia mu postanowienia o umorzeniu/zawieszeniu żądania przekazania sprawy sądowi właściwemu do rozpoznawania spraw cywilnych
b. w postępowaniu sądowym- wg zasada kpc ( Art. 70 )
4. Tymczasowe zajęcie mienia ruchomego ( Art. 295 )
Przesłanki
a. ( prawdopodobne ) popełnienie przestępstwa…

Zaskarżalność
Tak- zażaleniem ( Art. 302 §2 )
Upadek zabezpieczenia ( Art. 295 §4 )
a. niewydanie przez prokuratora postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym ( ← kontrola z urzędu nad czynnościami nieprokuratorskich organów ścigania )
b. w terminie 6 dni od daty dokonania tymczasowego zajęcia

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz