Zabezpieczenie majątkowe - uwagi ogólne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zabezpieczenie majątkowe - uwagi ogólne - strona 1 Zabezpieczenie majątkowe - uwagi ogólne - strona 2 Zabezpieczenie majątkowe - uwagi ogólne - strona 3

Fragment notatki:

ZABEZPIECZENIE MAJĄTKOWE Uwagi ogólne: Zabezpieczenie majątkowe = środek przymusu procesowego; jego celem jest zabezpieczenie wykonania przyszłego orzeczenia sądu w zakresie kar majątkowych, środków karnych o charakterze majątkowym oraz roszczeń o naprawie szkody. Inaczej mówiąc zabezpieczenie na mieniu oskarżonego wykonania przyszłego orzeczenia.
Cechą charakterystyczną jest przymus; stosowanie zabezpieczenia jest niezależne od woli oskarżonego, którego mienie podlega zabezpieczeniu. Funkcją jest wymuszenie spełnienia obowiązków procesowych. Instytucja ta powinna być stosowana, gdy z okoliczności sprawy wynika, że oskarżony może podjąć działania zmierzające do udaremniania wykonania orzeczenia. Analogicznie, należy odstępować od zastosowania zabezpieczenia majątkowego, gdy okoliczności nie uzasadniają obawy, że oskarżony nie wykona dobrowolnie zasądzonych kar i środków karnych.
Zabezpieczyć można środek karny przepadku przedmiotów lub ściągnięcia ich równowartości pieniężnej ora uiszczenia należności publicznoprawnej uszczuplonej czynem zabronionym.
Przedmiotem zabezpieczenia majątkowego może być także, środek karny przepadku korzyści majątkowej i ściągnięcia jej równowartości pieniężnej.
Zatrzymanie przesyłki: Podstawę zatrzymania przesyłki stanowi art. 129 k.k.s.. Ma ono zastosowanie wyłącznie w postępowaniu karnym skarbowym.
Jest to instytucja tymczasowego zatrzymania przesyłki , co do której, istnienie podejrzenie, że zawiera przedmioty przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.
Przepis ten nie wymaga uzasadnionego podejrzenia, mając jednak na względzie konstytucyjne prawo do prywatności, czynność tą należy podejmować z rozwagą.
Art. 129 k.k.s. przyznaje uprawnienie do zwrócenia się z żądaniem zatrzymania przesyłki, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie, że zawiera ona przedmioty przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.
Przesyłka może być zwolniona z zatrzymania po siedmiu dniach.
Zatrzymanie przesyłki wymaga wydania postanowienia.
Tylko prokurator lub sąd może otwierać przesyłki lub zarządzić ich otwarcie.
Złożenie do depozytu: Art. 130 k.k.s. reguluje sposób postępowania z przedmiotami, co do których istnieje wątpliwość, komu należy je wydać. Przedmiot taki można złożyć do depozytu we właściwym miejscowo finansowym organie postępowania przygotowawczego.
Przesłanką złożenia rzeczy do depozytu sądowego jest istnienie wątpliwości co do osoby uprawnionej do jej utrzymania.
Co ważne, nie tworzy się oddzielnej instytucji depozytu, przepis ma charakter uzupełniający.
Decyzję o przekazaniu rzeczy do depozytu co do zasady w postępowaniu przygotowawczym podejmuje prokurator.


(…)

… uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie nie zostanie wszczęta egzekucja dla ściągnięcia tych należności. Wszczęcie tej egzekucji przerywa bieg 3 miesięcznego terminu.
- zabezpieczenie kary grzywny, świadczenia pieniężnego orzekanego w związku z warunkowym umorzeniem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub warunkowym zawieszeniu wykonania kary upada stosownie do art. 294 k.p.k. w związku…
…, inspektor kontroli skarbowej, urząd celny) oraz niefinansowe organy postępowania przygotowawczego (Straż Graniczna, ABW, Żandarmeria Wojskowa, CBA).
Tymczasowe zabezpieczenie nie może dotyczyć tych przedmiotów, które nie podlegają egzekucji.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz