Wzrost- wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzrost- wykład - strona 1 Wzrost- wykład - strona 2 Wzrost- wykład - strona 3

Fragment notatki:

Prof. Teresa Kamińska
Modele wzrostu gospodarczego
MODELE WZROSTU GOSPODARCZEGO
Wzrost gospodarczy to proces wzrostu realnej wartości PKB (PNB) lub wzrostu tej realnej
wartości na głowę. Wzrost zrównoważony to stan, w którym zmienne endogeniczne i
egzogeniczne rosną w tym samym tempie.
Podjęcie problemów związanych ze wzrostem gospodarczym oznacza przejście do
analizy dynamicznej, czyli do zmian następujących w czasie wskutek odroczeń między
zdarzeniami wcześniejszymi (przyczynami) i późniejszymi (skutkami).
Myśl ekonomiczna wykształciła dwa modelowe sposoby analizy dynamiki aktywności
gospodarczej w czasie:

keynesowski - popytowy, krótkookresowy, wychodzący z założenia
permanentnego niewykorzystania potencjału wytwórczego gospodarki, czyli
nierównowagi makroekonomicznej (rys.). W tym nurcie rozważań głównymi
determinantami wzrostu produktu krajowego są czynniki wyznaczające popyt
globalny, tj. wydatki konsumpcyjne, inwestycje, wydatki rządowe i eksport
netto;
potencjalny
PNB
produkt
gospodarki
faktyczny PNB
0
czas
Rys. Poziom produktu gospodarki a wahania cykliczne

produkt
gospodarki
Neoklasyczny – podażowy, długookresowy, wychodzący z założenia, że
istnieje pełne wykorzystanie istniejących czynników wytwórczych i nie ma
trudności ze zbytem wytworzonej produkcji; stąd: długookresowy wzrost
produkcji faktycznej jest możliwy jedynie dzięki wzrostowi produkcji
potencjalnej.
potencjalny
G f Gw
PNB
Ii
PNBb = PNBp
Ia
0
czas
Rys. Poziom produktu gospodarki a wahania cykliczne
1
Prof. Teresa Kamińska
Modele wzrostu gospodarczego
Z funkcji produkcji Qt = f(K,L) wynika rosnący trend PNB w długim okresie. W
krótkim okresie przyrost inwestycji autonomicznych ∆Ia,,powodując przyrost popytu
globalnego ∆AD, prowadzi do zrównania bieżącego produktu PNBb z potencjalnym PNBp. W
następnym okresie wskutek produkcyjnego efektu inwestycji PNBb rośnie (faktyczna stopa
wzrostu Gf coraz bardziej przewyższa stopę wzrostu gwarantowaną Gw) i wymaga przyrostu
inwestycji indukowanych ∆Ii. Rosnący zasób kapitału obniża jego produktywność krańcową i
wskutek spadku stopy zysku przyczynia się do stopniowego spadku zasobu kapitału
produkcyjnego. W rezultacie rozbieżność stóp wzrostu faktycznej i gwarantowanej maleje.
Wychodząc od krzywej możliwości produkcyjnych, przedstawiającej maksymalną
wielkość produkcji dwóch dóbr przy wykorzystaniu posiadanych czynników wytwórczych i
zastosowaniu najbardziej wydajnej techniki, można stwierdzić, że zwiększenie produkcji obu
dóbr możliwe jest jedynie dzięki przyrostowi zasobów.
Stąd wynikają determinanty wzrostu mierzone poziomem realnego PKB (per capita),
a więc:
1. wzrost ilości pracy włączywszy inwestowanie w kapitał ludzki
2. akumulacja, czyli wzrost kapitału
3. efektywność wykorzystania pracy i kapitału (postęp techniczny).
Stylizowane fakty Kaldora dotyczące wzrostu krajów rozwiniętych:
1. nakład pracy mierzony w roboczogodzinach (L) wzrasta znacznie wolniej niż
kapitał i produkt. Wraz z upływem czasu relacje

(…)

…;
3. stopa oszczędności s (krańcowa skłonność do oszczędzania) jest stała i
wielkość oszczędności na zatrudnionego wynosi sy;
4. jeśli oszczędności równe są inwestycjom, to sy wyraża wielkość inwestycji
przypadających na zatrudnionego;
5. w punkcie równowagi inwestycje na zatrudnionego sy muszą być równe λk,
aby przy istniejącej technice wytwarzania tempo wzrostu kapitału równało
się tempu wzrostu…
… pokrywa się z tempem przyrostu ludności (które
jest równe tempu przyrostu zasobów pracy).
Pełne wykorzystanie wszystkich zasobów jest możliwe, gdy Gf=Gw=Gn.
Nie ma żadnej przyczyny, aby nieustannie krańcowa skłonność do oszczędzania,
współczynnik kapitałowy i tempo przyrostu demograficznego spełniały to
równanie, czyli stanem normalnym jest produkcja mniejsza niż potencjalna.
9
Prof. Teresa Kamińska…
… się w XIX w. znacznie między poszczególnymi krajami,
to w ostatnich dziesięcioleciach wykazują zbieżność;
4. W przypadku wynagrodzenia czynników wytwórczych i ich udziału w
dochodzie narodowym, to: przy wysokim stopniu zmienności stopa zysku od
kapitału oraz realna stopa procentowa nie ujawniają widocznego trendu, a
płace realne oznaczają się długookresowym rosnącym trendem. Może to być
skutkiem…
… Romera obejmuje efekty zewnętrzne β wraz z
α+β 1-α
postępem technicznym indukowanym: Y = AK L , gdzie wszystkie oznaczenia jak
wyżej.
8
Prof. Teresa Kamińska
Modele wzrostu gospodarczego
Model Harroda – Domara
Istotą modeli nie jest ani ustalenie przyczyn wzrostu gospodarczego, ani
opisanie procesu wzrostu, lecz wskazanie warunków jego trwania przy pełnym
wykorzystaniu zasobów czynników wytwórczych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz