wzorce osobowości typ A

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wzorce osobowości typ A - strona 1 wzorce osobowości typ A - strona 2 wzorce osobowości typ A - strona 3

Fragment notatki:


KONCEPCJE WZORU ZACHOWANIA A I SPOSOBY JEGO POMIARU 1. Wzór zachowania A jako syndrom lub styl życia M. Friedman i R.H. Rosenman, koniec lat pięćdziesiątych. Zachowanie to angażuje jednostkę w zdobywaniu jak największej liczby celów w jak najkrótszym c zas ie. Ludzie ci mają tendencję do rywalizacji, pragną dużego uznania i awansu, charakteryzują się szczególną czujnością psychiczną i fizycz­ną . Zachowanie będące przeciwieństwem WZA Friedman i Rosenman określili jako Wzór zachowania B . Osoby charakteryzujące się takim zachowaniem nie mają wygórowanych am­bicji, nie podejmują rywalizacji z innymi, łatwo zadowalają się tym, co mają, nie wykazują pośpiechu, łatwo odprężają się, mają tendencję bar­dziej do poddawania się prądowi życia niż do podejmowania ciągł ej walki. Dodat­kowa charakterystyka osób o WZA. Rosenman, 1978. Ż wawo się poruszają, a przy powi­taniu wymieniają mocny uścisk dłoni. Ich wypowiedzi są zwięzłe, spo­sób mówienia dobitny, szybki i głośn y. Często podają szorstkie, jed nowyrazowe odpowiedz i: np. „tak", „nigdy", „zdecydowanie". Mają tendencję do pośpieszania rozmówcy; niejednokrotnie przerywają jego wypowiedzi. Gwałtownie reagują na pytania dotyczące np. oczekiwa­nia w kolejce lub w innych okolicznościach. W trakcie rozmowy często mają zaciśnięte pięści lub wskazują palcem na roz­mówcę. Wyrażają wrogość skierowaną na osobę, z którą rozmawiają, lub na przedmiot rozmowy. W zależności od stopnia występowania po­wyższych cech zachowania wyodrębniono skrajny i umiarkowany WZA . W kilka lat później Jenkins i wsp., opracowując, podali zmodyfikowaną definicję WZA, r. 1979 . „...jest to zespół jawnego zachowania lub styl życia, charakteryzujący się skrajnym współzawodniczeniem, walką o osiągnięcia, agresywno­ścią (czasami silnie tłumioną), pośpiechem, niecierpliwością, pobudli­wością, nadmierną czujnością, wybuchowym sposobem mówienia, na­pięciem mieści twarzy, poczuciem presji czasu i poczuciem nadmiernej odpowiedzialności" . WZA nie jest określonym profilem osobowości, ani też wyłącznie zbiorem typow ych reakcji. Obejmuje on bowiem zarówno elementy osobowościowe, jak i beha­wioralne, związane z określonymi sytuacjami. Zastrze­żenie to nie jest jednak wystarczające, gdyż podany opis syndromu WZA może być wynikiem bardzo różnych kombinacji osobowościo wo-sytuacyjnych. Nie wiadomo także, jakie są wewnętrzne powiązania pomiędzy składnikami WZA, jaka jest hierarchia i mechanizmy, które leżą u ich podłoża . Jenkins, 1978. Podstawą WZA j est dążenie do osiągnięcia i sp

(…)

przekwitania), następu­je przyspieszenie procesu miażdżycowego (Jenkins i in., 1979; Mat-thews, 1982). 2. Wzór zachowania A, a inne czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca
Wyniki badań dotyczących związku pomiędzy WZA, a danymi koronograficznymi nasuwają pytania o relację pomiędzy WZA a in­nymi czynnikami, wpływającymi na proces miażdżycowy w naczyniach wieńcowych. W jednym z pierwszych badań dotyczących…
… odpowiedzi, na 5 pozosta­łych mają do wyboru odpowiedzi „tak" lub „nie".
WZÓR ZACHOWANIA A JAKO RYZYKO CHOROBY NIEDOKRWIENNEJ SERCA
1. Badania koronarograficzne
Bardzo ważne argumenty przemawiające za istnieniem związku pomiędzy WZA a chorobą niedokrwienną serca pochodzą z badań koronarograficznych. Podejmując te badania kierowano się następują­cym rozumowaniem: skoro choroba niedokrwienna serca rozwija się najczęściej w związku ze zmianami miażdżycowymi w naczyniach wieńcowych, a z chorobą niedokrwienną serca jest skojarzony WZA, to osoby charakteryzujące się intensywniejszym WZA powinny mieć naczynia wieńcowe zaatakowane przez miażdżycę w większym sto­pniu.
WZA, oceniany za pomocą wywiadu, jest w sposób istotny związa­ny ze stopniem zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych u osób obojga płci, ale związek…
…, których wyniki wskazują na związek WZA z chorobą niedokrwienną serca, są próby oceny efektywności modyfikacji WZA. U podłoża tych badań leży następujące rozumowanie. Je­żeli WZA jest istotnym czynnikiem ryzyka powstania choroby niedo­krwiennej serca, to działania terapeutyczne, które zmniejszają tendencję do zachowań tego typu, powinny jednocześnie prowadzić do zmniejszenia ryzyka zachorowania. W podsumowaniu wyników autorzy stwierdzają, że określone działania mogą prowadzić do redukcji WZA u osób po zawale serca oraz żel osłabienie zachowań tego typu zmniejsza ryzyko powtórnego zawału; serca (Friedman i in. 1984). 4. Badania na zwierzętach
Związek pomiędzy WZA, a chorobą niedokrwienną serca próbowano również wykazać w badaniach eksperymentalnych przeprowa­dzanych na zwierzętach. Jeżeli w badaniach…
… się druga faza reakcji.
Charakterystyczne jest uczucie bezradności i zniechęcenia. Towa­rzyszy temu pobudzenie układu przywspółczulnego. Glass przypusz­cza, że częste przechodzenie z jednej fazy do drugiej, a więc zmiany w pobudzeniach układów: współczulnego i przywspółczulnego pocią­gają za sobą trwałe ^niekorzystne skutki w zakresie funkcji układu krą­żenia (Glass, 1977).
Poznawczą bazą WZA…
… do tych dzieci podwyższany jest często po­ziom wymagań, istnieje stała presja, by jeszcze więcej osiągać i sprawniej działać. W ten sposób jest stwarzana stała rozbieżność po­między oczekiwaniami rodziców a osiąganymi rezultatami dziecka. Rozbieżność ta może motywować dziecko do podejmowania nowych aktywności, które redukowałyby ten dysonans. Jednocześnie na pod­stawie wiedzy z zakresu psychologii klinicznej
… w naczyniach wieńcowych. Dokonuje się to prawdopodobnie za pośrednictwem zwiększonej reaktywności fizjologicznej, w szczególności w zakresie układu hormonalnego. Ważniejszą rolę przypisuje się nadmiernemu wydzielaniu amin katecholowych, które zaburzają gospodarkę tłuszczową i węglowodanową, zwiększają zużycie tlenu, powodują wzrost agregacji płytek krwi. WZA może mieć związek z procesem miażdżycowym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz