Wzór-Umowa licencyjna na korzystanie ze wzoru

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Umowa licencyjna na korzystanie ze wzoru - strona 1 Wzór-Umowa licencyjna na korzystanie ze wzoru - strona 2 Wzór-Umowa licencyjna na korzystanie ze wzoru - strona 3

Fragment notatki:

UMOWA LICENCYJNA NA KORZYSTANIE ZE WZORU UŻYTKOWEGO Zawarta dnia ..................................... w ..................................................................... pomiędzy:
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Licencjodawcą,
a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Licencjobiorcą, § 1. 1.Licencjodawca oświadcza, że przysługuje mu wyłączne prawo do wzoru użytkowego ..............................................................................stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.
2.Licencjodawca posiada świadectwo ochronne wzoru użytkowego z§ 1 ust. 1 , wydane przez Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej nr rejestru............................................ § 2. 1.Licencjodawca oświadcza, że wzór użytkowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, nie jest obciążony prawami osób trzecich.
2.Licencjodawca oświadcza ponadto, iż nie udzielał dotychczas licencji na korzystanie ze wzoru użytkowego, o którym mowa w § 1 ust. 1. § 3. 1.Licencjodawca udziela Licencjobiorcy ......................................, prawa do korzystania ze wzoru użytkowego, o którym mowa w § 1 ust. 1, dla celów związanych z działalnością gospodarczą Licencjobiorcy w .....................................................................................................
2.Zakres działalności gospodarczej Licencjobiorcy objęty dozwolonym korzystaniem ze wzoru użytkowego, o którym mowa w § 1 ust. 1, obejmuje........................................................
.......................................................................................................................................................
3.Licencjodawca nie będzie ograniczony w korzystaniu ze wzoru użytkowego, o którym mowa w § 1 ust. 1, przez cały czas trwania licencji. § 4. 1.Czas trwania licencji strony ustalają na czas do .......................................................................
2.Licencjobiorcy przysługuje prawo do przedłużenia obowiązywania niniejszej umowy na czas do ............................................................................... Zamiar skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w §4 ust. 1, Licencjobiorca powinien zgłosić Licencjodawcy na ................................................................. przed upływem okresu trwania niniejszej umowy.

(…)

… niewykonania przez Licencjobiorcę obowiązku określonego w niniejszej umowie zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Licencjodawcy kary umownej w wysokości
................................................................................................................ złotych.
2. W sytuacji, gdy kara umowna, przewidziana w ust. 1, nie pokrywa szkody, Licencjodawcy przysługuje prawo żądania odszkodowania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz