Wzór-Umowa franchisingu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Umowa franchisingu - strona 1 Wzór-Umowa franchisingu - strona 2 Wzór-Umowa franchisingu - strona 3

Fragment notatki:

UMOWA FRANCHISINGU Zawarta dnia ................................... w .........................................................................pomiędzy
.................................................................................................................................. z siedzibą w ......................................................................................................................................................, reprezentowany przez .................................................................................................................., zwanym w dalszej części umowy Franczyzerem,
a
.................................................................................................................................. z siedzibą w ......................................................................................................................................................, reprezentowany przez .................................................................................................................., zwanym w dalszej części umowy Franczyzantem. § 1 Franczyzer udziela Franczyzantowi, w zamian za wynagrodzenie pieniężne, prawa do wykorzystywania znaku towarowego Franczyzera w celu sprzedaży ......................................... oraz zobowiązuje się przez cały okres trwania umowy udzielać Franczyzantowi stałej pomocy handlowej. § 2 Umowa zostaje zawarta na okres od....................................... do ................................................ Franczyzantowi przysługuje prawo pierwszeństwa przedłużenia trwania niniejszej umowy § 3 Franczyzera zobowiązuje się do:
a. zapewnienia Franczyzantowi wyłączności do prowadzenia sprzedaży, o której mowa w § 1 niniejszej umowy na terenie ...................................................................................................... .
b. udzielania Franczyzantowi stałej pomocy prawnej poprzez:
- regularne wizyty w przedsiębiorstwie Franczyzanta pracowników Franczyzera wspomagających Franczyzanta w korygowaniu i zapobieganiu odchyleniom od ustalonego wzorca w celu zapobiegnięcia trudnościom w działalności Franczyzanta oraz zapewnianie Franczyzantowi kontaktu z tymi pracownikami, a także systematyczne kontrolowanie wyników osiąganych przez Franczyzanta w celu utrzymania właściwych standardów i rentowności,
- zapewnienie łączności pomiędzy Franczyzerem a Franczyzantem w celu wymiany pomysłów i doświadczeń,
- dokonywanie innowacji produktu, włączając w to badanie zdolności do wywoływania popytu,
- stwarzanie Franczyzantowi i jego pracownikom możliwości udziału w szkoleniach i doskonaleniu umiejętności,


(…)

… w ......................................................................
§ 6
W razie wyrażenia przez Franczyzanta zamiaru zbycia przedsiębiorstwa, Franczyzerowi przysługuje prawo pierwokupu pod warunkiem, że zapłaci on cenę co najmniej równą cenie oferowanej Franczyzantowi przez potencjalnego nabywcę.
§ 7
Franczyzerowi przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie naruszenia przez Franczyzanta jej postanowień. O skorzystaniu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz