Handel zagraniczny - podstawowe pojecia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 980
Wyświetleń: 4522
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Handel zagraniczny - podstawowe pojecia - strona 1 Handel zagraniczny - podstawowe pojecia - strona 2 Handel zagraniczny - podstawowe pojecia - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 1
HANDEL ZAGRANICZNY - PODSTAWOWE POJĘCIA
Handel zagraniczny jest to odpłatna wymiana towarów podmiotów gospodarczych danego kraju z podmiotami zagranicznymi. Pojęcie „handel zagraniczny” obejmuje wszystkie rodzaje działalności związane z utrzymaniem stosunków gospodarczych z zagranicą..
Handel międzynarodowy jest to wymiana grupy krajów (regionu) lub też łączny światowy eksport/import.
Tak sformułowane definicje, ze względu na ich syntetyczny charakter, wymagają pewnych uzupełnień. W odróżnieniu od handlu międzynarodowego, zajmującego się eksportem w skali światowej lub wymianą określonej grupy krajów, w handlu zagranicznym wymiana rozpatrywana jest z punktu widzenia jednego kraju (np. Polski, Niemiec itp.). Owa wymiana, rozumiana jako całokształt obrotu gospodarczego danego kraju z zagranicą, w ramach omawianego przedmiotu musi prowadzić do przemieszczenia towarów, usług, myśli naukowo-technicznej, ludności i kapitałów poza jego granicę celną. Cechy handlu zagranicznego:
jest wymianą odpłatną, stanowi transakcję dwustronną składającą się ze świadczenia towarowego (import, eksport, reeksport ...) oraz wzajemnego (najczęściej pieniężnego lub clearingowego, bezgotówkowego ...),
podmioty wymiany pochodzą z różnych krajów,
towary wymiany przechodzą przez granicę celną danego państwa,
rozpatrywany jest z punktu widzenia jednego państwa.
Handel zagraniczny może być rozpatrywany w ujęciu:
wąskim - obejmuje tylko obroty towarowe. Praktycznym odzwierciedleniem wąskiego ujęcia handlu zagranicznego są elementy tworzące bilans handlowy danego kraju.
szerokim - obejmuje łączny obrót gospodarczy danego kraju z zagranicą. Syntetycznym odzwierciedleniem szerokiego ujęcia handlu zagranicznego jest bilans płatniczy danego kraju.
Przedmiotem handlu zagranicznego są:
towary,
pozatowarowe formy obrotu (np. usługi).
Łączny obrót gospodarczy z zagranicą obejmuje 5 podstawowych elementów:
obroty towarowe - nadal dominują w światowej wymianie,
usługi o charakterze tradycyjnym np. transport, spedycja, ubezpieczenia, itp.
obroty osiągnięciami myśli naukowo-technicznej (patenty, licencje, know-how, itp.),
wpływy i wydatki związane z przemieszczaniem się ludzi,
obroty kapitałowo-kredytowe.
Obrót towarowy (którego odzwierciedleniem jest bilans handlowy) stanowi dominującą pozycję w strukturze handlu zagranicznego i stanowi obecnie okło 65%. Jednakże dynamika wzrostu obrotów nimi w ostatnich czasach wyraźnie ustępuje dynamice wzrostu sprzedaży usług o charakterze tradycyjnym. W skład tak określanych usług wchodzą: usługi transportowe, spedycyjne, ubezpieczeniowe, finansowe, rzeczoznawców i kontrolerów, pocztowo-telekomunikacyjne, składowe itp. Głównym zadaniem tego typu usług jest umożliwienie realizacji kontraktów eksportowo-importowych. Międzynarodowy handel osiągnięciami myśli naukowo-technicznej polega na odpłatnym przekazywaniu jej poza granice kraju w formie: patentów, licencji, dokumentacji naukowo-technicznej, know-how, praw do własności intelektualnej, usług konsultingowych itp. Przepływ ludności poza granice kraju w postaci: turystyki zagranicznej, przekazy emigrantów, koszty utrzymania baz wojskowych i placówek dyplomatycznych oraz przepływ kapitału wpływa na poziom wpływów i wydatków poszczególnych państw.

(…)

…, a nie ten, w którym towar został pierwotnie wyprodukowany. A to może pociągnąć za sobą skutki w zakresie wymiaru cła.
Zgodnie z regułami handlu międzynarodowego towar uznaje się za znacznie przetworzony, jeśli produkt końcowy jest zaklasyfikowany do innej pozycji taryfy celnej niż ta, do której zalicza się towar będący wsadem podlegającym prze­tworzeniu. Inne kryterium polega na określeniu maksymalnego dopuszczalnego…
… zamówienia towarów oferowanych przez nabywcę;
transakcje zaliczkowe, polegające na tym, że importer (najczęściej z kraju rozwiniętego) dokonuje zakupów u eksportera opierając się na zobowiązaniu eksportera (najczęściej z kraju rozwijającego się), że w określonym czasie dokona on zakupów u niego;
porozumienia (transakcje) o samo spłacie (buy-back arrangements), czyli długoterminowe porozumienia zawierane…
… również za wolne dewizy.
4. NOWE FORMY OBROTU MIĘDZYNARODOWEGO
4.1. OBRÓT LICENCJAMI I KNOW-HOW
Przedmiotem transakcji w handlu zagranicznym mogą być nie tylko towary i usługi, lecz także tzw. niematerialne dobra przemysłowe, których główne rodzaje to:
• wynalazki chronione patentem,
• znaki towarowe chronione rejestracją,
wzory użytkowe i wzory zdobnicze chronione rejestracją.
Innego rodzaju niematerialnym…
…" bilansu z niektórych zobowiązań. Fortaiting pozwala ponadto eksporterom wyeliminować ryzyko handlowe, polityczne, kursowe i zmiany stóp procentowych. Do ujemnych cech fi­nansowania „a forfait" należy przede wszystkim jego stosunkowo wysoki koszt.
4.5. LEASING
Transakcja leasingu polega na odpłatnym przekazaniu określonych rzeczy w użyt­kowanie. Przedmiotem leasingu mogą być pojedyncze maszyny…
… dotyczących warunków zakupu między dostawcą-—producentem a dawcą. Zdarza się również, że przyszły biorca-użytkownik najpierw negocjuje warunki z dostawcą, a dopiero później włącza dawcę — przedsiębiorstwo leasingowe.
Dawca jest w gruncie rzeczy firmą finansującą użytkowanie przedmiotu leasingu przez biorcę. Jego podstawowym obowiązkiem jest przekazanie tego przedmiotu biorcy. W kontrakcie mogą być zawarte…
… prowadzenia księgowości i rozli­czeń sum będących przedmiotem umowy.
Dostawca zwany faktorantem ma zatem obowiązek powiadomić swoich odbiorców krajowych i zagranicznych o konieczności regulowania płatności bezpośrednio na rachunek faktora.
Faktoring będąc sposobem krótkoterminowego finansowania zbytu, głównie dóbr nieinwestycyjnych, skutecznie eliminuje dolegliwości zwią­zane z rozliczeniami finansowymi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz