Wzór pisma-Umowa agencyjna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór pisma-Umowa agencyjna - strona 1 Wzór pisma-Umowa agencyjna - strona 2

Fragment notatki:

UMOWA AGENCYJNA zawarta dnia....................................... w ..................................................................... pomiędzy .......................................................................................................................................................
zam. w ..........................................................................................................................................
zwanym dalej Zleceniodawcą,
a
.......................................................................................................................................................
zam. w ..........................................................................................................................................
zwanym dalej Agentem
§ 1
Zleceniodawca powierza Agentowi prowadzenie w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy sprzedaży następujących towarów .......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
§ 2
Agent będzie prowadził działalność w lokalu zwanym dalej sklepem położonym w ..................................... przy ul. .................................................. należącym do Zleceniodawcy.
§ 3
Sklep otwarty będzie codziennie (wyłączając niedziele i święta) od godziny ........................ do godziny ....................... w soboty od godziny ......................... do godziny ........................ Agent rozpocznie działalność dnia ............................................
§ 4
Zleceniodawca przekaże sklep Agentowi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego najdalej do dnia .......................................................................................... Protokół określający szczegółowo wartość przejętego mienia i warunki, na jakich dokonano przekazania będzie stanowił załącznik do umowy.
§ 5
Agent ma prawo zatrudniać do pomocy w prowadzeniu sklepu osoby trzecie na podstawie umowy o pracę. Wszelkie wydatki z tego tytułu obciążają Agenta. Ryzyko związane z zatrudnieniem tych osób ponosi Agent.
§ 6
Umowa zawarta jest na okres od dnia ................... do dnia .............................. . Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem .................. okresu wypowiedzenia. Za zgodą stron umowa może być rozwiązana w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia


(…)

… na szkodę klientów,
§ 8
Zleceniodawca zobowiązany jest do wydawania z własnego magazynu Agentowi towarów przeznaczonych do sprzedaży w sklepie codziennie do godziny ..........................................
§ 9
Prowizja Agenta wynosi ................ % od wykonanego obrotu sklepu i będzie wypłacana w każdy poniedziałek. Wpływy ze sprzedaży Agent będzie przelewał codziennie na konto ................................................................................... należące do Zleceniodawcy.
§ 10
Zleceniodawca przyznaje Agentowi ryczałt na drobne wydatki w wysokości ...........................zł (słownie .....................................................) na miesiąc, bez obowiązku ich udokumentowania.
§ 11
Zleceniodawca oświadcza że sklep jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków.
§ 12
Zleceniodawca ma prawo do przeprowadzania w uzgodnionych z Agentem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz